Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esirasi

Esirasi 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Babilɔn mangan Nebukadanesari bata yi Yuda yamanan muxun naxanye suxu, a siga ne ra Babilɔn yi, e mɔn yi xɛtɛ e taane yi Yerusalɛn nun Yuda yi, ne nan itoe ra
2naxanye xɛtɛ e nun Sorobabeli: Yosuwe nun Neyemi nun Seraya nun Relaya nun Marodoke nun Bilisan nun Misipari nun Bigiwayi nun Rexun e nun Banaha. Isirayila yamaan yatɛn nan itoe ra, xɛmɛne gbansan:
3Parosi xabilana: Muxu wuli firin kɛmɛ tonge solofere e nun firin,
4Sɛfati xabilana: Muxu kɛmɛ saxan tonge solofere e nun firin,
5Ara xabilana: Muxu kɛmɛ solofere tonge solofere e nun suulun,
6Yosuwe nun Yowaba yixɛtɛne Paxata-Moyaba xabilani: Muxu wuli firin kɛmɛ solomasɛxɛ fu nun firin,
7Elan xabilana: Muxu wuli keden kɛmɛ firin tonge suulun e nun naanin,
8Satu xabilana: Muxu kɛmɛ solomanaanin tonge naanin e nun suulun,
9Sakayi xabilana: Muxu kɛmɛ solofere tonge sennin,
10Bani xabilana: Muxu kɛmɛ sennin tonge naanin e nun firin,
11Bebayi xabilana: Muxu kɛmɛ sennin mɔxɔɲɛn nun saxan
12Asagada xabilana: Muxu wuli keden kɛmɛ firin mɔxɔɲɛn nun firin,
13Adonikami xabilana: Muxu kɛmɛ sennin tonge sennin e nun sennin,
14Bigiwayi xabilana: Muxu wuli firin tonge suulun e nun sennin,
15Adin xabilana: Muxu kɛmɛ naanin tonge suulun e nun naanin,
16Xesekiya yixɛtɛne Ateri xabilani: Muxu tonge solomanaanin e nun solomasɛxɛ,
17Besayi xabilana: Muxu kɛmɛ saxan mɔxɔɲɛn nun saxan,
18Yora xabilana: Muxu kɛmɛ fu nun firin,

19Xasun xabilana: Muxu kɛmɛ firin mɔxɔɲɛn nun saxan,
20Gibari xabilana: Muxu tonge solomanaanin e nun suulun,
21Bɛtɛlɛmi taan muxune: Muxu kɛmɛ mɔxɔɲɛn nun saxan,
22Netofa taan muxune: Muxu tonge suulun e nun sennin,
23Anatɔti taan muxune: Muxu kɛmɛ mɔxɔɲɛn nun saxan,
24Asamawɛti taan muxune: Muxu tonge naanin e nun firin,
25Kiriyati-Yeyarin taan muxune nun Kefira kaane nun Beroti kaane: Muxu kɛmɛ solofere tonge naanin e nun saxan,
26Rama nun Geba taane muxune: Muxu kɛmɛ sennin mɔxɔɲɛn nun keden,
27Mikimasi taan muxune: Muxu kɛmɛ mɔxɔɲɛn nun firin,
28Betɛli nun Ayi taane muxune: Muxu kɛmɛ firin mɔxɔɲɛn nun saxan,
29Nebo taan muxune: Muxu tonge suulun e nun firin,
30Magbiki taan muxune: Muxu kɛmɛ tonge suulun e nun sennin,
31Elan bonna xabilana: Muxu wuli keden kɛmɛ firin tonge suulun e nun naanin,
32Xarimi xabilana: Muxu kɛmɛ saxan mɔxɔɲɛ,
33Lodi nun Xadidi nun Ono taane muxune: Muxu kɛmɛ solofere mɔxɔɲɛn nun suulun,
34Yeriko taan muxune: Muxu kɛmɛ saxan tonge naanin e nun suulun,
35Sena taan muxune: Muxu wuli saxan kɛmɛ sennin tonge saxan,
36Saraxaraline: Yosuwe yixɛtɛne Yɛdaya xabilani: Muxu kɛmɛ solomanaanin tonge solofere e nun saxan,

