Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Éxodo

Éxodo 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Deginbali, Bezaleel urgo-acaciaʼye-nugadgi Bab-Dummadga-ibmar-ogumakar-ukleged-aila sobsabalid. E-sugued, daligwen-gaka-achabo, e-matardungued, daligwen-gaka-achabo-nika sobsad. E-sugued, degi, e-matardungued, emarbi imaksad. E-nibgueddi, bisgipaa-nika imaksad.
2We-aila mullugwad-sogabake-abingunaidgi moli-bebegiid ogwichisad. We-moli-bebegiid ailaba-mesa sobsad. Bab-Dummadga-ibmar-ogumakar-ukleged-aila-birgi esgoro-gordikid egi nasiksad.
3Deginbali, bela Bab-Dummadga-ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi we-ibmar-ebulemaloed sobsabalid: Buru-simalad-bormomar. Buru-weemalad-wesar-dummagan, Abe-bomied-nog-dummagan. San-obin-obin-saed-iko-dummagan. Soo-seed-bormomar. Bela-wemala esgoro-gordikidgi sobsad.
4Bab-Dummadga-ibmar-ogumakar-ukleged-ailaga, san-nared-saki-sakid esgoro-gordikidgi sobsad. We-san-nared-saki-sakid Bab-Dummadga-ibmar-ogumakar-ukleged-aila-yagi, negabaladgi nasiksad.
5Deginbali, olua-dummagan-sobega esgoro-gordikid dusbalid. Deyob imaksad, adi, san-nared-saki-sakidgi we-olua-dummagan-gwabake nasikega, adi, agi suarmar-suigan odogegar.
6Urgo-acaciaʼye-nugad-walagana suitii sobsad. Geb a-suarmar-birgi, esgoro-gordikid nasiksad.
7Geb degine, Bab-Dummadga-ibmar-ogumakar-ukleged-aila-dikarba oluaduk-dummagan-nanaid-yaba suarmar-walagana odosad, adi, nabir aila selegegar. Bab-Dummadga-ibmar-ogumakar-ukleged-aila ollor sobaled. We-aila urgomargi sobaled.
8Bezaleel, dii-sied, degi, e-sigedga-gued, esgoro-gordikidgi sobsabalid. We-sobegala, omegan-Bab-Dummadse-goled-neggi-arbamalad e-isbemar-esgoro-gordikidgi-sobaled ebusad.
9Bezaleel, Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-e-neg-imba, degi, e-galu sobsabalid. Dad-nakwed-argan-nuedsik, a-neg-imba-e-galuga, mor-dummagan imaksad: Lino-mor-nued dali-dulagwen-gakatar-sugu (25), sobsad.
10E-buarmar, dulagwen (20) mergued. Egi-sigmalad, dulagwen (20) mergubalid, bela esgoro-gordikidgi sobaled. Buarmar-e-nonomar, e-gamalad, bela manibi sobaled.
11Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-selegedgi dad-nakwed-argan-sapiledsik, mor-dummad dali-dulagwen-gakatar-sugu (25) naibalid. E-buarmar, dulagwen (20) gwigwisbalid. Degi, e-sigmalad esgoro-gordikidgi dulagwen (20) imakarbalid. E-gamalad, degine, e-buar-nonomar, manigi sobarbalid.
12Dad-argwanedsik mor-dummad-naidi, daliambe-gakabo-abala (12½) sugued. E-buarmar, warambe (10) gwigwichid, degi, e-siged, gwaambebalid (10). E-gamalad, degi, e-buar-nonomar, manigi sobarbalid.
13Dad-nakwedsik mor-dummad-naidi, daliambe-gakabo-abala (12½) sugued.
14E-yawagak-dikarsiki, mor-dummad-naidi, dalipaa-gaka-bisgipaa sugued. E-buarmar walapaa, degine, e-sigmalad, gwapaa sobarbalid.
15Degine, yawagak-baid-dikarbali, mor-dummad dalipaa-gaka-bisgipaa-sugu naid. Degi, buarmar, walapaa, degi, e-sigmarmogad, gwapaa sobarbalid.
16Mor-dummagan neg-galugi-nanaidi, bela lino-mor-nuegan naed.
17E-buarmar-sigmalad bela esgoro-gordikidgi sobaledbiid. E-gamaladi, degi, e-olua-dummagandi, manibi sobaled. Deginbali, e-buar-nonomargi, bela manibi matak-matak ebiris naid. Bela Babse-goled-neg-e-buarmar-bukwad-e-olua-dummagan bela manibiid.
