Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 King

2 King 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long taim Manase i kamap king, em i gat 12-pela krismas tasol, na em i stap king long Jerusalem inap 55 yia. Mama bilong en, em Hepsiba.
2Manase i no bihainim gutpela pasin. Nogat. Em i bihainim ol kain kain rabis pasin bilong ol arapela lain manmeri i bin i stap bipo long dispela graun, na Bikpela i bin rausim ol na i givim dispela graun long ol Israel. Manase i bihainim pasin bilong ol dispela lain, na em i mekim pasin nogut tru long ai bilong Bikpela.
3Manase i mekim olkain pasin olsem. Em i wokim gen ol ples lotu bilong ol giaman god, bipo papa bilong en, Hesekia i bin brukim. Na em i wokim ol alta bilong mekim lotu long giaman god Bal. Na em i wokim piksa bilong god meri Asera, olsem bipo Ahap, king bilong Israel, i bin mekim. Na tu em i save lotuim ol sta antap.
4Na em i wokim ol alta bilong ol giaman god insait long haus bilong Bikpela. Tasol bipo Bikpela i bin tok long dispela haus olsem, “Dispela haus long Jerusalem, em i mas i stap haus bilong ol manmeri i lotu long mi wanpela tasol.”
5Tasol Manase i wokim sampela alta long tupela ples bung i stap insait long banis bilong haus bilong Bikpela, bilong em i ken lotu long ol sta.
6Em i kilim pikinini man bilong en na i kukim em olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. Na em i singaut long tewel bilong ol man i dai pinis long helpim em, na em i askim ol glasman tu long helpim em, na em i mekim planti kain pasin marila. Manase i mekim planti sin moa long ai bilong Bikpela, na dispela pasin nogut bilong en i mekim Bikpela i belhat moa yet.
7Manase i kisim dispela piksa bilong god meri Asera na i putim insait long haus bilong Bikpela. Tasol bipo Bikpela i bin tokim Devit na Solomon olsem, “Dispela haus i stap long Jerusalem, em haus mi yet mi makim namel long olgeta lain bilong Israel, bai oltaim ol i ken i kam long en na lotu long mi wanpela.
8Na sapos yupela manmeri bilong mi i bihainim tok bilong mi na olgeta lo, Moses, wokman bilong mi, i bin givim long yupela, orait bai mi no ken rausim yupela gen long dispela graun bipo mi bin givim long ol tumbuna bilong yupela na nau yupela i sindaun long en.”
9Tasol ol i no harim tok na bihainim. Nogat tru. Na Manase i pulim ol na ol i mekim planti pasin nogut moa. Dispela pasin nogut bilong ol i winim pasin nogut bilong ol manmeri i bin i stap bipo long dispela graun na Bikpela i bin rausim ol.
10Bikpela i lukim dispela pasin nogut bilong King Manase, orait em i givim dispela tok i go long ol profet, em ol wokman bilong en. Dispela tok bilong Bikpela i olsem,
11“King Manase i bin mekim ol kain kain rabis pasin tru, i winim ol pasin nogut bipo ol Amor i bin mekim. Em i bin wokim ol giaman god na lotuim ol, na long dispela pasin em i pulim ol Juda na ol tu i mekim sin long ai bilong mi.
12Olsem na mi God, Bikpela bilong yupela Israel, mi tok, bai mi bagarapim tru Jerusalem na Juda, na taim ol man bilong ol arapela ples i harim tok long dispela samting, bai ol i kirap nogut tru na tingting planti moa yet.
13Bai mi mekim wankain pasin long Jerusalem olsem mi bin mekim long Samaria na long King Ahap wantaim ol lain bilong en. Bai mi bagarapim Jerusalem na pinisim olgeta manmeri bilong en, na bai Jerusalem i stap nating olsem plet ol i wasim pinis na i no gat liklik hap pipia i stap long en.
14Na sapos sampela manmeri i stap yet, orait bai mi no helpim ol. Nogat tru. Bai mi givim ol i go long han bilong ol birua. Na bai ol birua i mekim nogut long ol na stilim olgeta samting bilong ol.
15Bai mi mekim olsem, long wanem, ol manmeri bilong mi i bin mekim sin long ai bilong mi long bipo yet long taim ol tumbuna i bin lusim Isip, na ol i wok yet long mekim wankain pasin tasol. Na dispela pasin nogut bilong ol i mekim mi belhat tru.”
16Manase i pulim ol Juda na ol i mekim sin long ai bilong Bikpela. Na tu em i mekim pasin birua long ol manmeri bilong em yet. Na long olgeta hap bilong Jerusalem Manase i kilim i dai planti stretpela manmeri i no gat rong.
17Ol stori bilong ol arapela samting King Manase i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Juda. Dispela buk i stori long ol sin em i bin mekim.
18Manase i dai na ol i planim em long wanpela hap graun i stap insait long banis bilong haus king, em ol i kolim graun bilong Usa. Na pikinini man bilong en, Emon, i kisim ples bilong en na i kamap king.

19Long taim Emon i kamap king, em i gat 22 krismas, na em i stap king long Jerusalem long tupela yia tasol. Mama bilong en, em Mesulemet, pikinini meri bilong Harus bilong taun Jotba.
20Emon tu i mekim pasin nogut long ai bilong Bikpela, olsem papa bilong en, Manase i bin mekim.
21Em i lotu long ol giaman god olsem bipo papa bilong en i bin mekim, na em i bihainim stret ol pasin nogut bilong papa bilong en.
22Em i givim baksait long God, Bikpela bilong tumbuna bilong en, na em i no bihainim pasin Bikpela i laikim.
23Wanpela taim ol ofisa bilong Emon i bung na ol i toktok long painim rot bilong kilim em. Na bihain ol i kilim em i dai insait long haus king.
24Na bihain ol manmeri bilong Juda i kisim ol dispela ofisa i bin kilim Emon, na ol i kilim ol tu i dai. Na ol i kisim Josaia, pikinini man bilong Emon, na makim em i kamap king bilong ol.
25Ol stori bilong ol arapela samting King Emon i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Juda.
26Ol i planim Emon long dispela matmat i stap long graun bilong Usa. Na pikinini man bilong en, Josaia, i kisim ples bilong en na i kamap king.