37Imeri xabilana: Muxu wuli keden tonge suulun e nun firin,
38Pasaxuri xabilana: Muxu wuli keden kɛmɛ firin tonge naanin e nun solofere,
39Xarimi xabilana: Muxu wuli keden fu nun solofere.
40Lewi bɔnsɔnna muxune: Yosuwe xabilan nun Hodafiya yixɛtɛne Kadamile xabilani: Muxu tonge solofere e nun naanin.
41Bɛti baane: Asafi xabilani: Muxu kɛmɛ mɔxɔɲɛn nun solomasɛxɛ.
42Kantan muxune Ala Batu Banxini: Salun xabilan nun Ateri xabilan nun Talamɔn xabilan nun Akubu xabilan nun Xatita xabilan nun Sobayi xabilana, e birin malanxina: Muxu kɛmɛ tonge saxan e nun solomanaanin.
43Ala Batu Banxin walikɛne xabila yɛɛn ma: Sixa nun Xasufa nun Tabayoti nun
44Kerosi nun Siyaha nun Padon nun
45Lebana nun Xagaba nun Akubu nun
46Xagabi nun Sanlayi nun Xanan nun
47Gideli nun Gaxara nun Reyaya nun
48Resin nun Nekoda nun Gasami nun
49Yusa nun Paseya nun Besayi nun
50Asana nun Meyunin nun Nefusin nun
51Bakabuku nun Xakufa nun Xaraxuru nun
52Basaliti nun Mexida nun Xarasa nun
53Barakosi nun Sisera nun Tama nun
54Nesixa e nun Xatifa.

55Sulemani a walikɛne xabilane yi: Sotayi yixɛtɛne nun Sofereti yixɛtɛne nun Peruda yixɛtɛne nun
56Yaala yixɛtɛne nun Darakon yixɛtɛne nun Gideli yixɛtɛne nun
57Sɛfati yixɛtɛne nun Xatili yixɛtɛne nun Pokereti-Hasebayin yixɛtɛne nun Ami yixɛtɛne.
58Ala Batu Banxin walikɛne nun Sulemani a walikɛne yixɛtɛne malanxina: Muxu kɛmɛ saxan tonge solomanaanin e nun firin.
59Muxu suxine nan itoe ra naxanye fa sa keli Tela-Mela nun Tela-Harasa nun Kerubu-Adan nun Imeri taane yi naxanye mi nɔɛ a yitɛ a e denbayane nun e xabilane kelixi Isirayila nin:
60Dɛlaya xabilan nun Tobiya xabilan nun Nekoda xabilan yɛ: Muxu kɛmɛ sennin muxu tonge suulun e nun firin.
61Saraxaraline yɛ: Xobaya yixɛtɛne nun Hakɔsi yixɛtɛne nun Barasilayi yixɛtɛne fan yi na kii nin. E yi xɛmɛni ito xili bama Barasilayi bayo a bata yi Galadi kaan Barasilayi a dii tɛmɛna nde futu.
62E yi e benbane taruxu kɛdin fen, koni e mi a to. E yi e ba saraxaraliyani, e yi e yatɛ sariɲantarene ra.
63Yamana kanna yi e yamari a e nama se sariɲanxine don han saraxaralina nde yi sɔtɔ naxan masɛnsɛnna tiyɛ Yurima nun Tumin na.
64Yamaan birin malanxina muxu wuli tonge naanin e nun firin kɛmɛ saxan tonge sennin,
65e walikɛ xɛmɛne nun e walikɛ ɲaxanle mi yi ne yɛ, naxanye xasabin yi lanxi muxu wuli solofere kɛmɛ saxan tonge saxan e nun solofere ma. Bɛti ba xɛmɛne nun ɲaxanle muxu wuli firin fan mi yi ne yɛ.
66So kɛmɛ solofere tonge saxan e nun sennin nun gbaxalo kɛmɛ firin tonge naanin e nun suulun fan yi e yii e nun
67ɲɔgɔmɛ kɛmɛ naanin tonge saxan e nun suulun nun sofali wuli sennin kɛmɛ solofere mɔxɔɲɛ.
68Denbaya xunna muxu wuyaxi, e to Alatala Batu Banxin li Yerusalɛn yi, e yi ɲɛnige ma saraxane ba Ala Batu Banxin ti feen na alogo a mɔn xa ti a tideni.
69E yi e nafunla ba wanla fe yi lan e fɛrɛn xasabin ma, e birin malanxina xɛmaan gbanan wuli tonge sennin wuli keden e nun wure gbeti fixɛn kilo wuli firin kɛmɛ suulun, e nun saraxarali domaan kɛmɛ.
70Saraxaraline nun Lewi bɔnsɔnna muxune nun yamanan muxune nun bɛti baane nun kantan tiine nun Ala Batu Banxin walikɛne yi dɔxɔ e taane yi, Isirayila kaane birin fan yi e taane yi.