Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Senesi

Senesi 46

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea fononga ʻa ʻIsileli mo e meʻa kotoa pē naʻa ne maʻu, pea haʻu ia ki Peasipa, pea ne ʻatu ʻi ai ʻae ngaahi feilaulau ki he ʻOtua ʻo ʻene tamai ko ʻAisake.
2Pea naʻe folofola ʻae ʻOtua kia ʻIsileli ʻi he ngaahi meʻa hā mai ʻoe pō, ʻo ne pehē, “Sēkope, Sēkope;” pea pehē ʻe ia, “Ko au eni.”
3Pea pehē ʻe ia, “Ko e ʻOtua au, ko e ʻOtua ʻo hoʻo tamai: ʻOua naʻa ke manavahē ke ʻalu hifo ki ʻIsipite, he te u ngaohi ʻaki koe ʻi ai ʻae puleʻanga lahi.
4Pea te u ʻalu mo koe ki ʻIsipite; pea ko e moʻoni te u toe ʻomi koe mei ai; pea ʻe ʻai ʻe Siosefa hono nima ki ho mata.”
5Pea naʻe tuʻu hake ʻa Sēkope mei Peasipa: pea ko e ngaahi foha ʻo ʻIsileli naʻa nau ʻomi ʻa ʻenau tamai ko Sēkope, mo ʻenau fānau, mo honau ngaahi uaifi ʻi he ngaahi saliote naʻe fekau ʻe Felo ke fetuku ʻaki ʻakinautolu.
6Pea naʻa nau ʻave ʻenau fanga manu mo ʻenau koloa, naʻa nau maʻu ʻi he fonua ko Kēnani, ʻo nau haʻu ki ʻIsipite, ʻa Sēkope, mo hono hako kotoa pē mo ia:
7Ko hono ngaahi foha, mo e ngaahi foha ʻo hono ngaahi foha mo ia, mo e ngaahi ʻofefine ʻo hono ngaahi foha, mo hono hako kotoa pē, naʻe haʻu mo ia ki ʻIsipite.

8Pea ko e ngaahi hingoa eni ʻoe fānau ʻa ʻIsileli naʻe haʻu ki ʻIsipite, ko Sēkope mo hono ngaahi foha: ko Lupeni ko e ʻuluaki ʻo Sēkope.
9Pea ko e ngaahi foha ʻo Lupeni; ko Henoke, mo Falu, mo Hesiloni, mo Kalimi.

10Pea ko e ngaahi foha ʻo Simione; ko Semueli, mo Samini, mo ʻOhati, mo Sakini, mo Sohali, mo Saula, ko e tama ʻae fefine Kēnani.

11Pea ko e ngaahi foha ʻo Livai, ko Kesoni, mo Kohate, mo Melali.

12Pea ko e ngaahi foha ʻo Siuta; ko ʻEa, mo ʻOnani, mo Felesi, mo Selaa, ka naʻe mate ʻa ʻEa mo ʻOnani ʻi he fonua ko Kēnani, pea ko e ongo foha ʻo Felesi ko Hesiloni mo Hamuli.

13Pea ko e ngaahi foha ʻo ʻIsaka; ko Tola, mo Fufa, mo Sope, mo Similoni.

14Pea ko e ngaahi foha ʻo Sepuloni; ko Seleti, mo ʻEloni, mo Salili.
15Ko e ngaahi tama eni ʻa Lia, naʻa ne fāʻeleʻi kia Sēkope ʻi Petanalami, mo hono ʻofefine ko Taina; ko e laumālie ʻo hono ngaahi foha mo hono ngaahi ʻofefine naʻe toko tolungofulu ma toko tolu.

16Pea ko e ngaahi foha ʻo Kata; ko Sifioni, mo Haki, mo Suni, mo ʻEsiponi, mo ʻElai, mo ʻEloti, mo ʻAlili.

17Pea ko e ngaahi foha ʻo ʻAseli; ko Simina, mo ʻIsua, mo ʻIsui, mo Pelia, mo Sela, ko honau tuofefine; pea ko e ongo foha ʻo Pelia; ko Hepa, mo Malikieli.
18Ko e ngaahi tama eni ʻa Silipa, ʻaia ne foaki ʻe Lepani ki hono ʻofefine ko Lia, pea ne fanauʻi ʻakinautolu ni kia Sēkope, ko e laumālie ʻe hongofulu ma ono.