18Yawagakga neg-imba-dogedgi mor-dummad-naidi, mor ise-nue-sobar, bela-bela nue-yeerdakle-imakar naid. We-mor-dummad-sobaledi, we-dubmargi sobaled: Nirbadub-aradgi, nirbadub-suir-akwagiidgi, nirbadub-ginnidgi, degi, linoʼdub-nuedgi sobaled. E-suguedi, daliataled. E-nibgueddi, daligwen-gaka-bisgise nibgued. We-mor-dummagan mor-dummagan-neg-imbagi-nanaidyob-dungu imaklesad.

19E-buarmar, walabake gued, e-sigmalad, gwabakebalid. Wemar, esgoro-gordikidgi sobaled. E-gamalad, e-olua-dummagan manigi sobaled, degi, e-buar-nonomargi, bela manibi matak-matak ebiris naid.
20Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-e-bargamalad, degi, neg-imba-e-galu-ebirnaid-e-bargamalad, bela esgoro-gordikidgi sobaled.
21Bab-Dummad-dulemarbo-Igar-Mesisad-neg-sunna-selegedgi ibmarmar-ebulesad ebislesgusad. Leví-e-wagan, Moisés-sogedba ibmar-ebismalaga arbasmalad. Geb Aarón-dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-machi-Itamar, ibmarmar-ebislesad narmaksad.
22Uri-machi-Bezaleel, bela Bab-Jehová igi Moisésʼga sogsagusa, deyob ibmar imaksad. Bezaleel Hur-e-wagwad, dad-dummad-Judáʼgi danikidid.
23Ahisamac-machi-Aholiab, Bezaleel-bendakega gusad. Aholiab, dad-dummad-Danʼgi danikidid. Aholiabʼde, esgorogi-ibmar-sobed-duled, nabir-ibmar-akar-akar-onogedbalid. Deginbali, nabir we-dubmargi ibmar-sobedbalid: Nirbadub-aradgi, nirbadub-suir-akwagiidgi, nirbadub-ginnidgi, degi, linoʼdub-nuedgi mor-yeerdakle sobedid.
24Israel-dulemar Bab-Dummad-neg-sunna-selegedgi-ebulegega, Bab-Dummadga-or-uksamalad, bela ebusmalad. Nibir-milibo gaka dulabakebak-gakambe-gakatar (2,195), ebusmalad. Bab-Dummad-neggi nibirgi-ibmar-wilubsalegedba imaksamalad.
25Dulemar-bukwad-ebislesadba, e-mani, nibir-miligugle gaka dulataled-ilatar gaka dulabo-gakambe (7,550) gusad. Bab-Dummad-neggi nibirgi-ibmar-wilubsalegedba imaksamalad.
26Bela-dulemar-birga-dulagwen-gaka-nikmaladi (20+), mili-dulataled-ilanergwa-gakapaa gaka dulataled-ilatar gaka dulabo-gakambe-mergu (603,550) daklealid. Wemala, e-dule-irba mani-gramo-nergwa uksamalad. Bab-Dummad-neggi nibirgi-ibmar-wilubsalegedba imaksamalad.
27Deginbali, Bab-Dummadse-goled-negga e-sigmalad-sobega, degi, mor-dummad-naidga e-sigmalad-sobega, mani, nibir-miligugle gaka dulataled-ilatar (7,500) ebulesbalid. E-siged-dulatargi (100), mani, nibir-miligugle gaka dulataled-ilatar (7,500) ebulesad. Degisoggu, e-siged-iliba nibir-dulapaa-gakambe-gakatar (75) ebulesad.
28Mani-gwabgusadgindi buarmar-gamalad sobsad, Degine, buar-e-nonomar, degi, e-olua-dummagan sobsabalid.
29Dulemar esgoro-gordikid nibir-miliatar gaka dulataled-ilapaa gakambe (5,310) uksamalad.
30We-esgoro-gordikidgi Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-e-yawagak-siged, degine, Bab-Dummadga-ibmar-ogumaker-ukleged-aila, sobsamarbalid. Agine, san-nared-saki-sakid sobsamarbalid, degine, a-ailagi-ibmar-ebulemalad bela sobsamarbalid.
31Amba Bab-Dummadse-goled-neg-sunna-seleged-e-sigmalad, e-yawagak-e-sigmalad esgoro-gordikidgi sobsamalad. Degine, bela a-neg-bargamalad, degi, bela e-galu-bargamalad-dikarba-gwigwismalad, esgoro-gordikidgi sobsamarbalid.