Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - DEUTERONOMIO

DEUTERONOMIO 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Huajca Moisés quisqui tlen nopa huactoc tlali Moab huan tlejcoc ipan nopa tepeme catli itoca Nebo. Yajqui hasta iixco nopa tepetl Pisga catli eltoc iixmelac altepetl Jericó. Huan tlen nopona TOTECO quinextili nochi tlali tlatencahuali tlen Galaad hasta Dan,
2huan nochi nopa tlali Neftalí, Efraín huan Manasés huan nochi tlali Judá hasta nopa Hueyi Atl Mediterráneo.
3Huan quinextili nopa tlali Neguev, huan nopa tlamayamitl tlen Jericó, nopa altepetl tlen palmeras huan quinextili hasta Zoar.
4Huan TOTECO quiilhui: “Ya ni nopa tlali catli nijtencahuili Abraham, Isaac huan Jacob para niquinmacasquía iniixhuihua. Ama nimitzcahuilijtoc para ica moixteyol xiquita, masque amo huelis ticalaquis ipan ne tlali.”
5Huan quej nopa Moisés, itequipanojca TOTECO, mijqui ipan nopa tlali Moab quen TOTECO quiilhuijtoya.
6Huan TOTECO quitojqui ipan se tlamayamitl ipan tlali Moab, iixmelac Bet Peor, ipan se lugar catli hasta ama amo aqui quimati.
7Huan masque quipiyayaya 120 xihuitl quema mijqui, cuali tlachiyayaya huan noja eliyaya neltetic itlacayo.
8Huan nopa israelitame quichoquilijque Moisés para 30 tonali ipan nopa huactoc tlali tlen Moab quen momajtoyaj quichihuaj. Huan teipa tlanqui nopa tonali tlen choquistli.
9Huan Josué, icone Nun, quiseli tlahuel miyac tlalnamiquili quema Moisés quitlali imax ipan ya. Huajca nopa israelitame quitlepanitaque Josué huan quitoquilijque icamanal para quichihuase nochi catli TOTECO quinahuatijtoya Moisés ma quichihuaca.
10Pero ayacmo quema oncac seyoc tlajtol pannextijquetl ipan israelitame quen Moisés catli moixtlachiliyaya ihuaya TOTECO quema ihuaya camanaltiyaya.
11Huan pampa quej nopa moiximatiyaya ica TOTECO, huelqui quichihua huejhueyi tlanextilijcayotl huan tetzatl catli TOTECO quititlanqui ma quichihua ipan tlali Egipto iixtla Faraón, huan iniixtla itlapalehuijcahua huan nochi sequinoc catli itztoyaj ipan itlal.
12Huan ica Moisés TOTECO quichijqui huejhueyi tlamantli iniixpa israelitame catli quinmajmati. Quinnextili quenicatza ihueyi chicahualis TOTECO.