Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ozee

Ozee 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lɛ́pɛ kã̀aewa! Wàlɛ su lɛ́lɛi ma gbɛ̃́ Isailiↄwa lán kúuwa, asa aa ma bàakuańnↄ yã́ gbòo, aa bↄ̀ ma ikoyã kpɛɛ.
2Isailiↄ ì lɛzumazi wà mɛ: Wá Lua, wá n dↄ̃!
3Lá Isailiↄ gì yãmaai, ibɛɛ a ń gbɛsɛlɛɛ.
4Aaì kíaↄ kpa ma lɛ́ saiɛ, aaì dↄaanaↄ dilɛ ma dↄ̃a saiɛ. Aaì tã́aↄ pí ńzĩaɛ ń ã́nusuo ń vuao. A yã́i ↄ̃ aa kaalɛi.
5Ma gi Samalideↄ zugaaei, ma pↄ pàńzi. Kua gbãlɛsai aↄ ń fu e bↄɛ ni?
6Isaili ↄzĩkɛna mɛ́ gáaepi kɛ̀, Samalideↄ pↄ́piá Lua no, wa wíwi kɛ́lɛkɛlɛɛ.
7Ĩana aaì tↄ̃́, ↄ̃ ì bↄlɛnɛ́ zàa ũ. Ése i piao, wa e wísilↄo. Baa tó à pìa, buipãleↄ mɛ́ aa mↄ́ ń pↄ́ naaa.
8Isailiↄ gↄ̃̀ pↄbleaↄ ũ, aa gↄ̃̀ lán pↄ́ pↄ́ wa yeiↄwa buiↄ guu.
9Asa aa gɛ̀ Asiliↄwa, lán sɛ̃̀a zàa'ĩna pↄ́ ìↄ bɛ adowaɛ. Ɛflaiũ buiↄ ì gbɛ̃na wɛɛlɛ ń pↄ́oɛ.
10Baa kɛ́ aa gbɛ̃nakpà ń buipãleↄ, má ń naaaɛ sa. Kía zↄ̃ↄ mɛ́ a ↄtↄ̃má, aai na laoawa.
11Ɛflaiũ buiↄ sa'okĩiↄ kↄ̃̀ duunakɛ̃ama yã́i, ↄ̃ sa'okĩipiↄ gↄ̃̀nɛ́ duunkɛzɛ ũ.
12Ma yãkɛ̃̀nɛ́ dasi ma ikoyã ũ, ↄ̃ aa dìlɛ yã zĩ̀lo ũ.
13Aaì ma gbagba, ↄ̃ aaì a nↄ̀ↄ só. Ma Dii ma pↄ namáo, an vãikɛa dↄmagu. Má tó an duuna wi ń musuɛ, aai ɛa ta Egipi.
14Isailiↄ Kɛna yã́ sã̀ńguɛ, ↄ̃ aalɛ ń kibɛↄ kpakpa. Yudaↄ lɛ́ wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ kálɛkalɛ, kási má tɛsↄ̃ wɛ̃́lɛpiↄwaɛ, an kibɛpiↄ i tɛ́kũ.