19Pea ko e fānau ʻa Lesieli ko e uaifi ʻo Sēkope; ko Siosefa, mo Penisimani.

20Pea naʻe tupu ia Siosefa ʻi he fonua ko ʻIsipite, ʻa Manase, mo ʻIfalemi, ʻaia naʻe fanauʻi kiate ia ʻe ʻAsinate ko e ʻofefine ʻo Potifela ko e taulaʻeiki ʻo ʻOni.

21Pea ko e ngaahi foha ʻo Penisimani, ko Pela, mo Pekeli, mo ʻAsipeli, mo Kela, mo Neemani, mo ʻEhi, mo Losi, mo Mupimi, mo Hupimi, mo ʻAliti.
22Ko e ngaahi tama eni ʻa Lesieli, naʻe tupu kia Sēkope; ko e laumālie kotoa pē, naʻe toko hongofulu ma toko fā.

23Pea ko e foha ʻo Tani; ko Husami.

24Pea ko e ngaahi foha ʻo Nafitali, ko Saseili, mo Kuni; mo Seseli, mo Silemi.
25Ko e ngaahi tama eni ʻa Pila, ʻaia naʻe foaki ʻe Lepani, ki hono ʻofefine ko Lesieli, pea ne fānau ʻakinautolu ni kia Sēkope; ko e laumālie kotoa pē naʻe toko fitu.
26Ko e laumālie kotoa pē naʻe haʻu mo Sēkope ki ʻIsipite, ʻaia naʻe tupu ʻiate ia, ka ʻoku ʻikai lau ʻae ngaahi uaifi ʻoe ngaahi foha ʻo Sēkope; ko e laumālie ʻe toko onongofulu ma toko ono.
27Pea ko e ongo foha ʻo Siosefa naʻe fānau kiate ia ʻi ʻIsipite, ko e laumālie ʻe toko ua: pea ko e laumālie kotoa pē ʻoe fale ʻo Sēkope, naʻe haʻu ki ʻIsipite, naʻa nau toko fitungofulu.

28Pea naʻa ne fekau ʻa Siuta ke muʻomuʻa ʻiate ia, ke fakahinohino ia ki Koseni; pea naʻa nau hoko ki he fonua ko Koseni.
29Pea teuteu ʻe Siosefa hono saliote, pea ʻalu ia ke fakafetaulaki ki heʻene tamai ʻi Koseni, ʻo ne fakahā ia kiate ia: pea ne fāʻufua ia ʻo faʻaki ki hono kia ʻo tangi fuoloa.
30Pea pehē ʻe ʻIsileli kia Siosefa, “Ko eni tuku ke u mate, he koeʻuhi kuo u mamata ki ho mata, pea ʻoku ke kei moʻui.”
31Pea pehē ʻe Siosefa ki hono ngaahi tokoua mo e fale ʻo ʻene tamai, “Te u ʻalu hake ʻo fakahā kia Felo, ʻo tala kiate ia, ko hoku ngaahi tokoua, mo e fale ʻo ʻeku tamai ʻaia naʻe ʻi he fonua ko Kēnani, kuo nau haʻu kiate au.
32Pea ko e kau tauhi sipi ʻae kau tangata, he ko ʻenau ngāue ko e fafanga ʻae fanga manu; pea kuo nau ʻomi ʻenau fanga manu mo e meʻa kotoa pē ʻoku nau maʻu.
33Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻoka ui ʻa Felo kiate kimoutolu, ʻo ne fehuʻi pe ko e hā ʻa hoʻomou faiva;
34Pea te mou pehē, ‘Ko e ngāue ʻa hoʻo kau tamaioʻeiki talu ʻemau kei siʻi ʻo fai mai ni, ʻio ʻakimautolu mo ʻemau ngaahi tamai, ko e tauhimanu;’ koeʻuhi ke mou nofo ʻi he fonua ko Koseni,” he ʻoku fakalielia ki he kakai ʻIsipite, ʻae tauhi sipi kotoa pē.