Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ozee

Ozee 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Ɛflaiũ buiↄ yã'ò, wà lùalua, aamɛ gbãa Isailiↄ guu. Ɔ̃ aa tàaekɛ̀ Baali yã́ musu, a yã́i an kpala a gai.
2An duunkɛa lɛ́ dɛdɛɛ sa, aalɛ ã́nusu kása ńzĩaɛ tã́aↄ ũ. An ↄzĩkɛnaↄ mɛ́ lɛ́ ń diipiↄpi ń ↄ̃nↄ lɛ́u. Wì ń yã'o wì mɛ, aaì sa'o ń gbɛ̃nazĩnao, aaì lɛ́pɛpɛ zugaae taaↄwa.
3A yã́i tò aa gↄ̃̀ lán suakpaa kↄↄwa, lán kↄↄkↄↄ fíi pↄ́ ì gɛ̃zɛawa, lán ése ṹa pↄ́ zàa ì sɛ́lɛwa, lán súɛlɛ pↄ́ ì bↄ fɛnɛntiuwa.
4Mámɛmaa Dii á Lua pↄ́ á bↄ́lɛ Egipi. Ásu àↄ diie dↄ̃o, ma bàasio. Suabanae kuo, sema mapi.
5Mámɛ ma á gwá guwaiwaiu, ma ↄlìaázi bùsu guwãadeu.
6Kɛ́ ma á dã́dãkɛ̀, a kã. Kɛ́ a kã á làa, a ázĩa sɛ̀ lɛsĩ, ↄ̃ ma yã́ sã̀águ.
7Too! Má kusiwá lán nↄ̀ↄmusuwaɛ, mí á dã́dã zɛ́u lán gbɛaanawa.
8Má mlɛ̃wá lán wài pↄ́ wà a nɛ́ sɛ̀lɛwaɛ, mí á kùa goaa mà á só lán nↄ̀ↄkusiwa, má á taitai lán maiwa.
9Á Isailiↄ, á kaalɛɛ, kɛ́ a bↄ mapi á Dↄnlɛde kpɛ yã́i.
10Á kía pↄ́ ì á suaba ku máɛ sa? Á wɛ̃́lɛ dↄaana pↄ́ á ònɛ́ aa kía kpáɛ́ↄ ku má ni?
11Ma kía kpàɛ́ ń pↄkũmao, ↄ̃ ma aà sìwá ń pↄfɛ̃o.
12Ɛflaiũ buiↄ yãvãiↄ dilɛa, wà ń duuna kà láu.
13Aa dɛ lán nɛ́ sↄũwa a igↄↄ, nↄwãwã mↄ̀, ↄ̃ nɛ́pi gì bↄi.
14Má ń bↄ bɛda gbãaue? Má ń sí gawae? Ga, n sɛwɛ kúmáɛ? Bɛda, n gbɛ̃kaalɛbↄ sↄ̃ bɛ? Má ń wɛgwao.
15Baa tó Ɛflaiũ buiↄ kↄ̃̀ ń gbɛ̃́ↄ guu, ĩ́an wãa a bↄ guwaiwaiu à sumáɛ. Nibↄna a giigaga, lↄ̀ↄ'i a ba, wa lɛ́lɛ ń làasiↄwaɛ, wi ń pↄ́ bɛɛɛdeↄ sɛ́lɛ.