Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - DOKAGBƐSISINA

DOKAGBƐSISINA 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó aubarika kↄ̃n kana yã kɛ̀ má dìɛaree kɛ̀kiinↄ a le píngi, àgↄ̃ dↄn borii kɛ̀ Dii a Luda é pɛ́awa à a fãakↄ̃a ń tɛ́nↄ guu.
2Tó apinↄ kↄ̃n a nɛ́nↄ ɛ̀ara wà aɛ dↄ̀ Dii a Ludaa, tó a à yã kɛ̀ mɛ́ɛ diɛɛare gbã̀a mà píngi kↄ̃n nↄ̀sɛo do kↄ̃n pↄyezinao,
3Dii a Luda é a wɛ̃nda gwa, eé ɛara à a kakↄ̃a zaa borii kɛ̀ à a fãakↄ̃a ń tɛ́nↄ guu à suao a gwena ziin.
4Baa tó à pɛ̀awa à a fãakↄ̃a bùsu kɛ̀ aↄ̃ↄ kú ai anduna lɛ́anↄ guu, eé a boriinↄ kakↄ̃a gwe à suńyo.
5Eé ɛarańyo bùsu kɛ̀ dɛ aↄ̃ dezinↄ pↄ́ ũu guu. Tó aↄ̃ bùsu pì kũ̀, eé aubarika dańgu, eé tó aↄ̃ pari kũ dɛ ń dezinↄla.
6Dii a Luda é a swɛ̃̀ pípiare kↄ̃n a boriinↄ, a ninii égↄ̃ yezi kↄ̃n nↄ̀sɛo do lɛ àgↄ̃ kú wɛ̃̀ndio.
7Dii a Luda é láari kɛ̀kiinↄ zĩ a ibɛɛ kɛ̀ aↄ̃ zàagu aↄ̃ↄe wɛ́ɛ tãaawaanↄa,
8é ɛara à Dii yã ma àgↄ̃ zĩi kɛɛ kↄ̃n à yãdiɛna kɛ̀ mɛ́ɛ ooare gbã̀anↄo.
9Dii a Luda é aubarika daagu a zĩ píngin, eé tó a nɛ́nↄ kↄ̃ kↄ̃n a pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n a bura pↄ́nↄ. À pↄↄ é ɛara à kɛawa nna, eé à maaa kɛare lán à pↄↄ kɛ̀ nna a dezinↄa nà.
10Tó a Dii a Luda yã mà a à ↄdↄkii gwà bensↄ̃ á à yãdiɛna kɛ̀ aↄ̃ↄ kú doka takada kɛ̀kii guunↄ kũna, tó a aɛ dↄ̀ Dii a Ludaa kↄ̃n nↄ̀sɛo do kↄ̃n pↄyezinao, eé beeenↄ kɛare píngi.
11Yã kɛ̀ mɛ́ɛ diɛɛare gbã̀a pì zĩ'ũu dɛ a gbãa lɛ́laro. À sↄ̃ↄ zã̀aoro.
12À kú ludambɛro, gbasa à be, dé bé eé gá ludambɛ à pitao lɛ à ma à zĩi kɛa.
13À kú ísiaa baa kãa kparo, gbasa à be, dé bé eé bikũ ísiaa baa à suo lɛ à ma àgↄ̃ kũna.
14Yã pì kúao kĩikĩi, à kú a lɛ́n kↄ̃n a nↄ̀sɛo lɛ à e à zĩi kɛa.
15À ma! Mɛ́ɛ wɛ̃̀ndi kↄ̃n yã maaao diɛɛ a are gbã̀a kↄ̃n gaao kↄ̃n yã zaaao.
16Mɛ́ɛ diɛɛare gbã̀a, àgↄ̃ ye Dii a Ludazi àgↄ̃ tɛ́ à kɛ̀sɛgbɛzi, à à ↄdↄkii gwa àgↄ̃ à yãdiɛnanↄ kↄ̃n à dokayãnↄ kũna, lɛ àgↄ̃ kuu à pari kũ, Dii a Luda é aubarika daagu bùsu kɛ̀ ée gaa sí guu.
17Mↄde tó a kpɛɛ lìnɛ bensↄ̃ ée à yã maro, tó a kɛ̃a bensↄ̃ a tãanↄ gbã̀gbã a dↄnzi kɛ̀ńnɛ,
18mɛ́ɛ ooare gbã̀a, a kaatɛn gwe! É gì kɛ bùsu kɛ̀ ée bikũu Yodaa ée gaa sí guuro.

19Ludambɛ kↄ̃n tↄↄtɛon ma sèedadeenↄ ũ gbã̀a a yã musu. Ma wɛ̃̀ndi kↄ̃n gaao dìɛ a are, aubarika yãnↄ kↄ̃n kana yãnↄ. À wɛ̃̀ndi sɛ́ lɛ apinↄ kↄ̃n a nɛ́nↄ e àgↄ̃ kuu.
20Àgↄ̃ ye Dii a Ludazi àgↄ̃ à yã maa à naa, zaakɛ àmbe a wɛ̃̀ndi ũ. Eé tó à gì kɛ bùsu kɛ̀ à la dà a dezi Ibraĩ kↄ̃n Isaakuo kↄ̃n Yakubuonↄnɛ, à bè é kpáḿma guu.