Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kawandila

Kawandila 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N fe xɔrɔxɔɛ gbɛtɛ nan to yi duniɲa ma:
2Ala bannaya nun binyɛ ragirixi mixi nde ma han a wasa na birin na, kɔnɔ Ala fa a niya a mu xan a yi, a fa a lu mixi gbɛtɛ yi ra. Fe fufafu nan na ki naxan xɔrɔxɔ a gbe ra.
3Hali mixi di kɛmɛ sɔtɔ, a naxa simaya xɔn kuye sɔtɔ, xa a mu nɔma sɛɛwade a harige ra, ɲama mu fa a ragata gaburi kui a ragata ki ma, diyɔrɛ naxan baxi a nga furi, na fisa na kanyi bɛ.
4Na diyɔrɛ mu findima a ra, a kelima dimi nan kui, a xili yati mu falama.
5A mu soge xa naiyalanyi toxi, a mu sese kolonxi, kɔnɔ a xa fe fisa na naafuli kanyi bɛ,
6hali naafuli kanyi fa lu duniɲa ma ɲɛ wulu firin sɛɛwɛtareɲa kui. E birin mu sigama aligiyama xɛ?
7Mixi xa katɛ birin nabama furi fe nan ma fe ra, kɔnɔ a mu wasama feo.
8Munse luma xaxilima yi ra naxan mu na xaxilitare yi ra? Munse luma misikiinɛ bɛ xa a ɲɛrɛ ki fan a boore ya xɔri?
9Se toxi fisa maɲɔxunyi bɛ? Fe fufafu nan na ki naxan luxi alɔ mixi naxan birafe foye fɔxɔ ra.
10Daalise birin ɲan bara xili sɔtɔ, adama naxan nu na, a ɲan bara kolon. Adama mu nɔma mixi ra naxan sɛnbɛ gbo a bɛ.
11Wɔyɛnyi na gbo, fe fufafu fan gboma nɛ. A mu mixi yo malima.
12Nde a kolon fe naxan fan adamadi bɛ a xa duniɲɛigiri kui, naxan dangima mafuren mafuren alɔ niini? Nde nɔma a falade a bɛ fe naxan nabama a faxa xanbi?