Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - 1 Deselonika

1 Deselonika 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sang Pohl, Sailas, oh Timoty— Ong tohn mwomwohdisohn Deselonika, me Koht Sahm oh Kaun Sises Krais kin ketin sapwellimaniki: Kalahngan oh popohl en ieiang rehmwail.
2Se kin poaden kapingkalahngankihong Koht pwehki kumwail koaros, oh kin kalap tamankumwailda nan at kapakap akan.
3Pwe se kin tamanda, mwohn silangin Samatail Koht, duwen amwail kin doadoahngki amwail pwoson, oh duwen amwail limpoak me kin kahrehiong kumwail doadoahk laud, oh pil duwen amwail tengediong nan amwail koapworopworki atail Kaun Sises Krais.
4Riat souleng ko, se ese me Koht ketin loalloalei kumwail oh ketin pilkumwailda pwe kumwail en wiahla sapwellime.
5Pwe se kalohkiwohngkumwailehr Rongamwahwo, kaidehn ni lokaiahte, ahpw ni manaman oh ni Ngehn Sarawi, oh pil ni at kamehlele unsek en me mehlelo. Kumwail ese duwen at mour ni at mihmi rehmwail, pwe e wia kamwahupamwail.
6Kumwail kahlemengih kiht oh pil Kaun-o, oh mehnda ma kumwail alehki lokolok laud, ahpw kumwail perenkihda ale mahseno; eri, peren me kin sang rehn Ngehn Sarawio.
7Eri, kumwail wialahr mehn kahlemengi ehu ong souleng koaros nan wehin Masedonia oh Akaia.
8Pwe sang rehmwail me mahseno kaparaparkipesengier, kaidehk ongete Masedonia oh Akaia, pwe wasa koaros koasoiepen amwail pwoson Koht pil lolohkselier. Eri, sohte kahrepen at pahn koasoia duwen met.
9Souleng koaros kin koasoakoasoia duwen amwail kasamwoi kiht ni at pas rehmwail, oh duwen amwail sohpeisangehr dikedik en eni kan oh sohpeiongehr Koht, pwe kumwail en papah Koht mehlel oh ieias,
10oh duwen amwail kin kasikasik ketidohn Sapwellime Iehros sang nanleng—Sapwellime Iehros Sises, me e ketin kaiasada sang mehla, oh me pahn kapitkitailla sang engieng en Koht me pahn pwarodo.