Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Deuteronomio

Deuteronomio 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa dihang moabot kanimo kining tanang mga butanga, ang mga panalangin ug ang mga tunglo nga gibutang ko sa imong atubangan, ug kung mahinumdoman mo kini taliwala sa ubang kanasoran kung asa ka gipapahawa ni Yahweh nga imong Dios,
2ug kung mobalik ka kang Yahweh nga imong Dios ug motuman sa iyang tingog, mosunod sa tanang gisugo ko kanimo karong adlawa— ikaw ug ang imong mga kaanakan— sa tibuok mong kasingkasing ug uban sa tibuok mong kalag,
3unya pagabalihon ni Yahweh nga imong Dios ang imong pagkabihag ug maluoy kanimo; mobalik siya ug tigomon kamo gikan sa tanang katawhan kung asa ka gipatibulaag ni Yahweh nga imong Dios.
4Kung kinsa sa imong katawhan nga gibihag nga atua sa halayong mga dapit ilalom sa kalangitan, gikan didto tigomon kamo ni Yahweh nga imong Dios, ug kuhaon ka niya gikan didto.
5Pabalikon ka ni Yahweh nga imong Dios sa yuta nga gipanag-iya sa imong mga katigulangan, ug mapanag-iyahan mo kini pag-usab; magbuhat siya ug maayo kanimo ug padaghanon ka labaw pa sa iyang gibuhat sa imong mga katigulangan.
6Pagahinloan ni Yahweh nga imong Dios ang imong kasingkasing ug sa kasingkasing sa imong mga kaliwatan, aron nga higugmaon mo si Yahweh nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag, aron mabuhi ka.
7Ipahamtang ni Yahweh nga imong Dios kining tanan nga mga tunglo sa imong mga kaaway ug ngadto sa mga nagdumot kanimo, sa mga naglutos kanimo.
8Mobalik ka ug motuman sa tingog ni Yahweh, ug buhaton mo ang tanan niyang mga sugo nga akong gisugo kanimo karong adlawa.
9Padagayaon ni Yahweh nga imong Dios ang tanang buhat sa imong mga kamot, sa bunga sa imong lawas, sa bunga sa imong mga baka, ug sa bunga sa imong yuta, alang sa kauswagan; kay malipay pag-usab si Yahweh kanimo sa kauswagan, sama sa iyang pagkalipay sa imong mga amahan.
10Buhaton niya kini kung motuman ka sa tingog ni Yahweh nga imong Dios, sama usab sa pagtuman sa iyang mga sugo ug mga balaod nga nahisulat niini nga basahon sa balaod, kung mobalik ka kang Yahweh nga imong Dios uban sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag.
11Kay kining sugo nga akong gisugo kanimo karong adlawa dili lisod alang kanimo, ni layo kaayo alang kanimo sa pagkab-ot.
12Wala kini sa langit, aron moingon ka nga, 'Kinsa ba ang moadto sa langit alang kanato ug magdala niini kanato ug magpadungog niini kanato, aron nga ato kining mabuhat?'
13Ni halayo pa sa dagat, aron nga makaingon ka, 'Kinsa man ang motabok sa dagat alang kanato ug dad-on kini alang kanato ug padunggon kita niini, aron nga buhaton nato kini?'
14Apan haduol lamang kanimo ang mga pulong, anaa sa imong baba ug sa imong kasingkasing, aron nga mabuhat mo kini.
15Tan-awa, karong adlawa gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug kaayohan, ang kamatayon ug ang kadaotan.
16Kung tumanon mo ang mga kasugoan ni Yahweh nga imong Dios, nga akong gisugo kanimo karong adlawa nga higugmaon si Yahweh nga imong Dios, nga maglakaw sa iyang dalan, ug motuman sa iyang mga sugo, sa iyang mga tulumanon, ug sa iyang mga balaod, mabuhi ka ug modaghan pa, ug panalanginan ni Yahweh nga imong Dios ang yuta nga imong adtoan aron panag-iyahan.
17Apan kung mopahilayo ang imong kasingkasing, ug dili ka mopatalinghog apan nadani hinuon ug moyukbo sa laing mga dios ug mosimba kanila,
18nan ipahibalo ko kanimo karong adlawa nga mahanaw ka gayod; dili na lugwayan ang imong mga adlaw sa yuta nga imong pagaagian sa Jordan aron adtoan ug panag-iyahan.

19Tawgon ko ang langit ug ang yuta sa pagsaksi batok kanimo niining adlawa nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang mga panalangin, ug ang mga tunglo; busa pilia ang kinabuhi aron nga mabuhi ka pa, ikaw ug ang imong mga kaliwatan.
20Buhata kini sa paghigugma kang Yahweh nga imong Dios, sa pagtuman sa iyang tingog, ug sa pagdutdot ngadto kaniya. Kay siya mao ang imong kinabuhi ug ang gitas-on sa imong mga adlaw; buhata kini aron nga makapuyo ka sa yuta nga gipanumpa ni Yahweh nga ihatag sa imong mga katigulangan, kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob.”