Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AMOSA

AMOSA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Lohiabada Dirava ese mata hanai ta lau dekenai ia hedinaraia. Lau ese au huahua, idia mage gaudia, bosea ta lalonai lau itaia. Lohiabada ese lau ia nanadaia, ia gwau,
2“Amosa e, dahaka oi itaia?” Lau haere, lau gwau, “Au huahua, idia mage gaudia, bosea lalonai.” Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Lauegu bese Israela taudia edia dokona be inai. Lau ese edia kerere davana do lau henia. Egu lalona do lau giroa lou lasi.
3Unai Dina dekenai king ena ruma lalonai idia abia ane be do idia hadokoa, bona do idia taitai sibona, mai boiboi danu. Mase tauanidia be gabu ibounai dekenai do idia noho. Inai tauanidia be murimuri dekenai idia negea lao neganai, tau ta do ia hereva lasi.”
4Umui Israela taudia e, kamonai, umui ese ogogami taudia umui moia diho, bona mai edia gau hereregere lasi taudia umui hadikaia noho.
5Umui be inai bamona umui hereva, umui gwau, “Namo inai dina helagadia do idia ore haraga, vadaeni iseda aniani gaudia do ita hoidia diba. Bona Sabati Dina be edena negai do ia ore, vadaeni hoihoi gabuna dekenai ma do ita hoihoi? Unai neganai ita hoia gaudia edia davana do ita habadaia, bona sikele maoromaoro lasi do ita gaukaralaia, hoihoi taudia do ita koia totona, ani?
6Ita ese uiti dikana do ita abia, davana bada dekenai do ita hoia lao. Bona ita ese ogogami tauna ta, iena abiatorehai ia henia lou diba lasi, tamaka edia davana danu ia henia diba lasi, do ita davaria. Vadaeni, unai ogogami tauna be hesiai mai guia danu tauna totona do ita hoia mai, davana maragi dekenai.”
7Lohiabada, Israela ena Dirava be ia gwauhamata vadaeni, ia gwau, “Lau ese edia kara dikadia do lau laloaboio lasi momokani.
8Unai dainai tano be do ia mareremarere, bona taunimanima ibounai be do idia taitai. Inai tano ena kahana ibounai be do idia mareremarere bada, tano be do ia daekau bona do ia diho, Naila Sinavai ia karaia bamona.
9“Nega be do ia mai, lau ese dina tubua neganai dina do lau hadihoa, bona dina bada lalonai, dibura do lau havaraia. Lau, Lohiabada Dirava, be lau hereva vadaeni.
10Lau ese emui aria do lau hadokoa, mase guria kara do lau halaoa. Bona lau ese emui ane do lau hadokoa, lalohisihisi ena taitai do lau halaoa. Emui lalohisihisi be tamana sinana edia natuna mero tamona ia mase neganai idia lalohisihisi bamona. Bona umui ese puse dabua do umui karaia, bona emui kwarana edia huina do umui utua ore. Unai dina ena mamina be do ia dika momokani, ela bona unai nega ena dokona.
11“Nega be ia mai noho, lau ese emui tano dekenai hitolo do lau havaraia. Taunimanima be do idia hitolo, to paraoa totona lasi. Idia be do idia ranu mase, to ranu totona lasi. Do idia hitolo bona ranu mase gauna be Lohiabada ena hereva totona. Lau inai, Lohiabada Dirava lau hereva vadaeni.
12Bona inai taunimanima be tano ena kahana kahana ibounai do idia raka loaloa. Gabu ibounai dekenai do idia lao, Lohiabada ena hereva ta do idia tahua, to do idia davaria lasi.
13“Unai dina dekenai eregabe taudia goadadia, tau bona hahine be ranu mase dainai do idia moru diho.
14Samaria ena dirava koikoidia edia ladana dekenai idia gwauhamata taudia be do idia moru diho. Oibe, ‘Dano ena dirava ena ladana dainai,’ bona, ‘Bere Sieba ena dirava ena ladana dainai,’ idia gwauhamata taudia be do idia moru, bona do idia toreisi lou lasi.”