Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ozee

Ozee 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa'onaↄ, à yã́ɛ bee ma, Isailiↄ, à swã́kpa. Kibɛdeↄ, à swãdↄ yã́i, asa málɛ yãdaálaɛ. A gↄ̃nɛ́ bai ũ Mizipa, a filifilimbakpànɛ́ Taboo.
2Gbɛ̃́ dↄ̀ↄsaipiↄ kà zã̀ ń gbɛ̃dɛao, mámɛ má ń swã́gaga ḿpii.
3Mámɛ má Ɛflaiũ buiↄ dↄ̃, Isailipiↄ yã́ ulɛamɛɛo. Ɛflaiũ buiↄ zɛ̀ ń gbãsĩkɛao saɛ, Isailiↄ gbãlɛ̀.
4An yãkɛaↄ mɛ́ tò aali su ń Luawao, gbãsĩkɛa kú ń sↄ̃u, aa Dii dↄ̃o.
5Isailiↄ wala ì ń dayãu, Ɛflaiũ buiↄ ì gɛ̃mbↄlɛ ń duunkɛa guu, Yudaↄ ì gɛ̃mbↄlɛńnↄ sↄ̃ɛ.
6Aaì gɛ́ Dii kĩ́i wɛɛlɛi ń ń sãↄ ń ń zuↄ, kási aali bↄwào, à azĩa gànɛ́.
7Aa bↄ̀ Dii kpɛ, ↄ̃ aa naaenɛↄ ì'i. Wa ń kaalɛ saɛ e mↄ do, ampiↄ ń ń buaↄ.
8À kuupɛ Gibɛa! À kã̀aepɛ Lama! À zĩ̀gãalɛ Bɛtavɛ̃! À dↄaa Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ!
9Ɛflaiũ bùsu a gↄ̃ bɛzia ũ an wɛtãgↄↄɛ. Yã́ pↄ́ málɛ o Isaili buiↄnɛ sea vĩo.
10Yudaↄ kíaↄ dɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ aaì kↄↄ sɛ sↄ̃oↄwaɛ. Má a pↄkũma bↄbↄmá lán ídaa guawaɛ.
11Wàlɛ gbãamↄ Ɛflaiũ buiↄnɛ, yã́kpalɛ mɛ́ ń ble, asa aa gi tɛ yãpãiɛ.
12Má dɛ Ɛflaiũ buiↄnɛ lán blɛ́waɛ, má dɛ Yudaↄnɛ mɛkɛmuuna ũ.
13Kɛ́ Ɛflaiũ buiↄ ń gyãkɛa è, mɛ́ Yudaↄ ń bↄkɛa è, Ɛflaiũ buiↄ gɛ̀ Asiliↄ kĩ́i, aa gbɛ̃́ↄ zĩ̀ dↄnlɛ gbɛai ń kía zↄ̃ↄwa, kási a fↄ̃ á gbã́gbão, a fↄ̃ tó á bↄↄ láao.
14Asa máↄ dɛ Ɛflaiũ buiↄnɛ lán nↄ̀ↄmusuwaɛ, máↄ dɛ Yudaↄnɛ nↄ̀ↄkusi ũɛ. Má ń taitaiɛ, mí dazɛu, má táńnↄɛ, suabanae aↄ kuo.
15Má dazɛu, mí tá ma kúkĩi, e aaↄ ń tàae dↄ̃, aai ma kĩ́i wɛɛlɛ, aai ma aɛya ń yooyea guu.