Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 KINANƆ

1 KINANƆ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sulemanu lɛ́dokↄ̃nↄ kɛ̀ kũ Misila kína Firi'aunao, à a nɛ́nↄgbɛ̃ sɛ̀ nↄ ũ à sù kãao Dauda wɛ̃tɛn ari àgↄ̃ a bɛ kũ Dikiri ↄnnwo kũ Yurusalɛmu bĩnio bo à láka.
2Gↄrↄ birea odi kpɛ́ bo Dikirinɛ kↄ̀ro, akũ òdigↄ̃ sa o kpi musu tãnagbagbakinↄa.
3Sulemanu ye Dikirii, à a de Dauda yãditɛnanↄ kũna, ama àdi sa o gbagbaki pìnↄa, akũ àdigↄ̃ turaretiti kpata gwe.
4Akũ à gɛ̀ɛ sa o zaa Gibiↄ̃, zaakũ gbagbaki pì mɛ́ à de a kparanↄla. À sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò gwe mɛ̀n wàa sↄↄro.
5Gwen Dikiri bò à sùa nana gũn gwãani à pì: Ǹ pↄ́ kũ ń yei wɛ́ kɛma.
6Akũ Sulemanu pì: N gbɛ̃kɛ kɛ̀ n zↄ̀bleri ma de Daudanɛ manamana, kũ à dennɛ gbɛ̃ mana náanide nɛ̀sɛpurade ũ yãi. N gbɛ̃kɛ zↄ̃kↄ̃ↄ kɛ̀nɛ, n tò makũ a nɛ́ tɛn kí ble a gɛ̃nɛ ũ gbãra dí.
7Tera sà Dikiri ma Luda, n makũ n zↄ̀blerii kà kína ũ ma de Dauda gɛ̃nɛ ũ. Nɛ́ fítin ma ũ, má yãke gbá dↄ̃ro.
8Makũ n zↄ̀blerii, má kú n gbɛ̃ kũ n sɛ̀nↄ tɛ́. Ó dasi, oni fↄ̃ ò ń naro ò ń lɛ́ dↄ̃ro.
9Ǹ makũ n zↄ̀bleri gba ↄ̃ndↄ̃, de màgↄ̃ yã gↄ̃gↄ̃ n gbɛ̃nↄnɛ a zɛ́a, màgↄ̃ a mana dↄ̃kↄ̃nɛ kũ a vãnio. Tó lɛnlo, deran mani kɛ nà mà yã gↄ̃gↄ̃ n gbɛ̃ dasi pìnↄnɛɛ?
10Yã kũ Sulemanu wɛ́ kɛ̀ɛ pìi kɛ̀ Dikirinɛ,
11akũ à pìnɛ: Zaakũ yã kũ n wɛ́ kɛ̀n gwe, ńdi wɛ̃̀ndi gbã̀na wɛ́ kɛro ke aruzɛkɛ ke n ibɛrɛnↄ ga, séde yãgↄ̃gↄ̃na a zɛ́a dↄ̃nan n wɛ́ kɛ̀,
12mani kɛ lákũ n wɛ́ kɛ̀ nà, mani n gba ↄ̃ndↄ̃ kũ wɛ́zɛ̃o. Gbɛ̃ ke kun n ã ke n gbɛra kũ anigↄ̃ ↄ̃ndↄ̃ lán n bàro.
13Mani pↄ́ kũ ńdi wɛ́ kɛro kpámma dↄ. Mani n gba aruzɛkɛ kũ gakurio pínki ari n wɛ̃̀ndi lɛ́n. Kína ke ni ká n ũro.
14Tó ń tɛ́mai, akũsↄ̃ ń ma yã'onnɛnanↄ kũ ma yãditɛnanↄ kũna lákũ n de Dauda kũna nà, mani n wɛ̃̀ndi dↄnnɛ kũ mↄ̀kakↄ̃anaao.
