Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ozee

Ozee 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ń beeo Isailiↄ aaↄ dasi lán ísialɛ ũfãawaɛ, wa fↄ̃ ń lɛ́ dↄ̃o, wa fↄ̃ ń naoo. Gu pↄ́ má òunɛ́ ma gbɛ̃́ↄ no, we wa ń sísiu Lua bɛ̃́ɛ nɛ́ↄ.
2Yudaↄ ń Isailiↄ kãaa ń lɛdoũo, aai dↄaana mɛ̀ndona dilɛ ń pↄ́ ũ. Aa bↄlɛ bùsu ń bùsuo, asa Yezɛlɛɛ gↄↄpi aↄ zↄ̃ↄɛ.
3À o á gbɛ̃́ↄnɛ, gↄ̃ɛ ń nↄɛo, ma gbɛ̃́ↄn ń ũ, ma ń wɛgwà.
4Isailiↄ, à zↄadↄ á dawa, à zↄadↄwà, asa ma nↄn aà ũ lↄo, mɛ́ aà zã́n ma ũ lↄo. Aà káaluakaa bↄ a wɛ́ɛ, i mikɛ̃ gbãsĩkɛawa.
5Tó màa no, má pↄ́ piliwàɛ, i gↄ̃ puizi, má tó aà gↄ̃ láilai, lá wà aà ìwaɛ. Má tó aà gↄ̃ gbáa ũɛ, má aà li gugii ũɛ, mí tó aà ga ń imio.
6Má aà nɛ́ↄ wɛgwao, asa gĩnasↄↄnɛↄnɛ.
7An da dↄ́ɛ'ĩi kɛ̀, ↄ̃ à ń nↄsì wisaikɛa guu. À mɛ̀ á gɛ́ a gↄ̃pↄsɛↄwaɛ, aai a gba pↄblea ń ío ń sãkão ń bàabaao ń nísio ń vɛ̃ɛo.
8Ayãmɛto má zɛdɛɛ̀ ń lɛo, má gĩ liaaàzi, kɛ́ asu tɛ a dàaio yã́i.
9Tó à sù bↄ̀ pɛ̀lɛ a gↄ̃pↄsɛↄzi sↄ̃, a ń leo, a kpálɛkɛńzi, a ń eo, i mɛ á ɛa ta a gↄ̃ sɛ̃́iawaɛ, asa aà pↄ na yãa dɛ tiaa.
10I dↄ̃ kɛ́ mámɛ ma pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo kpàwao. Ma nísi ń ã́nusuo ń vuao nↄ̀nↄaaɛ̀, ↄ̃ à a mↄaokɛ̀ Baaliwa.
11A yã́i má ɛa mà a pↄ́wɛna síwà ń ma vɛ̃ɛo a kɛkɛgↄↄ ń sãkão ń bàabaa pↄ́ à a puizi ùlɛoo,
12mí aà wisaikɛ kaɛ̀ a ↄzĩ aà gↄ̃pↄsɛↄ wáa. Gbɛ̃e a e à aà bↄ ma ↄzĩo.
13Má aà pↄnakɛa midɛ píiɛ, dikpɛ pↄ́ ì kɛ wɛ̃ ń wɛ̃o pↄ́ↄ ń mↄ dafu pↄ́ↄ ń kã́mabogↄↄ pↄ́ↄ.
14Má aà vɛ̃ɛliↄ ń aà kaadↄɛnliↄ dɛɛlɛɛ, lí pↄ́ à mɛ̀ a gↄ̃pↄsɛↄ mɛ́ fĩabòòɛpiↄ, mí tó gupi gↄ̃ tàaa ũ, sɛ̃̀anↄbↄↄ i ble.
15Lá à tulaletikàtɛa tã́aↄnɛ, à azĩa kɛ̀kɛ ń tãanaↄ ń nↄamblebↄↄ, à pɛ̀lɛò a gↄ̃pↄsɛpiↄzi, ↄ̃ ma yã́ sã̀aàgu, yã́piↄ yã́i má aà wɛtãɛ. Ma Dii mámɛ má ò.
16Má tó Isailiↄ ma yã́zɛ e, má gɛ́ńnↄ gbáauɛ, mí ń nↄ̀sɛ níninɛ́.
17We má ń vɛ̃ɛbuↄ sↄaaunɛ́, mí Akoo guzulɛ kɛnɛ́ pↄ'ezɛ ũ. Aa ma yãma lá aa mà ń wɛ̃́ndia gↄↄ, gↄↄ pↄ́ aa bↄ̀ Egipi.
18Ma Dii ma mɛ̀: Gↄↄbeezĩ aa omɛɛ ń zã́, aa omɛɛ Baali lↄo.

19Má tã́aↄ tↄbↄ ń lɛ́u, an tↄ́ aↄ dↄńgu lↄo.
20Gↄↄ bee má yãdilɛ pↄ́ↄnɛ píi an yã́ musu, sɛ̃̀anↄbↄↄ ń bãↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ. Má sá ń fɛ̃ndao ń zĩo midɛ an bùsuu, mí tó aaↄ ku we dↄdↄa.
21Má á kɛ ma nↄ ũ e gↄↄpiiɛ, má á kɛ ma nↄ ũ a zɛ́wa súsuɛ, mí wɛ̃nadↄ̃ɛ́ gbɛ̃kɛ guu.
22Má á kɛ ma nↄ ũ ń náaio, íↄ ma dↄ̃ Dii ũ.
23Ma Dii ma mɛ̀: Gↄↄ bee má swãwɛ̃. Má swã́sɛ musu yã́i, musu i swã́sɛ tↄↄlɛ yã́i,
24tↄↄlɛ i swã́sɛ pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo ń nísio yã́i, aai swã́sɛ bui pↄ́ má tↄ̃̀ yã́i.
25Má ń tↄ̃́ ń bùsuu mazĩa pↄ́ ũ. Bui pↄ́ ma tↄkpàɛ̀ Wɛ́gwaakuopi, má ń wɛgwa. Bui pↄ́ ma tↄkpàɛ̀ Magbɛ̃ↄnopi, má onɛ́ ma gbɛ̃́ↄ, aai omɛɛ ń Lua.