Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - 1 Deselonika

1 Deselonika 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eri, ihme kahrehda se solahr kak kanengamahiong awiawih. Ihme se lemehkihda se en mihmi kelehpw nan Adens,
2nindokon at kadarowohng kumwail Timoty, riatail souleng, me kin iang kiht doadoahk ong Koht nan at padapadahngkiseli Rongamwahu en Krais. Se kadarowohng kumwail pwe en kakehlaikumwailda oh sewese amwail pwoson;
3pwe emen kumwail dehr kesehla eh pwoson pwehki kamakam pwukat. Pein kumwail pil ese me soangen kamakam pwukat iei kisehn kupwur en Koht ong kitail.
4Pwe ni at mihmihte rehmwail, se padahkihong kumwail mwohn eh saikinte wiawi me kitail pahn lelohng kamakam, oh kumwail pil dehdehki me iei e pweidahr.
5Ih kahrepen ei kadarkiwohng kumwail Timoty, pwe I solahr kak kanengamahiong awiawih. Eri, I kadarowohng kumwail pwe en kehsehkin ie duwen amwail pwoson, pwe I solahr kak pwunopwunodki ma Tepilo soh kasongosongeikumwailehr, oh at doadoahk koaros rehmwail sohte pahn pweida.
6Eri, met Timoty pwarodohr reht sang rehmwail, oh e wadohngkitehr rohng kaperen duwen amwail pwoson oh limpoak. E padahkihong kiht me kumwail kin lohki duwen at mwahu, oh kumwail pil inenen men tuhwong kiht, duwehte at pil men kilang kumwail.
7Eri, riat ko, nan at kahpwal akan koaros oh lokolok, se inenen kehlailla pwehki kumwail. Iei amwail pwoson me kakehlaikitadahr,
8pwe met se kakehr momour ma kumwail pahn tengediong amwail mour rehn atail Kaun.
9Eri met, se kakehr wia at kaping oh kasapahlkalahngan ong Koht pwehki kumwail. Se kapinga ih pwehki peren laud me se ahneki mwohn silangin atail Koht pwehki kumwail.
10Eri, nin rahn oh nipwong, se kin peki reh, sang nan at mohngiong unsek, pwe en ketin mweidohng kiht se en piserwei oh kilang kumwail, oh sewesehkin kumwail mehkan me anahnepe mie nan amwail pwoson.
11Pein Samatail Koht, oh atail Kaun Sises, en ketin kaunopadahng kiht ahl ehu pwe se en kohkiwohng rehmwail!
12Kaun-o en kupwurehda pwe amwail limpoak ong emenemen, oh pil ong aramas akan koaros, en kin lalaudla oh duwehla uwen laud en at limpoak ong kumwail.
13Eri, ni soahng wet e pahn ketin kakehlakahla mohngiongimwail kan, pwe kumwail en pwungla oh sarawihla mwohn silangin Samatail Koht ni ahnsoun atail Kaun Sises eh pahn ketido iangahki sapwellime kan koaros.