Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - 1 Deselonika

1 Deselonika 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Riat ko, sohte anahnepen ei pahn ntingkiwohng kumwail duwen ahnsou kan de irair kan me soahng pwukat pahn wiawi.
2Pwe pein kumwail inenen ese mwahu duwen Rahnen Kaun-o eh pahn leledo rasehng lipirap emen me kin pwarodo nipwong.
3Ni ahnsou me aramas akan pahn nda, “Mehkoaros meleilei oh mwahu,” iei ahnsowo me apwal laud pahn mwadangete lelohng irail—e pahn mwadangete lelohng irail rasehng medek en neitik ong lih emen, oh aramas sohte pahn pitsang.
4Ahpw kumwail, riat ko, kumwail sohte kin mihmi nan rotorot; eri, Rahno sohte pahn kapwuriamwei ni eh pahn lelohng kumwail, rasehng lipirap emen.
5Pwe kumwail koaros aramas marain kei, me kisehn rahn; kaidehn kitail kisehn pwohng de kisehn rotorot.
6Eri, kitail dehr memeir duwehte meteikan, ahpw kitail pepehd oh onohnop.
7Pwe nipwong me aramas kin memeir, oh nipwong me aramas pil kin sakaula.
8Ahpw kitail kisehn rahn, eri, kitail onohnop, kitail kapwatkihda pwoson oh limpoak pwe en wia perehpen mwaremwaratail; oh atail lisoarop en mahwen, iei koapworopwor en mour soutuk.
9Koht sohte ketin pilkitailda pwe kitail en lokolongki sapwellime engieng, ahpw pwe kitail en ahneki mour soutuk ni mwaren atail Kaun Sises Krais,
10me pwoukinkitailla pwe kitail en kak iang ih ieias, mehnda ma kitail momour de mehla ahnsou me e pahn ketido.
11Eri, pwehki met, kumwail kakehlakahda emenemen kumwail, oh sawaspene, duwen me kumwail wiewia ahnsou wet.
12Riat ko, se peki rehmwail: kumwail en kin wauneki mehlel irail kan me wie doadoahk rehmwail, irail kan me Kaun-o ketin piladahr pwe re en kin kaweid oh panawih kumwail.
13Eri, kumwail waunekin irail oh pil poakohng irail ni mehlel, pwehki doadoahk me re kin wia. Kumwail pil ahnekipene meleilei nanpwungamwail.
14Oh riat ko, se pil koangngoangehkin kumwail: kumwail en kin kapwungohng me pohnkahke kan; kumwail kakehlaka irail kan me nan kapehd tikitik, kumwail sewese me luwet akan, oh kanengamahiong aramas koaros.
15Kumwail mwasahn pwe emen dehr dupungkihong en emen eh suwed mehkot suwed, ahpw kumwail nantihong wia me mwahu nanpwungamwail oh pil ong aramas teikan koaros.
16Kumwail pereperen ahnsou koaros,
17oh poadidiong kapakap pil ahnsou koaros.
18Kumwail kasapahlkalahngan ong Koht ni mehkoaros. Pwe iei met me Koht kin ketin kupwurki kumwail en kin wia nan amwail mour rehn Krais Sises.

19Kumwail dehr kakundi kisiniei en Ngehn Sarawi rehmwail;
20kumwail dehr pil mwamwahliki mahsen en irail kan me wia padahk ni mwaren Koht.
21Kumwail kasawih mehkoaros: kumwail eri kolokol me mwahu kan,
22oh kadohwaneweisang kumwail me suwed koaros.
23Eri, Koht me kin ketikihong kitail popohl en pil ketin sapwellimanikinkumwailla douluhl, oh en ketin nekinekid kumwail unsek, ngenomwail oh mohngiongimwail oh paliwaramwail kan, sang soangen sapwung koaros ni ahnsoun ketidohn atail Kaun Sises Krais.
24Ih me ketin malipeikumwaildo pahn ketin kapwaiada met, pwe ih me ketin loalopwoat mehlel.
25Riat ko, kumwail pil kapakapkin kiht.
26Kumwail rahnmwahwihki riatail souleng kan koaros metik en souleng.
27Eri, I peki rehmwail ni manaman en Kaun-o: kumwail en wadek ong kisinlikou kiset riatail souleng kan koaros.
28Kalahngan en atail Kaun Sises Krais en ketin ieiang kumwail.