Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Daiteronomi

Daiteronomi 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Go Mose kêsôm kêtiam gebe “Êndêŋ taŋ biŋ Anôtô ênam mec to êpuc boa amacŋa, taŋ kakêŋ gêc amac laŋômnêmŋa naŋ, ŋanô êsa êpi amac, ma amac embe taêm ênam biŋ tau aŋga gamêŋ, taŋ Apômtau, aômnêm Anôtô, êjanda amac naŋ, amoa lau tomôkê-tomôkê ŋalêlôm,
2ma amac to nêm gôlôac amu andêŋ Apômtau ana to taŋem wamu eŋ awa ma aŋgôm biŋ samob, taŋ ocsalô tonec kajatu amac naŋ, ŋanô êsa tonêm ŋalêlôm samuc ma nêm katôm samuc,
3go Apômtau, amacnêm Anôtô, ênam nêm kapoacwalô ôkwi to taê walô amac. Eŋ êsa amac êliŋ-êliŋ amoa lau tomôkê-tomôkê ŋalêlôm ma oc ênac amac sa aŋga lau tomôkê-tomôkê ŋalêlôm e api tageŋ êtiam.
4Apômtau, amacnêm Anôtô, embe êsa amac êliŋ-êliŋ e naêndêŋ umboŋ ŋamadiŋ, oc ênac amac sa ma êkôc amac aŋga ônê êtiam.
5Go Apômtau, amacnêm Anôtô, êwê amac e aô lasê gamêŋ, taŋ tamemi sêwê kaiŋ naŋ, gebe êtu amacnêm gamêŋ êtiam. Ma eŋ oc êmoasiŋ amac êlêlêc su to êŋgôm amac atu taêsam alêlêc tamemi su.
6Ma Apômtau, aômnêm Anôtô, oc ênam nêm ŋalêlôm to nêm wakucnêŋ ŋalêlôm ôkwi êtu selec e têmtac êwiŋ Apômtau, aômnêm Anôtô, tonêm ŋalêlôm samuc ma nêm katôm samuc, gebe ômoa matam jali.
7Ma Apômtau, aômnêm Anôtô, oc êsôm biŋ êpuc boaŋa tonaŋ êpi nêm ŋacjo to nêm soŋo-soŋo, taŋ sêjanda aôm naŋ.
8Ma aôm oc taŋam wamu Apômtau awa êtiam ma ôŋgôm ênê biŋsu samob, taŋ ocsalô kajatu aôm naŋ, ŋanô êsa.
9Aôm embe taŋam wamu Apômtau, aômnêm Anôtô, awa to ôŋgôm ênê biŋsu to ŋagôliŋ, taŋ teto gêc biŋsu ŋabuku tonec naŋ, ŋanô êsa, ma embe ônam taôm ôkwi êndêŋ Apômtau, aômnêm Anôtô, tonêm ŋalêlôm samuc ma nêm katôm samuc, go Apômtau, aômnêm Anôtô, êmoasiŋ lêmam ŋakôm êlêlêc ŋêŋgeŋ su. Eŋ êmoasiŋ nêm wakuc to êmoasiŋ nêm bulimakao e têtu taêsam. Ma nêm nom ênam ŋanô êlêlêc su. Gebe Apômtau êtu samuc aôm êtiam, tec ênsêwa moasiŋ êpi aôm êtôm kêtu samuc tamami.
11“Gebe biŋsu, taŋ ocsalô tonec kajatu aôm naŋ, ŋawapac ŋanô kêlêlêc aôm su atom me gêc jaêc aôm atom.
12Gêc undambê atom, gebe aôm ôsôm gebe’ Asa êpi undambê êna êjô aêac su naêkôc biŋ tau êndêŋ aêac êmêŋ, gebe aŋô to aŋgôm ŋanô êsa.’
13Me gêc gwêc ŋamakeŋ ônêŋa atom, gebe aôm ôsôm gebe ‘Asa elom gwêc êjô aêac su naêkôc biŋ tau êndêŋ aêac êmêŋ, gebe aŋô to aŋgôm ŋanô êsa.’
14Masianô, biŋ tau gêc aôm ŋagala, gêc aôm awamsuŋ ma nêm ŋalêlôm, tec kôtôm gebe ôŋgôm ŋanô êsa.
15“Ôlic acgom, ocsalô tonec aê katoc ôŋgôŋ matam jali to moasiŋ ma ômac êndu to gêŋ sec gêc aôm laŋômnêmŋa.
16Aôm embe têmtac êwiŋ Apômtau, aômnêm Anôtô, to ôsa ênê lêŋ ma ôŋgôm ênê biŋsu to ŋagôliŋ ma jatu ŋanô êsa, oc êwa aôm sa gebe taŋam wamu Apômtau, aômnêm Anôtô, nê biŋsu, taŋ ocsalô aê kajatu aôm naŋ. Embe amboac tonaŋ, go ômoa matam jali to ôtu taêsam ma Apômtau, aômnêm Anôtô, oc ênam mec aôm aŋga gamêŋ, taŋ ôsa ôna, gebe ôwê kaiŋ êtu aômnêm gamêŋ naŋ.
17Mago aômnêm ŋalêlôm embe eo gala ma embe ôkêŋ taŋam eŋ atom, ôwi eŋ siŋ ma oteŋ mec to ônam sakiŋ êndêŋ anôtôi jaba,
18oc ocsalô tonec aê jasôm êndêŋ aôm, gebe oc ônaŋa. Aôm oc ômoa matam jali to ôŋgôŋ gamêŋ, taŋ olom Jordan ma ôsa ôna, gebe êtu aômnêm gamêŋ naŋ, ŋêŋgeŋ atom.
19Ocsalô tonec aê jakalem undambê to nom gebe sêlic to sêŋô biŋ sêwiŋ, gebe sêwa aê sa. Aê katoc ômoa matam jali to ômac êndu ma biŋ janam mec to japuc boa aômŋa gêc aôm laŋômnêmŋa. Amboac tonaŋ ôjaliŋ ômoa matam jaliŋa sa, gebe aôm to nêm wakuc amoa matem jali,

20ma têmtac êwiŋ Apômtau, aômnêm Anôtô, to taŋam wamu eŋ awa ma ôsap eŋ tôŋ. Biŋ tonaŋ kêtu ômoa matam jali to ôŋgôŋ ŋêŋgeŋ aŋga gamêŋ, taŋ Apômtau kêtôc lêma gêdêŋ tamami Abraham agêc Isak ma Jakob, gebe êkêŋ êndêŋ êsêac naŋ, ŋam.”