Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ozee

Ozee 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄá vɛ̃ɛli ↄtaaɛ yãa, aaì nɛ'i ńzĩaɛ. Lá an nɛ́piↄ kↄ̃̀, màa an sa'okĩiↄ kↄ̃̀. Lá an bùsu maakũ̀, màa aa zãblè ń gbɛ̀ tã́aↄwa.
2Mↄafili ń sↄ̃ pà, an tàae a wi ń musuɛ sa. Dii a ń sa'okĩipiↄ gbooɛ, í ń gbɛ̀ tã́apiↄ wíwi,
3aai gbasa mɛ: Wá kía vĩo, kɛ́ wá Dii vĩa vĩo yã́i. Baa tó wá kía vĩ, bↄ́ a fↄ̃ wowɛ̃ɛi?
4Aaì lɛ́ pãↄ gbɛ̃gbɛ̃, aaì ɛɛↄ tóto, aaì lɛdoũↄ kɛkɛńnↄ, ↄ̃ kↄ̃ káalakɛa ì ligua lán sàpaa dafu kàe nɛ́wa.
5Samalideↄ mɛ a lua Bɛtavɛ̃ gáae yã́i, wa ↄ́ↄlↄɛ̀, a sa'onaↄ i búbuapɛ. A gawi a midɛ, asa wa símá wà taòɛ.
6Wa sɛ taò Asili bùsuu falu ũ an kía zↄ̃ↄɛɛ. Ɛflaiũ buiↄ gɛɛ a gↄ̃ kpá ń wɛ́i, wí a Isailiↄ kṹ zɛ́ pↄ́ aa sɛ yã́i.
7Samali bùsu a midɛ, a kía a gɛ̃zɛa lán lí miↄna pↄ́ í lɛ́ sɛ́wa.
8Gulɛsĩ pↄ́ wa bò tã́aↄnɛↄ bãdɛ, asa a dɛ Isailiↄ duuna ũɛ. Lɛↄ ń lá ṹadeↄ fɛlɛ da ń sa'okĩipiↄla, aai o gbɛsiↄnɛ aa lɛ́lɛ simá, aai o sĩ̀sĩↄnɛ aa kúńla.
9Za gↄↄ pↄ́ Isailiↄ duunakɛ̀ Gibɛa, aa zɛ̀òɛ. Zĩ a yãbɛ̃ɛkɛnapiↄ le Gibɛao lé?
10Gↄↄ pↄ́ má yei, má ń swã́gagaɛ, buipãleↄ i mↄ kãaańzi, aai mↄkamá ń duuna lɛɛ pla yã́i.
11Ɛflaiũ buiↄá zununuɛ, wà zĩdàɛ̀, a ye ésegbɛ̃ai. Má zuudanɛ́ ń nↄɛ maaɛ, mí tó aa soona gálɛ. Yudaↄ i sapa, Yakↄbu buiↄ i gudaaĩ.
12À maa tↄ̃́, í kɛkɛ gbɛ̃kɛ ũ. À kpase kɛ̃ wásawasa, asa Dii kĩ́i wɛɛlɛa gↄↄ kàɛ, e aàↄ mↄ ɛ̀fãaiↄ pisiiwá.
13A vãi tↄ̃̀ á kɛ̀kɛ yãbɛ̃ɛ ũ, ↄ̃ a blɛ mↄafilidepi blè. Kɛ́ a ázĩa gbãa náaikɛ̀, mɛ́ a zɛ ń á zĩgↄ̃ dasiↄ yã́i,
14wa zĩ̀ zↄadↄwá, wa á wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ dúuzↄ̃, lá kí Samana Bɛtaabɛ kàalɛ à nↄɛↄ ń ń nɛ́ↄ wìwi zĩkagↄↄwa.
15Màa wa kɛɛ́ Bɛtɛlideↄ, asa á vãikɛa kɛ̀ zàiɛ. Tó gu dↄ̀, Isailiↄ kía aↄ ku lↄo.