Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Hosea

Hosea 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dimaadua ga helekai, “Goodou ili hia di buu! Nia hagadaumee gu mmaangi mai gi dogu henua gadoo be nia manu ‘eagle’. Agu daangada gu haga hai gee di hagababa dela ne hai ko Au gi digaula, ge gu hai baahi gi agu agoago.
2Ma e aha maa digaula e gahi Au bolo di nadau God, ge e hai bolo ginaadou nia daangada ni aagu, ge e iloo ginaadou Au,
3digaula guu kili gi daha di mee dela e humalia. Mai i di nadau hai di mee deenei, gei nadau hagadaumee ga waluwalu digaula.
4“Agu daangada gu hilihili nadau king, gei ne bida hai hua di hai deenei. Digaula guu dongo nadau dagi laa daha mo dagu haga mogobuna. Digaula ne kae nia silber mo nia goolo, gaa hai nia ada balu god e hai ginaadou gi mooho gi daha.
5Au e de hiihai huoloo gi di kau daane goolo dela e daumaha ginai nia daangada di waahale Samaria. Au e hagawelewele huoloo gi digaula. E waalooloo behee go di nadau dadaumaha gi nia ada balu god?
6Ma tangada Israel dela ne hai di ada god ge di maa hagalee loo di god donu! Di kau daane goolo dela e daumaha ginai i Samaria la ga haga mooho hagaligiligi!
7Digaula ma gaa dogi di madangi, digaula gaa hadi di madangi gaudogi! Di gowaa dogi ‘wheat’ dela hagalee huwa, le e deemee di hai ana palaawaa. Ge di maa gaa huwa, digau mai daha gaa gai nia maa.
8Israel guu hai be nnenua ala i golo, gu balumee be di baalanga mooho.
9Nia daangada Israel guu bida haihai nadau hiihai, e hai gadoo be nia manu ‘donkey’ mmaadagu lodo geinga. Digaula e halahala nadau hagamaamaa mai Assyria, ge hui nia henua ala i golo belee abaaba ginaadou.
10Dolomeenei gei Au ga hagabudu digaula gi di gowaa e dahi ga hagaduadua digaula. Hoohoo hua gei digaula gaa mmae ma ga hagahuaidu go di king o Assyria.
11“Di logo mai nia gowaa dudu tigidaumaha e hai go digau Israel belee daa gi daha nia hala digaula, gei nia gowaa hai nia hala e logo mai labelaa!
12Au e hihi gi lala nia agoago e logo ne hai gi nia daangada, gei digaula e de hiihai gi nia maa bolo ma e hai gee, bolo ma nia mee mai daha.
13Digaula e hai mai nadau tigidaumaha ge e gai nia goneiga nia tigidaumaha. Gei Au go Dimaadua hagalee tenetene gi digaula, dolomeenei Au ga maanadu nadau ihala, ga hagaduadua digaula, ga hagau digaula gi muli gi Egypt!
14“Digau Israel guu hau nadau hale king, gei digaula gu de langahia tangada dela ne hai ginaadou. Digau Judah guu hau nadau waahale mau. Gei Au ga hagau dagu ahi e dudu nia hale king mo nadau waahale.”