Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Gabunga

Gabunga 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dahi laangi hua, gei Samson gaa hana gi di waahale o digau Philistia go Gaza, di gowaa ne heetugi iei mee gi di ahina huihui dono huaidina, gaa hana gaa kii i baahi o mee.
2Nia daangada o Gaza ga iloo bolo Samson la i golo, gei digaula ga haganiga mai i di gili di gowaa deelaa, gaa tali a mee i di bontai di abaaba o di waahale, i di waalooloo o di boo. Digaula nogo noho deemuu i golo i di boo, e hagabaubau boloo, “Gidaadou gaa tali gi di luada, ga daaligi a mee gii made.”
3Gei Samson ne kii hua gaa tugi i di madahidi waelua di boo. Gei mee ga ala aga hua, gaa oho di bontai di abaaba di waahale, mono duludulu mo di loogu mo nia mee huogodoo ala i golo. Mee gaa dugu nia maa gi hongo ono bakau, gaa kae gi tomo di gonduu dela e huli adu gi Hebron.
4I muli di mee deenei, gei Samson ga hiihai gi di ahina dono ingoo go Delilah, dela e noho i di gowaa mehanga gonduu o Sorek.
5Nia king o digau Philistia dogolima gaa hula gi di ahina deelaa, ga helekai, “Halahalau ina Samson gi hagia adu be ia e maaloo di aha, gii mee di lawalawa a mee, gaa hai a mee gi bagege. Gimaadou huogodoo tangada e dahi ga gowadu gi di goe nia bahihadu silber e mana maa lau (1,100).”
6Delilah ga helekai gi Samson, “Dumaalia, hagia mai be di maa di aha dela e maaloo iei goe huoloo. Maa tangada ma ga hiihai e nnoo goe e hai goe gi bagege, mee e mee di hai di maa behee?”
7Samson ga helekai, “Maa digaula ga lawalawa au gi nia uga hilahila hoou e hidu ala digi maangoo, gei au ga bagege be di ingoo hua tangada.”
8Nia king o Philistia ga gaamai nadau uga hilahila hoou e hidu gi Delilah, nia uga digi haga maangoo ina, gei Delilah gaa nnoo a Samson.
9Delilah la ana daane nogo talitali i lodo tuai ruum, gei Delilah gaa wolo gi nua, “Samson! Digau Philistia gu lloomoi!” Gei ogo Samson ga haga mmodummodu nia uga aalaa gadoo be nia deleedu ne tale gi di ahi. Malaa, digau Philistia la digi iloo hua igolo di mee dela e maaloo iei mee.
10Delilah ga helekai gi Samson, “Mmada, goe ne halahalau au ge digi hagia mai gii donu. Dumaalia mai, hagia mai be goe e mee di lawalawa behee?”
11Samson ga helekai gi mee, “Maa digaula gaa nnoo au gi nia hali hoou ala digi hai hegau ai, gei au ga bagege hua be di ingoo hua tangada.”
12Gei ogo Delilah ga gaamai ana hali hoou gaa nnoo a mee. Gei Delilah gaa wolo gi nua, “Samson, digau Philistia gu lloomoi!” Nia daane la nogo tali i lodo tuai ruum. Gei Samson la ne haga mmodummodu nia hali gi daha mo ono lima gadoo be nia loahi deleedu.
13Delilah ga helekai gi Samson, “Goe e halahalau au hua igolo, hagalee hagi mai gii donu. Hagia mai be goe e mee di nnoo behee?” Samson ga helekai, “Maa goe gaa bini nia hugu belu ngaahulu e hidu i dogu libogo, ga daahi gii mau gi di laagau, gei au ga bagege hua be di ingoo hua tangada.”
14Delilah gaa hai a mee gii kii, gaa bini nia hugu belu ngaahulu i di libogo o maa, gaa hai nia maa gii mau gi di laagau, gaa wolo, “Samson! Digau o Philistia gu lloomoi!” Gei Samson ga ala aga, ga hagamehede ono ngaahulu.
15Gei ogo Delilah ga helekai gi mee, “Goe e helekai mai bolo goe e aloho i di au behee, be goe e halahalau hua au? Goe gu halahalau au haga dolu, gei goe digi hagia mai be di maa di aha dela e hai goe gi maaloo dangihi.”
