Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Hoshiya

Hoshiya 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Men Öz xelqimning asaritini buzup tashlap, azadliqqa érishtürey dégende, Men Israilni saqaytay dégende, Emdi Efraimning qebihliki, Samariyening rezillikimu ashkarilinidu; Chünki ular aldamchiliq qilidu; Oghrilar bolsa bösüp kiriwatidu, Qaraqchilar topi sirtta bulangchiliq qiliwatidu.
2Ular könglide Méning ularning barliq rezilliklirini ésimde tutqanliqimni oylimaydu; Hazir ularning qilmishliri özlirini qistawatidu; Bu ishlar köz aldimdidur.
3Ular padishahni rezillikliri bilen, Emirlerni yalghan gepliri bilen xursen qilidu;
4Ularning hemmisi zinaxorlar; Ular naway ot salghan tonurdek; Naway xémirni yughurup, xémir bolghuche uning otini yene ulghaytmaydu;
5Padishahimiz tebriklen'gen künide, emirler sharabning keypi bilen özlirini zeipleshtürdi; Padishah bolsa mazaq qilghuchilar bilen qol élishishqa intildi!
6Chünki ular könglini tonurdek qizitip suyiqest püküp qoyghanidi; Kéchiche ularning ghezipi choghlinip turidu; Seherdila u yan'ghan ottek yalqunlap kétidu.
7Ularning hemmisi tonurdek qiziqtur, ular öz soraqchilirini yep kétidu; Ularning barliq padishahliri yiqildi — Ulardin héchkim méni nida qilip chaqirmaydu!
8Efraim yat qowmlar bilen ariliship ketti; U «örülmigen bir qoturmach»dektur.  
9Yat ademler uning küchini yep ketti, biraq u héch sezmeydu; Berheq, béshining u yer-bu yéride aq chachlar körünidu, biraq u héch bilmeydu;
10Shuning bilen Israilning tekebburluqi özige qarshi guwah béridu; Ular Perwerdigar Xudasining yénigha qaytmaydu; Yaki shundaq ishlar béshigha chüshken bolsimu, yenila Uni izdimeydu.
11Efraim héch eqli yoq nadan bir paxtektek; Misirgha qarap sayraydu, Asuriyeni izdep baridu;
12Ular barghanda, ularning üstige torumni tashlaymen; Xuddi asmandiki uchar-qanatlarni torgha chüshürgendek ularni chüshürimen; Bu xewer ularning jamaitige yétishi bilenla, ularni jazalaymen.
13Ulargha way! Chünki ular Mendin yiraqliship ténip ketti! Ular halak bolsun! Chünki ular Manga wapasizliq qildi! Men ularni qutquzup hörlükke chiqiray dégende, Ular Men toghruluq yalghan gep qilidu!
14Ular ornida yétip nale qilghanda, Manga könglide héch nida qilmidi; Ularning jamaetke yighilishi peqet ash we yéngi sharab üchündur, xalas; Ular Mendin chetlep ketti.
15Berheq, Men esli ularni terbiyiligenmen, Ularning bileklirini chéniqturup kücheytküzgenidim; Biraq ular Manga qarshi yamanliq qestlewatidu.
16Ular buruldi — biraq burulushi Hemmidin Aliy Bolghuchigha qaytish üchün emes; Ular aldamchi bir oqyagha oxshash. Ularning emirliri özlirining ghaljirane til-ahanetliri wejidin qilichlinidu; Bu ish Misir zéminida ularni mesxirige qalduridu.