Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Hari

2 Hari 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nagpanuigon si Manases ug napulo ug duha sa dihang nagsugod siya sa paghari; naghari siya sulod sa 55 ka tuig sa Jerusalem. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Hefziba.
2Gibuhat niya ang daotan sa panan-aw ni Yahweh, sama sa malaw-ay nga mga butang sa mga nasod nga gipahawa ni Yahweh atubangan sa katawhan sa Israel.
3Kay gitukod man niya pagbalik ang mga anaa sa taas nga mga dapit nga gigun-ob sa iyang amahan nga si Hezekia, ug nagtukod siya ug mga halaran alang kang Baal, naghimo ug poste ni Ashera, sama sa gibuhat ni Ahab nga hari sa Israel, ug miyukbo siya ngadto sa tanang kabituonan sa kalangitan ug misimba niini.
4Nagtukod ug pagano nga mga halaran si Manases ngadto sa balay ni Yahweh, bisan pa ug nagmando si Yahweh, “Diha sa Jerusalem molungtad ang akong ngalan hangtod sa kahangtoran.”
5Nagtukod siya ug mga halaran alang sa tanang kabituonan sa kalangitan didto sa duha ka mga hawanan sa balay ni Yahweh.
6Gisunog niya ang iyang anak nga lalaki; nanagna siya ug naghimo ug salamangka ug nagpakisayod niadtong mga nakigsulti sa mga patay ug niadtong nakigsulti sa mga espiritu. Nagbuhat gayod siya ug hilabihan ka daotan diha sa panan-aw ni Yahweh ug iyang gipasuko ang Dios.
7Gibutang niya sa balay ni Yahweh ang kinulit nga hulagway ni Ashera nga iyang hinimo. Dinhi niining balaya nakigsulti si Yahweh ngadto kang David ug kang Solomon nga iyang anak nga lalaki; miingon siya: “Dinhi niining balaya ug dinhi sa Jerusalem, nga akong gipili gikan sa tanang katribohan sa Israel, nga akong ibutang ang akong ngalan hangtod sa kahangtoran.
8Dili ko na gayod pahisalaagon ang mga tiil sa katawhan sa Israel gikan sa yuta nga akong gihatag sa ilang mga katigulangan, kung magmatngon lamang sila sa pagtuman sa tanan nga akong gimando kanila, ug mosunod sa tanang mga balaod nga gimando kanila sa akong alagad nga si Moises.”
9Apan wala naminaw ang katawhan, ug gipangulohan sila ni Manases sa pagbuhat ug hilabihan pa gayod kadaotan kaysa sa mga nasod nga gigun-ob ni Yahweh sa atubangan sa katawhan sa Israel.
10Busa nakigsulti si Yahweh pinaagi sa iyang mga alagad nga mga propeta, nga nag-ingon,
11“Tungod kay nakabuhat man ug salawayon nga mga butang ang hari sa Juda nga si Manases, ug hilabihan kaayo ka daotan ang iyang mga binuhatan kaysa sa tanang mga Amorihanon nga nag-una kaniya, ug iyang gipakasala ang Juda uban ang iyang mga diosdios,
12busa giingon kini ni Yahweh, nga Dios sa Israel: Tan-awa, magdala ako ug hilabihan kadaotan diha sa Jerusalem ug sa Juda nga si bisan kinsa nga makadungog niini, magataginting ang iyang mga dalunggan.
13Akong gamiton sa Jerusalem ang sukdanan nga gigamit batok sa Samaria, ug ang tunton nga gigamit batok sa balay ni Ahab; limpyohan ko ang Jerusalem sama sa pagtrapo sa usa ka tawo sa plato, balibalihon niya kini pagtrapo.
14Ilabay ko ang mga nahibilin sa akong mga panulondon ug ihatag sila sa kamot sa ilang mga kaaway. Mahimo silang mga tukbonon ug inilog alang sa ilang mga kaaway,
15tungod kay nagbuhat man sila ug daotan sa akong panan-aw, ug gipasuko nila ako, sukad sa adlaw nga migawas ang ilang mga katigulangan sa Ehipto, hangtod karong adlawa.”
16Dugang pa niana, daghan ug giula nga dugo sa mga tawo nga walay sala si Manases, hangtod nga gipuno niya ang Jerusalem gikan sa utlanan niini ngadto sa pikas uban ang kamatayon. Dugang kini sa sala nga gipabuhat niya sa Juda, sa dihang nagbuhat sila ug daotan diha sa panan-aw ni Yahweh.
17Alang sa uban pang mga butang mahitungod kang Manases, tanan niyang gibuhat, ug sa sala nga iyang nabuhat, wala ba kini nahisulat sa libro sa mga panghitabo sa mga hari sa Juda?
18Mipahulay si Manases uban sa iyang mga katigulangan ug gilubong sa tanaman sa iyang kaugalingon nga balay, sa tanaman sa Uza. Si Amon nga iyang anak nga lalaki ang nahimong hari puli kaniya.

19Nagpanuigon si Amon ug 22 sa dihang nagsugod siya sa paghari; naghari siya sulod sa duha ka tuig sa Jerusalem. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Meshulemet; anak siya nga babaye ni Haruz nga taga Jotba.
20Gibuhat niya kung unsa ang daotan sa panan-aw ni Yahweh, sama sa gibuhat sa iyang amahan nga si Manases.
21Gisunod ni Amon ang tanang dalan nga gilaktan sa iyang amahan ug nagsimba siya sa mga diosdios nga gisimba sa iyang amahan, ug miyukbo niini.
22Gitalikdan niya si Yahweh, ang Dios sa iyang mga amahan, ug wala maglakaw sunod sa dalan ni Yahweh.
23Naglaraw ug daotan ang mga sulugoon ni Amon batok kaniya ug gipatay ang hari didto sa iyang kaugalingon nga balay.
24Apan gipamatay sa mga katawhan sa yuta kadtong mga naglaraw ug daotan batok kang Haring Amon, ug gihimo nga hari ang iyang anak nga lalaki nga si Josia puli kaniya.
25Alang sa uban pang mga butang mahitungod sa gibuhat ni Amon, wala ba kini nahisulat sa libro sa mga panghitabo sa mga hari sa Juda?
26Gilubong siya sa katawhan sa iyang lubnganan didto sa tanaman sa Uza, ug nahimong hari ang iyang anak nga lalaki nga si Josia puli kaniya.