Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Kíaↄ

1 Kíaↄ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Salomↄↄ lɛdoũkɛ̀ ń Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄo, à aà nɛnↄɛ sɛ̀ nↄ ũ, à sùò Davidi wɛ̃́lɛu e àↄ gɛ́ a kpɛ́ ń Dii kpɛ́o ń Yelusalɛũ bĩ́io midɛi.
2Gↄↄ bee wi kpɛdↄ Diiɛ gĩao, ↄ̃ wìↄ sa'o gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄwa.
3Salomↄↄ ye Diizi, a a mae Davidi yãdilɛnɛↄ kũa, kási sↄ̃ ì sa'o gulɛsĩpiↄwaɛ, ↄ̃ ìↄ tulaletikatɛa we.
4Ɔ̃ à gɛ̀ Gabaↄ̃ↄ sa'oi, asa gulɛsĩ bee mɛ́ dɛńla. À sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò we ń sa'obↄↄ mɛ̀n ↄ̀aa sↄo.
5Ɔ̃ Dii bↄ̀ mↄ̀wà nana guu we gwãasĩna à mɛ̀: Pↄ́ pↄ́ ń yei gbɛaa.
6Ɔ̃ Salomↄↄ mɛ̀: N gbɛ̃kɛkɛ̀ n zↄ̀blena ma mae Davidiɛ maamaaɛ, kɛ́ a dɛnɛ gbɛ̃maa náaide nↄ̀sɛpuade ũ yã́i. N gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ kɛ̀ɛ̀, ń tò mapi aà nɛ́ lɛ́ kible aà gɛ̃ɛ ũ e ń a gbão.
7Tia kɛ́wa Dii ma Lua, n mapi n zↄ̀blena kpà kía ũ ma mae Davidi gbɛu. Ɛ̀waasonan ma ũ, má dↄaanakɛ dↄ̃o.
8Mapi n zↄ̀blena, má kú ń n gbɛ̃́ pↄ́ ń sɛ̀ↄ, gbɛ̃́ dasi pↄ́ wa fↄ̃ ń nao wà ń lɛ́ dↄ̃oↄ.
9To mapi n zↄ̀blena màↄ laai vĩ, to màli yã́gↄ̃gↄ̃ n gbɛ̃́ↄnɛ mà maa dↄ̃kↄ̃ɛ ń vãio. Tó màa no, kpelewa má kɛ mà yã́gↄ̃gↄ̃ n gbɛ̃́ dasipiↄnɛi?
10Yã́ pↄ́ Salomↄↄ gbɛ̀api kà Diigu,
11ↄ̃ a òɛ̀: Lá yã́ pↄ́ ń gbɛ̀aan we, ni wɛ̃ni gbã̀a gbɛao ge àizɛɛ ge n ibɛɛↄ gaa, sema yã́gↄ̃gↄ̃a a zɛ́wa dↄ̃a ↄ̃ ń gbɛ̀a,
12má kɛ lá ń gbɛ̀awa, má n gba ↄ̃nↄ ń laaio. Gbɛ̃́ pↄ́ kú n ãae ge gbɛ̃́ pↄ́ aↄ ku n gbɛae ↄ̃nↄ a kanwao.
13Má pↄ́ pↄ́ ni gbɛao kpama lↄ, má n gba àizɛɛ ń gawio píi, kíae a kanwao e ǹ gɛ ǹ gaò.
14Tó ńlɛ táa'o lá má yeiwa, mɛ́ ń ma yã'onɛↄ ń ma yãdilɛaↄ kũa, lá n mae Davidi kũa yãawa, má n wɛ̃ni dↄnɛ ń mↄgalao.
15Ɔ̃ Salomↄↄ vù, asa nana àlɛ o. Ɔ̃ à tà Yelusalɛũ à gɛ̀ zɛ̀ Dii bàa kua ń Isailiↄ kpagolo aɛ, à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ń sáaukpasao ò we, ↄ̃ à blɛsakɛ̀ a ìwaↄnɛ.
