Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ozee

Ozee 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄ, ásu pↄnakɛo, ásu yáalↄ lán buipãleↄwao, asa a á Lua tò we, a gɛ gbãsĩkɛ̀ tã́a yã́ musuɛ. Pↄ́wɛngbɛ̃kĩi píiu á pↄ ìↄ dↄ tã́agbagba'aseawaɛ.
2Pↄ́wɛngbɛ̃kĩiↄ ń vɛ̃ɛfɛ̃kĩiↄ fↄ̃ á gwao, vɛ̃ɛ dafu a bↄo.
3Ɛflaiũ buiↄ gↄ̃ Dii bùsuuo, aa ɛa ta Egipi, aa ń tɛ̃ ble Asili bùsuu.
4Aa e vɛ̃ɛ tↄ̃́lɛ Diiwa weo, an sa'obↄↄ kaaàguo. An blɛpiↄ dɛ lán gɛ'ↄↄlↄnaↄ blɛwaɛ, a blenaↄ gbãlɛɛ. Aa blɛpi mↄaokɛ ńzĩaɛ, aa e gɛò Dii kpɛ́uo.
5Dikpɛ pↄ́ Dii dìlɛ a pↄ́ ũↄ, kpelewa aa kɛ gↄↄpiↄ zĩ́i?
6Gwa, baa tó aa pìli kaalɛwa, Egipiↄ ń gɛ kãaa, Mɛfisideↄ ń vĩ. Lɛaa mɛ́ a kũaa ń ã́nusu pↄ́ bɛɛɛdeↄwa, lɛsikao i kúlɛ ń kpɛ́ↄwa.
7Tↄsimagↄↄ lɛ́ mↄ́, fĩabonɛgↄↄ lɛ́ ká! À to Isailiↄ dↄ̃! An duun zↄ̃ↄ ń ĩ́i pↄ́ aa sɛ̀ ń Luao yã́i, aaì ãnabi gwa sↄũ ũɛ, aaì gbɛ̃́ pↄ́ Lua Nisĩna lɛ́ dↄaaɛ dilɛ ĩ́ande ũɛ.
8Ãnabiá gudↄ̃anaɛ ma Lua gbɛ̃́ Ɛflaiũ buiↄnɛ, ↄ̃ wì filifilimbakpaɛ̀ a táa'ozɛu, wì íbɛlɛsɛaànↄ a Lua kpɛ́u.
9Aa sì yãdↄↄsaiu lá wa kɛ̀ Gibɛa yãawa. An vãikɛa dↄ Luagu, a ń duuna wínɛ́ ń musuɛ.
10Ma Isailiↄ ea dɛ lán vɛ̃ɛbɛↄ kↄ̃mpaa gbáauwaɛ. Wɛ́sia ń deziↄlɛ dɛ lán kaadↄɛn nɛ́ sɛ̃́ia eawaɛ. Ãma kɛ́ aa kà Baali Peoo, aa ńzĩa kpà tã́awa, ↄ̃ aa bɛ̃̀ɛkũ̀ lán pↄ́ pↄ́ aa yeipiwa.
11Ɛflaiũ buiↄ gawi a gɛ̃zɛa lán bãwaɛ. Nↄsia aↄ kuo, nↄsindee aↄ kuo, nɛ'ia aↄ kuo.
12Baa tó aa nɛ́ gwà, à gbãakũ̀, má tó aa kuawàɛ e gbɛ̃́ↄ gɛ láaò. Waiyoo ampiↄ, tó ma bↄ ń kpɛ.
13Má è Ɛflaiũ bui nɛ́ↄ gↄ̃̀ lán nↄ̀ↄ pↄ́ toenaↄ ń dadan'aɛkɛwa, aa bↄ̀lɛ ń ń nɛ́ↄ gbɛ̃dɛnaↄnɛ.
14Ǹ ń gba pↄ́ Dii! Bↄ́ ńyↄ̃ ń gbai? Nɛansakpɛ pↄ́ a nↄ ì gboo ń yↄ̃́ isaioɛ.
15An vãikɛa ku Giligali píi, we ma zauńgu. Má ń yá ma kpɛ́uɛ, kɛ́ an yãkɛaↄ vãi yã́i. Máↄ yeńzi lↄo an kía swã́gbãadeↄ yã́i.
16Ɛflaiũ buiↄ gyã sɛ̀, an zĩ́na imì, aalɛ nɛ'io. Baa tó aa ì, má tó nɛ́ pↄ́ an pↄ dↄwàↄ gagaɛ.
17Ma Lua a gíńziɛ, aai liaaliaa buipãleↄ guu, asa aai aà yãmao.