16Nia laangi huogodoo, gei di ahina deelaa le e heheeu gi mee di mee dela e maaloo iei mee. Samson gu hagalongo gee huoloo guu buhi i dono lodo dela e heheeu ana mee logo i di gili di mee deelaa,
17ga hidi mai ei Samson ga hagi anga gi di ahina gii donu. Samson ga helekai, “Ogu ngaahulu la digi tuudia loo. Au ne hagadabu ang gi God be di nasarait mai i dogu haanau. Maa ogu ngaahulu la gaa tuu gi daha, gei au ga deai ogu mahi ai, ga bagege hua be di ingoo hua tangada.”
18Di madagoaa Delilah ne modongoohia bolo mee gu hagi anga gi deia telekai e donu, gei mee gaa kae dana haga iloo gi nia king o Philistia boloo, “Lloomoi labelaa hagadahi. Mee gu hagi mai gi di au di tonu.” Gei digaula ga lloomoi mo di gaamai nadau bahihadu dalia ginaadou.

19Delilah gaa hai a Samson gii kii i dono baahi, ga gahi mai taane e tuu gi daha nia hugu belu e hidu o nia ngaahulu o Samson. Nomuli gei Delilah ga hagaduadua a mee, i mee dela gu deai ono mahi ai.
20Gei Delilah gaa wolo gi nua, “Samson! Digau o Philistia la gu lloomoi!” Mee ga ala aga ga hagamaanadu boloo, “Au gaa hai au gi mehede be dagu hai dela nogo haihai.” Gei mee digi iloo ia bolo Dimaadua la gu diiagi ia.
21Digau Philistia gaa kumi a mee, gaa kabe ono golomada gi daha. Digaula gaa lahi a mee gi di waahale o Philistia go Gaza, ga lawalawa a mee gi nia daula baalanga. Digaula ga haga ngalua a mee e olo ana palaawaa i lodo di hale galabudi.
22Gei ogo nia ngaahulu o maa gu daamada guu tomo labelaa.
23Nia king o digau Philistia ga dagabuli mai e hai di nadau hagamiami mo di hai di nadau tigidaumaha damanaiee ang gi di nadau god go Dagon. Digaula ga dadaahili boloo, “Di madau god guu hai gimaadou gi maaloo i di madau hagadaumee go Samson!”
24Digaula nogo tenetene ga helekai, “Laha mai a Samson e haga gadagada gidaadou.” Di nadau madagoaa ne daa gi daha a mee mo di hale galabudi, digaula gaa hai a mee gii hai di mee e haga gadagada ginaadou, ga haga duu a mee i mehanga nia duludulu e lua. Digaula gaa mmada gi mee, gaa huwa di nadau daahili hagaamu gi di nadau god boloo: “Di madau god guu hai gimaadou gi maaloo i di madau hagadaumee, dela ne hagahuaidu madau henua mo di daaligi ana daangada dogologowaahee i gimaadou guu mmade!”
26Samson ga helekai adu gi tamagiigi dela nogo kumi dono lima, nogo dagi ia, “Heia au gii bili gi nia duludulu ala e daahi di hale gi nua, au e hiihai e hagapale gi nia maa.”
27Di hale deelaa la guu honu daane mo ahina. Gei ogo nia king o Philistia dogolima huogodoo la nogo i golo. Holongo nia daane mo nia ahina nia mana e dolu nogo i hongo tuatala nogo mmada gi Samson.
28Gei ogo Samson ga dalodalo, “Meenei Tagi go Yihowah, dumaalia mai. Meenei God, langahia laa au, gaamai ogu mahi, deenei hua hagadahi, gii mee au di hai baahi hagadahi gi digau Philistia e haga tongaadahi au gi digaula ala ne daa gi daha ogu golomada e lua.”
29Samson gaa kumi nia duludulu mugi lodo ala e daahi di hale. Gaa wanga ono lima gi di gili nia duludulu, gaa hono nia maa,
30mo di wolo gi nua, “Heia au gii made dalia digau o Philistia!” Mee gaa hono nia duludulu e lua aalaa gi ono mahi huogodoo ala i dono baahi, gei di hale la gu meheu gi lala gi hongo nia king dogolima aalaa mo nia daangada huogodoo. Di madagoaa o maa ne made, gei mee ne daaligi ana daangada dogologo i ana daangada ne daaligi i dono madagoaa nogo mouli ai.
31Nia duaahina daane o maa mo digau huogodoo o dono damana gu lloo ia belee kae tuaidina o maa. Digaula guu lahi a mee guu danu i mehanga nia waahale go Zorah mo Eshtaol i taalunga o dono damana go Manoah. Mee nogo hai di tagi ni digau Israel i nia ngadau e madalua.