Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ozee

Ozee 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samalideↄ tàae a wi ń musuɛ, asa aa bↄ̀ ń Lua kpɛɛ. Wa ń kwɛ́ ń fɛ̃ndaoɛ, wi ń nɛ́ↄ wíwi, wi ń nↄsindeeↄ puipui.
2Á Isailiↄ, à su Dii á Luawa, á yãvãiↄ mɛ́ tò a kpagua.
3À su Diiwa, í yãsiuɛ̀ à oɛ̀: Wá yãvãiↄ kɛ̃́wá, gbãakpawázi, wí n sáaukpa.
4Asiliↄ fↄ̃ wá bↄo, wá di ń sↄ̃́ↄ kpɛ lↄo. Tã́a pↄ́ wa ń píↄ wá ń sísi wá diiↄ ũ lↄo, asa ḿmɛ ni tonɛ pↄ́ gwana vĩoↄ wɛgwa.
5Ma Dii ma mɛ̀: Má ń gbã́gbã ń ń pↄ̀ↄbↄzãkɛgyão, ma yeańzi a kɛ zài, asa ma pↄ wèemá.
6Máↄ dɛ Isailiↄnɛ mↄ̀sɛ ũ, aaiↄ vukɛ, aai zĩ́napɛlɛ lán Libã bùsu líwa.
7Aa bↄlↄbↄ, aaiↄ gawi vĩ lán kuliwa, an gĩ iↄ na lán sɛdɛ líwa.
8Aa bɛkpa ma uei, aai bↄlɛ lán pↄ́wɛnawa. Aa vukɛ lán vɛ̃ɛliwa, aai tↄbↄ lán Libã bùsu vɛ̃ɛwa.
9Bↄ́ Ɛflaiũ buiↄ kɛ ń tã́aↄ lↄi? Mámɛ má ń wabikɛa sí, míↄ wɛ́tɛńzi. Má dɛ lán pɛ̃li pↄ́ a lá sisiawaɛ, an kã́fĩa a bↄ ma kĩ́iɛ.
10Démɛ ↄ̃nↄ vĩi? Aà làasookɛ yã́piwa. Démɛ làasoo vĩi? Aàↄ yã́pi gbadↄ̃. Asa Dii yãkɛaↄ maa, gbɛ̃maaↄ ìↄ tɛi. Aà yãmansaiↄ sↄ̃ aaì pãalɛɛ̀.