Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - HOSEA

HOSEA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ia gwau, “Kibi do oi hiriria, badina hadikaia taudia be ugava manu bamona, egu tano ena ataiai idia noho, do idia heatu henia totona. Badina be egu bese taudia ese, egu gwauhamata taravatuna idia hamakohia, egu taravatu idia badinaia lasi momokani.
2Idia ese egu durua totona, lau dekenai idia boiboi henia, idia gwau, ‘Israela ena Dirava e, ai ese oi ai diba, ai be oiemu bese taudia!’
3To Israela taudia ese kara namo idia negea vadaeni. Unai dainai idia hadikaia gwauraia taudia, ese do idia luludia.
4“Idia ese king idia abia hidi, to egu gwaumaoro idia abia guna lasi. Lohia taudia danu idia ese idia haginia, to egu ura hegeregerena lasi. Edia siliva bona golo dekena amo, kaivakuku idia karaia, bona inai dekena amo sibodia idia hadikaia noho.
5“Samaria taudia e, emui boromakau natuna, unai kaivakuku do umui negea ore. Egu badu ena siahu bada be umui emui latanai. Edena negai Israela taudia be kerere lasi do idia noho?
6Israela tauna ta ena imana ese, inai boromakau natuna ia karaia. Inai be Dirava lasi. Inai Samaria ena boromakau natuna, be haida ese do idia hamakohia maragimaragi momokani.
7“Badina Israela taudia ese lai idia hadoa neganai, ena anina be, lai guba bada herea do idia havaraia. Edia uiti be idia tubu vadaeni, to mai edia kwaradia lasi. Unai dainai paraoa idia havaraia lasi. To bema iena anina do ia vara neganai, idau taudia ese do idia ania ore.
8Israela be idia makohia ore vadaeni. Harihari ia be gau anina lasi bamona, bese idauidau edia huanai.
9Badina Israela taudia be durua abia totona, Asuria dekenai idia lao. Uda doniki edia kara bamona, idia sibodia edia dala idia raka kava noho. Israela taudia ese ariara hahine, edia davana idia karaia vadaeni.
10Momokani idia ese bese idauidau edia huanai, dekena amo durua taudia do idia hoia, to lau ese idia do lau dogoatao. Idia do lau haboua, bona edia dika davana do lau henia. Unai neganai idia ese king, bona lohia taudia haginia kara, be do idia rakatania, inai nega sisina lalonai.
11“Israela taudia ese boubou patadia momo, idia haginia kava vadaeni, edia kara dika kokia totona, to unai patadia ese, unai taudia edia kara dika idia havaraia vadaeni.
12Lau ese egu taravatu momo herea, Israela taudia totona lau torea vadaeni, to idia ese unai taravatu idia negea noho, idau tanodia edia gau do idia negea bamona.
13Idia ese boubou gaudia lau dekenai idia henia, bona edia boubou edia vamu idia ania noho. To lau Lohiabada ese unai boubou do lau abia dae lasi. Harihari lau Lohiabada ese, edia kara dika do lau laloatao, bona edia dika ena davana do lau henia. Idia ese Aigupito dekenai, do idia giroa lao lou,
14badina be Israela taudia ese, idia ia karaia Diravana idia laloaboio vadaeni. Idia ese king edia rumadia idia haginia vadaeni, bona Iuda taudia ese hanua momo, mai edia magu danu idia haginia vadaeni. To lau ese lahi do lau siaia edia hanua edia latanai, bona edia gabu aukadia do ia gabudia ore.”