Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Éxodo

Éxodo 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehová Moisésʼga sunmakded, ega sogded:
2“Nue be an-itogo. Hur-e-wagwa-Judá-yargined Uri-machi-Bezaleelʼye-nugad an susad.
3We-Bezaleelʼga An-Burba an ega nue-uksad. Nue-binsaed-nikagued an ega uksad, nue-ibmar-magar-itogued an ega uksad, nue-ibmar-wisigued an ega uksad, degine, nabir-ibmar-obinyemaigued an ega uksad.
4Adi, nabir ibmar yeerdakle-sobegar, nabir orgi-arbaegar, nabir manigi-arbaegar, nabir esgoro-gordikidgi-arbaegar.
5Degine, nabir akwa-nuegangi-arbaegar, nabir akwa-nuegan ibmar-birgi siegar, nabir urgomargi-arbaegar, degine, nabir-galagwensuli ibmar-yeerdakle-imakegar.
6”Deginbali, Bezaleel-bendakega, Dad-dummad-Dan-wagwa Ahisamac-machi-Aholiab an susbalid. Dule-nue-ibmar-wisimalad, gatik-ibmar-wisguega an imaksad, adi, bela an-ibmar-sogsadba bega imakmalagar, we-ibmargi arbamalagar:
7Dulemar-anbo-ambikued-neggi, Dulemar-Anbo-Igar-Mesisad-Ulugi, Dulemar-Anbo-Igar-Mesisad-Ulu-edugedgi, degi, anse-goled-neg-sunna-selegedgi bela-ibmar-ebuleged sobegar.
8Degine, mese, geb bela-eba-ibmarmar-ebulemalad. Gwallu-sied-bela olobiid, geb bela eba-ibmarmar-ebulemalad. Anga-ina-wawadikid-inciensoʼye-nugad-ogumakleged-aila.
9Anga-ibmar-ogumakar-ukleged-aila, geb bela-eba-ibmarmar-ebulemalad. Dii-sied-esgoro-gordikidgi-sobaled, geb bela e-malise-bakar, sobegarbar.
10Degine, we-mormar makmarbaloed: Aarón-mor-islidikmalad, degi, e-masmala-mor-anse-dulemar-irwa-gorsokalir-yodamalad.
11Olivo-gwallu-magega-ebuleged, degi, ina-wawadikid Neg-Islidikidgi-ebuleged sobegarbar. Wemala, Bezaleel, degi, Aholiab-ebogwa bela sobmaloed. ”Ar igi bela an bega sogsa, deyob sogedba imakmaloed.”
12Bab-Jehová Moisésʼga sogdebalid:
13“Israel-dulemarga be sunmakoed, ega be weyob sogo: ‘Napira an bemarga soged, an-obunnoged-ibagi be obunnomalo, ar ade, wede bemar-ebo an-Igar-Mesnaid e-wilubga gued. Be-waganga we-Igar degisadegu mai guoed, adi, be wisgumalagar, ani an Bab-Jehová gued. Ani an be-sunonimalad, anga arbadii gumalagar.
14Degisoggu, obunnoged-ibagi mer arbamalo, ar ade, a-iba bemargala iba-islidikidid. A-ibagi, dule obunnogergebed. A-ibagi, dule wis arbasale, we-dule e-dulemar-abargi Israel-dulemar-abargi-onolegoed.
15Ibanergwa (6) arbalegoed, ibagugledgindina (7), obunnoged-ibad. We-iba Bab-Jehováʼgadid. Ar doa-dule we-ibagi arbaye-sogele, napira an bega soged, we-dule oburgwilegedsegad.’
16”Degisoggu, Israel-dulemala obunnoged-ibagi arbaosurmalad. E-waganmargala we-Igar degisadegu-mai guoed.
17Israel-dulemar-anbo-we-Igar-Mesnaid e-wilubga guoed, degisadegu-maigu guoed. Ar Bab-Jehová, nibneg-nasikegala, napneg-nasikegala, ibanergwa (6) arbasad. Ibagugledgindi (7), bar arbassulid. Bab-Dummad a-ibagi obunnosad.”
18Bab-Jehová, Sinaí-yargi Moisésʼbo-sunmaknaid-bergusgua, Israel-Dulemarbo-Igar-Mesnaid-e-wilubga-guega, Moisésʼga akwa-matargwagwad-matabo uksad. We-akwagi-Igarmar-narmaklesadi, Bab-Dummad na e-sunnad e-googi narmaksad.