Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - DOKAGBƐSISINA

DOKAGBƐSISINA 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Musa bↄ̀ Mↄabunↄ bùsu sɛ̃̀tɛ à dìdi Nɛbo kpiiia ai Pisiga kpii mìsↄ̃ntɛ̃ kɛ̀ aɛ dↄ Yɛrikoa, ben Dii bùsu pì ↄ̀dↄanɛ píngi zaa Giliada bùsun ai Daninↄ bùsun
2kↄ̃n Nafatalinↄ bùsuo píngi kↄ̃n Ɛflaimunↄ bùsuo kↄ̃n Manasenↄ bùsuo kↄ̃n Yudanↄ bùsuo píngi ai ísiaa kɛ̀ kú ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn kpa
3kↄ̃n Nɛgɛvio kↄ̃n Yɛriko daminalide guzurɛo ai Zoa.
4Ben Dii bènɛ: Bùsu kɛ̀ ma la dà Ibraĩnɛ kↄ̃n Isaakuo kↄ̃n Yakubuo ma bè mɛ́ kpá ń boriinↄa pìn gwe. Má tò n wɛ́ɛ sìàlɛ, mↄde nɛ́ bikũ Yodaa ǹ gɛ̃nlo.
5Ben Dii zↄ̀bleri Musa gà Mↄabunↄ bùsun gwe lán Dii ò nà.
6Ben Dii à vĩ̀i guzurɛn gwe Bɛtɛpeo kpa. Gbɛ̃kee à mira kii dↄ̃ro ai kↄ̃n a gbã̀ao.
7Musa gà a wɛ̃̀ baswɛɛdodee guumɛ. À wɛ́ɛ nna bensↄ̃ à gbãaa e lagoro.
8Isarailinↄ à gɛ̀ kɛ̀ gurↄ baaakuri Mↄabunↄ bùsu sɛ̃̀tɛ, ben à gɛ̀sosobikɛna kↄ̃n ↄ́ↄ dↄↄo yã̀a.
9Nuni nɛ́ Yↄsua pana ↄ̃ndↄ̃ↄo kɛ̀ Musa ↄ nàa yãnzi. Isarailinↄ à yã mà, aↄ̃ↄ kɛ̀ lán Dii dà Musanɛ nà.
10Annabi kee e bↄ Isarailinↄ guu lán Musa bà dↄro. È yã o kↄ̃n Diio tɛ̃tɛ̃ntɛ̃
11bensↄ̃ à sèedanↄ kↄ̃n dabuyã kɛ̀ Dii à zĩ̀onↄ kɛ̀ Igipiti, Fili'auna kↄ̃n a ìbanↄ kↄ̃n a gbɛ̃nↄ aɛ ń píngi.
12Gbɛ̃kee e yã naaside bíta kɛ kↄ̃n iko gbãaao lán Musa bà Isarailinↄ wɛ́ɛ sìàlɛ dↄro.