16Zĩewa káalua gbɛ̃ↄn plaↄ mↄ̀ Salomↄↄ kĩ́i, aa sĩ̀ aà aɛ.
17An gbɛ̃do mɛ̀: Gáafaakɛmɛɛ Baa. Mapi ń nↄɛɛ beeo wá kú kpɛ́ doũɛ. Ɔ̃ ma nɛ'ì, wámɛwawa pla kpɛ́piu.
18A gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ ↄ̃ nↄɛpi nɛ'ì sↄ̃. Wámɛwawa pla kpɛ́pi guu, gbɛ̃e kúwanↄ weo.

19Kɛ́ nↄɛpi wùlɛ a nɛgↄ̃ɛpiwa gwãasĩna, à gà.
20Ɔ̃ à fɛ̀lɛ gwãasĩn wɛɛdo, à ma nɛgↄ̃ɛ sɛ̀ ma saɛ gↄↄ pↄ́ mapi n zↄ̀blena málɛ i'o, a wùlɛ a kùɛ, ↄ̃ à nɛ́ pↄ́ gàpi sɛ̀, a wùlɛmɛɛ ma kùɛ.
21Kɛ́ ma vu kↄↄ mà yↄ̃́ kpá ma nɛ́wa, ↄ̃ má è gɛ̀. Kɛ́ má gwàgwa, mi e ma nɛ'ia ũo.
22Ɔ̃ nↄɛpi gbɛ̃do mɛ̀: Ɛgɛɛ! Ma nɛ́ mɛ́ bɛ̃́ɛ, n nɛ́ mɛ́ gà. Ɔ̃ nↄɛ sɛ̃́ia mɛ̀: Ɛgɛɛ! N nɛ́ mɛ́ gà, ma nɛ́ mɛ́ bɛ̃́ɛ. Ɔ̃ aalɛ lɛkpaakɛ kí aɛ.
23Ɔ̃ kí mɛ̀: Gbɛ̃́ɛ bee mɛ̀ a nɛ́ mɛ́ bɛ̃́ɛ, n nɛ́ mɛ́ gà, mɛ́ gbɛ̃́ kee mɛ̀, ɛgɛɛ, n nɛ́ mɛ́ gà, a nɛ́ mɛ́ bɛ̃́ɛ.
24Ɔ̃ à ɛ̀a mɛ̀: À mↄmɛɛ ń fɛ̃ndao. Ɔ̃ wà mↄ̀oɛ̀.
25Kí mɛ̀: À nɛ́ pↄ́ bɛ̃́ɛ zↄ̃ɛ pla, í a kpɛdo kpa gbɛ̃dowa, í a kpɛdo kpa gbɛ̃dowa.
26Ɔ̃ nↄɛ pↄ́ a nɛ́ mɛ́ bɛ̃́ɛ, nɛ́pi kɛ̀ɛ̀ wɛ̃naũ, a ò kíɛ: Baa, nɛ́ pↄ́ bɛ̃́ɛpi kpawà, ńsu ǹ aà dɛo. Ɔ̃ aà gbɛ̃do mɛ̀: Aↄ dɛ ma pↄ́ ũo, aↄ dɛ n pↄ́ ũ sↄ̃o, wà aà zↄ̃ɛ pla.
27Ɔ̃ kí yãgↄ̃̀gↄ̃ à mɛ̀: Wà nɛ́ pↄ́ bɛ̃́ɛpi kpa nↄɛ sɛ̃́iawa. Ásu à aà dɛo, aà dan we.
28Kɛ́ Isailiↄ yã́kpalɛ pↄ́ kí kɛ̀pi mà, aa aà yãdà gbia, asa aa è Lua aà gbà ↄ̃nↄ aà yã́gↄ̃gↄ̃nɛ́ a zɛ́wa.