15Akũ Sulemanu vù, à è kũ nanan a ò. Akũ à tà Yurusalɛmu, à gɛ̀ɛ à zɛ̀ Dikiri bàka kunna kũ Isarailanↄ àkpati arɛ, à sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũnↄ kũ kɛnnakũkↄ̃o sa'opↄnↄ ò gwe, akũ à pↄnna pↄ́ble kɛ̀ a ìbanↄnɛ.
16Zĩkea karua gbɛ̃nↄn pla kenↄ sù Sulemanu kĩnaa, ò zɛ̀ a arɛ.
17Ń gbɛ̃ do pì: Ǹ gaafara kɛmɛnɛ kína. Makũ kũ nↄgbɛ̃ dío ó kú kpɛ́ dokↄ̃nↄmɛ. Akũ ma nɛ́ ì ókↄ̃nↄmɛ ó pla kpɛ́ pìi gũn.
18A gↄrↄ aakↄ̃de zĩ nↄgbɛ̃ pì nɛ́ ì se. Ókↄ̃nↄmɛ ó pla kpɛ́ pìi gũn, gbɛ̃ke kú kũoo gwero.

19Kũ nↄgbɛ̃ pìi wùtɛ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pìia gwãani, akũ à gà.
20Akũ à fùtɛ gwãani lizãndo, à ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃ sɛ̀ ma sarɛ gↄrↄ kũ makũ n zↄ̀bleri matɛn i o, à wùtɛ a sarɛ, akũ à a nɛ́ gɛ̀ɛ pìi sɛ̀ à wùtɛmɛnɛ ma sarɛ.
21Kũ ma vu kↄnkↄ mà yↄ̃ kpá ma nɛ́a, akũ ma è gɛ̀ ũ. Kũ ma gwà tíii, akũ ma è ma nɛ́nlo.
22Akũ nↄgbɛ̃ pì gbɛ̃ do pì: Ɛ́kɛmɛ! Ma nɛ́ mɛ́ à bɛ̃nɛ, n pↄ́ mɛ́ à gà. Akũ nↄgbɛ̃ káaku pì: Ɛ́kɛmɛ! N nɛ́ mɛ́ à gà, ma pↄ́ mɛ́ à bɛ̃nɛ. Akũ òtɛn lɛ́kpakↄ̃ana kɛ kína arɛ.
23Akũ kína pì: Gbɛ̃ díkĩna tɛn pi a nɛ́ mɛ́ à bɛ̃nɛ, n pↄ́ mɛ́ à gà, akũsↄ̃ gbɛ̃ dire tɛn pi, ɛ́kɛmɛ, n nɛ́ mɛ́ à gà, a pↄ́ mɛ́ à bɛ̃nɛ.
24Akũ kína pì: À mↄmɛnɛ kũ fɛ̃nɛdao. Akũ ò sùonɛ.
25Akũ kína pì: À nɛ́ kũ à bɛ̃nɛ zↄ̃kↄ̃rɛ pla, à kpado kpá gbɛ̃ doa, á kpado kpá gbɛ̃ doa.
26Nↄgbɛ̃ kũ a nɛ́ bɛ̃nɛ sↄ̃, nɛ́ pìi kɛ̀nɛ wɛ̃nda, akũ à pì kínanɛ: Kí, ǹ nɛ́ kũ à bɛ̃nɛ pì kpáa, ǹsun a dɛro. Akũ a gbɛ̃ do pì: Ò a zↄ̃kↄ̃rɛ pla, ó pínki ò kurai.
27Akũ kína yã mìi zↄ̃̀ à pì: À nɛ́ kũ à bɛ̃nɛ pì kpá nↄgbɛ̃ káakua. Àsun a dɛro. A dan gwe.
28Kũ Isarailanↄ yãkpatɛ kũ kína kɛ̀ɛ pìi mà, ò vĩna kɛ̀nɛ, zaakũ ò è Luda a gbà ↄ̃ndↄ̃ à yã gↄ̃gↄ̃ a zɛ́a.