Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Koiro Tasalonqqe

Koiro Tasalonqqe 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1SHin ishatoo, ha yohoti aude hananaakko, wodiyaanne aginaa intteyyo xaafanau koshshenna.
2Aissi giikko, Godaa gallassai kaisoi qammi yiyoogaadan yaanaagaa intte loitti ereeta.
3Asai, “Ubbabai saro; aibikka hanenna” giishin, maccaasaa maaretai oiqqiyoogaadan, bashshai eti qoppennan eta bolli yaana. Eti mulekka kessi ekkokkona.
4SHin nu ishatoo, he gallassai intteyyo kaisoi yiyoogaadan yaanau intte xuman de7ekketa.
5Intte ubbai poo7uwaa asanne gallassaa asa; nuuni qammaa asa woi xumaa asa gidokko.
6Hegaa gishshau, nuuni harati xiskkiyoogaadan xiskkanau bessenna. Nuuni beegottanaunne woga de7anau bessees.
7Aissi giikko, xiskkiyaageeti qammi xiskkoosona; mattottiyaageetikka qammi mattottoosona.
8SHin nuuni gallassaa asa gidiyaageeti woga de7anau bessees. Nuuni ammanuwaanne siiquwaa tiran wottiyo ola miishshadan oiqqidi, Xoossai nuuyyo immana gin, nuuni ufaissan naagi uttido atotettaa birata qophedan, huuphiyan wottanau bessees.
9Aissi giikko, Xoossai nuna nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaara atotettaa demmanau dooridoogaappe attin, a hanqquwaa ekkanau dooribeenna.
10Nuuni paxa gidin woikko haiqqidaageeta gidin, Kiristtoosaara issippe de7ana mala, Kiristtoosi nu gishshau haiqqiis.
11Hegaa gishshau, intte qassi ha77i oottiyoogaadan, issoi issuwaa minttettitenne maaddite.
12Nu ishatoo, intte giddon oottiyaageeta, inttena kaalettanaunne zoranau Godai dooridoogeeta, intte bonchchana mala, inttena woossoos.
13Eti oottiyo oosuwaa gishshau, eta keehi bonchchitenne siiqite. Issoi issuwaara sarotettan de7ite.
14Nu ishatoo, nuuni inttena zoroos; maari bainna de7uwaa de7iyaageeta seerite. Yayyiyaageeta minttettite. Wolqqi bainnaageeta maaddite. Asa ubbaa danddayite.
15Ooninne iitaa gishshaa iitaa zaarenna mala naagettite; shin issoi issuwaayyoonne qassi asa ubbaayyo lo77obaa oottanau minnite.
16Ubba wode ufaittite.
17Ubba wode Xoossaa woossite.
18Ubbaban galatite. Aissi giikko, Kiristtoos Yesuusa baggaara Xoossai intteppe koyiyoobai hegaa.

19Geeshsha Ayyaanaa doshissoppite.
20Hanana giidi yootido qaalaa karoppite.
21Ubbabaakka paaccite. Lo77obaa oiqqite.
22Iita ooso ubbaappe haakkite.
23Sarotettaa Xoossai ba huuphen inttena ubbaban geeshsho; qassi nu Godai Yesuusi Kiristtoosi yiyo wode, Xoossai intte ayyaanaa, shemppuwaanne kumetta asatettaa borettennaagaa oottidi naago.
24Inttena xeesiyaagee ammanettidaagaa; qassi hegaa i polana.
25Nu ishatoo, nuuyyo Xoossaa woossite.
26Ishantta ubbaa geeshsha yeruwaa yeridi sarotite.
27Intte ha kiitaa geeshsha ishanttu ubbaayyo nabbabanaadan, Godaa sunttan inttena woossais.
28Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aaro kehatettai inttenaara issippe gido. Amin77i.