Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sɔ̃ɔsiru

Sɔ̃ɔsiru 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑnɑm mɛ bɔ̃ri kɑ domɑrun ɡɑri yi nɑ bɛɛ sɔ̃ɔwɑ kpuro yi bɛɛ deemɑ, mɑ Yinni Gusunɔ u bɛɛ ɡirɑ i dɑ i wɑ̃ɑ tem tukumɔ,
2mɑ i ɡɔ̃ru ɡɔsiɑ i wurɑmɑ win mi, mɑ i win ɡere mɛm nɔɔwɑ kɑ ɡɔ̃ru tiɑ bɛɛ kɑ bɛɛn bibu nɡe mɛ nɑ bɛɛ yiiremɔ ɡisɔ,
3sɑɑ ye sɔɔrɑ wi, Yinni Gusunɔ u koo bɛɛ wɔnwɔndu kuɑ kpɑ u kɑ bɛɛ wurɑmɑ mìn di u rɑɑ bɛɛ yɑrinɑsiɑ i yoru dimɔ.
4Ù n dɑɑ derɑ bɑ kɑ bɛɛ yoru dɑ n tomɑ, u koo dɑ u bɛɛ kɑsumɑ
5u kɑ bɛɛ wurɑmɑ tem mɛ bɛɛn bɑɑbɑbɑ bɑ rɑɑ mɔ sɔɔ kpɑ i n mu mɔ. U koo bɛɛ ɡeɑ kuɑ n kere bɛɛn bɑɑbɑbɑ kpɑ i bu dɑbiru kerɑ.
6Yinni Gusunɔ u koo bɛɛn ɡɔ̃rusu kɑ bɛɛn bibuɡisu dɛɛrɑsiɑ kpɑ i nùn kĩɑ kɑ ɡɔ̃ru tiɑ kɑ bɛɛn bwɛ̃rɑ kpuro kpɑ i wɑ i n wɑ̃ɑ.
7Sɑɑ ye, kpɑ u bɔ̃ri yi yi wɑ̃ɑ tire te sɔɔ bɛɛn yibɛrɛbɑ sure be bɑ bɛɛ tusɑ bɑ nɔni sɔ̃ɔwɑ mi.
8Bɛɛ mɑɑ, i ko i ɡɔsirɑmɑ i wi, Yinni Gusunɔ mɛm nɔɔwɑ, kpɑ i win woodɑbɑ swĩi ye nɑ bɛɛ wɛ̃ɛmɔ mini ɡisɔ.
9Yinni Gusunɔ u koo bɛɛ dukiɑ yibie kpɑ u bɛɛ kuurɑsiɑ ye i mɔ̀ kpuro sɔɔ. U koo bɛɛn bibu kɑ bɛɛn yɑɑ sɑbenu kɑ bɛɛn ɡbeɑn dĩɑnu dɑbiɑsiɑ. Domi u koo mɑɑ bɛɛn doo nɔɔru kĩɑ nɡe mɛ u rɑɑ yellu bɛɛn sikɑdobɑɡiru kĩɑ.
10Yeni kpuro yɑ koo koorɑ ì n wurɑmɑ win mi kɑ ɡɔ̃ru teu kɑ bɛɛn bwɛ̃rɑ kpuro mɑ i win ɡere mɛm nɔɔwɑ mɑ i win woodɑbɑ swĩi dee dee ye bɑ yoruɑ win tire te sɔɔ.
11Woodɑ ye nɑ bɛɛ wɛ̃ɛmɔ mini ɡisɔ, yɑ ǹ sɛ̃ yu kɑ bɛɛ yeeri. Yɑ ǹ mɑɑ sɛ̃ i kɑ ye mɛm nɔɔwɑ.
12Yɑ ǹ wɑ̃ɑ wɔllɔ bu sere nɛɛ, wɑrɑ u koo dɑ wɔllɔ u kɑ sun ye nɑɑwɑ u sun nɔɔsiɑ su sere ye mɛm nɔɔwɑ.
13Yɑ ǹ mɑɑ wɑ̃ɑ dɑɑrun ɡuru ɡiɔ bu sere nɛɛ, wɑrɑ u koo nim wɔ̃ku tɔburɑ u dɑ u kɑ sun ye nɑɑwɑ u sun nɔɔsiɑ su sere ye mɛm nɔɔwɑ.
14Kɑ ɡem woodɑ ye, yɑ wɑ̃ɑwɑ bɛɛn bɔkuɔ kɑ bɛɛn nɔsɔ kɑ bɛɛn ɡɔ̃rusɔ. I ko i kpĩ i ye mɛm nɔɔwɑ.
15Bɛɛ Isirelibɑ, wee nɑ wɑ̃ɑru kɑ ɡeɑ kɑ mɑɑ ɡɔɔ kɑ kɔ̃sɑ yiimɔ bɛɛn wuswɑɑɔ i kɑ ɡɔsi.
16Yen sɔ̃nɑ nɑ bɛɛ yiiremɔ ɡisɔ, i Gusunɔ bɛɛn Yinni kĩɔ kpɑ i sĩ win swɛɛ sɔɔ. Kpɑ i win woodɑbɑ mɛm nɔɔwɑ kɑ win ɡere kɑ win yiirebu kpɑ i kpĩ i n wɑ̃ɑ i n dɑbiɑmɔ. Sɑɑ ye sɔɔ, u koo bɛɛ domɑru kuɑ tem mɛ i ko i mwɑ sɔɔ i n mɔ.
17Adɑmɑ bɛɛn ɡɔ̃ru ɡɑ̀ n sĩirɑ mɑ i ǹ nùn mɛm nɔɔwɛ, mɑ i dɑ i bũnu sɑ̃ɑmɔ,
18nɑ bɛɛ sɔ̃ɔmɔ mɑ i ko i ɡbiwɑ tem mɛ sɔɔ mɛ i ko i mwɑ i n mɔ mi, ì n Yuudɛnin dɑɑru tɔburɑ.

19Wɔllu kɑ temɑ mu sɑ̃ɑ nɛn seedɑ ɡisɔ mɑ nɑ bɛɛ wɑ̃ɑru kɑ ɡɔɔ, kɑ mɑɑ domɑru kɑ bɔ̃ri yiiyɑmmɛ. Ǹ n mɛn nɑ, i wɑ̃ɑru ɡɔsio kpɑ i wɑ i n wɑ̃ɑ bɛɛ kɑ bɛɛn bibun bweserɔ.
20Kpɑ i Gusunɔ bɛsɛn Yinni kĩɑ i n kɑ nùn mɑninɛ kpɑ i n nùn mɛm nɔɔwɑmmɛ. Domi yerɑ yɑ koo de i n wɑ̃ɑ kpɑ yu bɛɛn wɑ̃ɑru dɛnyɑsiɑ i kɑ wɑ i n wɑ̃ɑ tem mɛ sɔɔ, mɛ u bɛsɛn sikɑdobɑ Aburɑhɑmu kɑ Isɑki kɑ Yɑkɔbu nɔɔ mwɛɛru kuɑ.