Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 HANUA PAVAPAVADIA

1 HANUA PAVAPAVADIA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Solomon ese Farao, Aigupto pavapavana, natuna hane-ulatona e adavaia; bena ia ese Farao natuna e abia, David ena hanua ai e hakaua vareai, ela bona iena ruma bona Iehova ena dubu bona Ierusalem maḡuna e haginidia ore.
2Ḡau tamona, taunimanima ese edia boubou ḡaudia na dounu atai gabudia ai e hahelaḡadiava, badina be dubu auta do asie hadaia, Iehova ladana ena.
3Solomon ese Iehova e ura henia, bona tamana David ena taravatu ai e rakava; ḡau tamona, ia ese danu atai gabudia ai boubou ḡaudia e hahelaḡadiava bona muramura mai bonadia e gabudiava.
4Bena hanua pavapavana na Gibeon ela, unuseni ai boubou ḡaudia baine hahelaḡadia eto, badina be atai gabuna helaḡa-hereana bunai; Solomon na vaia ena kara ḡole-oho bouboudia daha ta ta una ihaboulaina patana ai e hahelaḡadiava.
5Bena Gibeon ai Iehova ese hanuaboi ai nihi lalonai Solomon e hahedinarai henia. Dirava ese e hamaoroa, eto, A hereva, dahaka baina henimu.
6Solomon eto, Tamagu David, emu hesiai tauna, na o bogaia hisi bada, badina be ia ese heabidadama ai bona kara maoromaoro ai bona mai ena lalo-maoromaoro emu ai oi vairamu ai e rakava; bena ina hebogahisi bada-hereana ma o henia, natuna ta vada o henia, bena iena terono ai e helaimu hari ina dina ai.
7Iehova e, egu Dirava e, ena be lau na mero maraḡina mo, to oi ese emu hesiai tauna na pavapava ai vada o halaogu, tamagu David gabuna ai. Lau na asi dibagu ede baina raka lasi toma bona ede baina raka vareai toma.
8Emu hesiai tauna ese emu orea taudia, o abia hidi besena, bogaragidiai na nohomu. Idia na hutuma herea, ta ese basine duahidia diba eiava basine hagaudia diba.
9Taunabunai, emu hesiai tauna na lalo-parara ba henigu, emu orea taudia baina biagudia bona namo bona dika baina dibadia totona; badina be emu orea bada-hereana binai daika ese baine biagua.
10Ḡaubada na e moale, badina be Solomon ese unu e noia toma.
11Dirava ese e hamaoroa, eto, Badina be ini ome noinoi toma, bona mauri daudauna eiava taḡa eiava inaimu edia mauri so gwaurai, a lalo-parara vada o gwauraia emu, kara maoromaoro ba diba helaoreana,
12a itaia, lau na ina harihari emu hereva heḡereḡerena ai baina karaia: aonega bona lalo-parara name henimu, ta oi heḡereḡeremu ai se hedinarai guna, bona oi murimu ai danu ta oi heḡereḡeremu ai basine hedinarai.
13Bona so gwaurai ḡaudia danu name henimu: taḡa bona hairai. Taunabunai, pavapava ta na oi ida basine heḡereḡere, emu dina iboudiai lalodiai.
14Ina danu, egu dala ai boma raka, bona egu taravatu bona egu haheḡani boma badinadia, tamamu David e rakava heḡereḡerena, lau ese emu mauri dinadia baina hahohodia.
15Bena Solomon na e noga, vada e diba una na nihi mo. Bena ia na Ierusalem ela, Iehova ena taravatu mauana helaḡana vairanai e gini, bena ḡole-oho bouboudia bona maino bouboudia e hahelaḡadia, bona aria ta e karaia, ena hesiai taudia iboudiai adia.
16Una negana ai, ariara hahinedia rarua na hanua pavapavana dekena ela, vairanai e gini.
17Hahine ta eto, Ḡaubada e, ina hahine bona lau na ruma tamona ai a nohomu; bena ia na una ruma ai nohona ai, lau na na mara, mero ta na abia.
18Lau na mara murinai dina toi vada ela, bena ina hahine danu e mara. Ai na sibomai; asi tauna ta ai ida una ruma ai, ai raruosi mo.

19Bena hanuaboi ai ina hahine natuna e mase, badina be ia ese e enoa tao.
20Bena malokihi ai ia na e tore isi, lau natugu na ohegu amo e abia, emu hesiai hahinena mahutagu ai, bena ia kemena ai e atoa, a ia natuna, vada e mase merona, na lau kemegu ai e atoa.
21Daba ai na tore isi, natugu baina ubua nato, to vada e mase; a daba diarina ai na itaia goevaḡoeva negana ai na diba, ia na dia lau ese na havaraia merona.
22A hari hahine ihararuana eto, Lasi, mauri merona na lau natugu, vada e mase merona na oiemu. Ma gini-gunana eto, Lasi, vada e mase merona na oi natumu, a mauri merona na lauegu. Hanua pavapavana vairanai raruosi na unu e hepapahuahu tomava.
23Bena hanua pavapavana eto, Ina ta e tomu “Ina mauri merona na lau natugu, a oi natumu vada e mase”, ma ta e tomu “Lasi, oi natumu vada e mase, mauri merona na lau natugu”.
24Bena hanua pavapavana ma eto, Dare ta dekegu ai a mailaia. Taunabunai dare ta na e mailaia, hanua pavapavana vairanai e atoa.
25Bena hanua pavapavana eto, Mauri merona a dapaia parara, kaha rua; kaha ta hahine ta ba henia, ma kaha ta hahine ta.
26Bena natuna maurina sinana ese hanua pavapavana e hereva henia, badina be lalona ese natuna e ura henia badava dainai; eto, Egu ḡaubada e, mauri merona na ia ba henia, basio alaia mase. A ihararuana eto, Lau basina abia, oi danu basio abia; a hapararaia.
27Bena hanua pavapavana na e haere, eto, Mauri merona na hahine gini-gunana ba henia, basio alaia mase; sinana na ia.
28Bena Israel idoinai ese hanua pavapavana ena hahemaoro karana sivaraina e kamonai; bena idia ese hanua pavapavana e matauraia, badina be vada e diba Dirava ena aonega na ia lalonai noho, hahemaoro ḡoevaḡoeva ihenina totona.