Text copied!
CopyCompare
banal na Bibliya - EZRA

EZRA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ito ang mga tao sa lalawigan na umakyat mula sa pagkabihag ni Haring Nebucadnezar, na siyang nagpatapon sa kanila sa Babilonia, ang mga taong bumalik sa kani-kanilang mga lungsod sa Jerusalem at sa Judea.
2Sila ay bumalik kasama si Zerubabel, Josue, Nehemias, Seraias, Reelaias, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum at Baana. Ito ang talaan ng mga kalalakihan ng mga tao ng Israel.
3Ang mga kaapu-apuhan ni Paros: 2, 172.
4Ang mga kaapu-apuhan ni Sefatias: 372.
5Ang mga kaapu-apuhan ni Arah: 775.
6Ang mga kaapu-apuhan ni Pahat Moab sa pamamagitan ni Josue at Joab: 2, 812.
7Ang mga kaapu-apuhan ni Elam: 1, 254.
8Ang mga kaapu-apuhan ni Zatu: 945.
9Ang mga kaapu-apuhan ni Zacai: 760.
10Ang mga kaapu-apuhan ni Bani: 642.
11Ang mga kaapu-apuhan ni Bebai: 623.
12Ang mga kaapu-apuhan ni Azgad: 1, 222.
13Ang mga kaapu-apuhan ni Adonikam: 666.
14Ang mga kaapu-apuhan ni Bigvai: 2, 056.
15Ang mga kaapu-apuhan ni Adin: 454.
16Ang mga kaapu-apuhan ni Ater sa pamamagitan ni Ezequias: siyamnapu't walo.
17Ang mga kaapu-apuhan ni Bezai: 323.
18Ang mga kaapu-apuhan ni Jora: 112.

19Ang mga kaapu-apuhan ni Hasum: 223.
20Ang mga kaapu-apuhan ni Gibar: siyamnapu't lima.
21Ang mga kalalakihan ng Bethlehem: 123.
22Ang mga kalalakihan ng Netofa: limampu't anim.
23Ang mga kalalakihan ng Anatot: 128.
24Ang mga kalalakihan ng Azmavet: apatnapu't dalawa.
25Ang mga kalalakihan ng Jearim, Cafira at Beerot: 743.
26Ang mga kalalakihan ng Rama at Geba: 621.
27Ang mga kalalakihan ng Micmas: 122.
28Ang mga kalalakihan ng Bethel at Ai: 223.
29Ang mga kalalakihan ng Nebo: limampu't dalawa.
30Ang mga kalalakihan ng Magbis: 156.
31Ang mga kalalakihan ng ibang Elam: 1, 254.
32Ang mga kalalakihan ng Harim: 320.
33Ang mga kalalakihan ng Lod, Hadid at Ono: 725.
34Ang mga kalalakihan ng Jerico: 345.
35Ang mga kalalakihan ng Senaa: 3, 630.
36Ang mga pari: Ang mga kaapu-apuhan ni Jedaias ng tahanan ni Josue: 973.

37Ang mga kaapu-apuhan ni Imer: 1, 052.
38Ang mga kaapu-apuhan ni Pashur: 1, 247.
39Ang mga kaaapu-apuhan ni Harim: 1, 017.
40Ang mga Levita: Ang mga kaapu-apuhan ni Jeshua at Kadmiel na mga kaapu-apuhan ni Hodavias: pitumpu't apat.
41Ang mga mang-aawit sa templo, ang mga kaapu-apuhan ni Asaf: 128.
42Ang mga kaapu-apuhan ng mga bantay-pinto, ang mga kaapu-apuhan ni Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita at Sobai: may kabuuang 139.
43Ang mga inatasan na maglingkod sa templo: Ang mga kaapu-apuhan ni Ziha, Hasufa, Tabaot,
44Keros, Siaha, Padon,
45Lebana, Hagaba, Akub,
46Hagab, Samlai at Hanan;
47ang mga kaapu-apuhan ni Gidel, Gahar, Reaias,
48Rezin, Nekoda, Gazam,
49Uza, Pasea, Besai,
50Asna, Meunim at Nefisim;
51ang mga kaapu-apuhan ni Bakbuk, Hakufa, Harhur,
52Bazlut, Mehida, Harsa,
53Barkos, Sisera, Tema,
54Nezias, at Hatifa.

55Ang mga kaapu-apuhan ng mga alipin ni Solomon, ang mga kaapu-apuhan ni Sotai, Hasoferet, Peruda,
56Jaala, Darkin, Gidel,
57Sefatias, Hatil, Poqueret-hazebaim, at Ami.
58392 ang kabuuang bilang ng mga kaapu-apuhan na inatasang maglingkod sa templo at ang mga kaapu-apuhan ng mga alipin ni Solomon.
59Ang mga lumisan mula sa Tel-mela, Tel-harsa, Kerub, Addon, at Imer —ngunit hindi napatunayan ang kanilang kanunu-nunuan mula sa Israel —kabilang ang
60652 na mga kaapu-apuhan ni Delaia, Tobia at Nekoda.
61At sa mga kaapu-apuhan ng mga pari: Ang mga kaapu-apuhan ni Habaias, Hakoz, Barzilai, (na kinuha ang kaniyang asawa mula sa mga kababaihan ni Barzilai ng Gilead at tinawag sa kanilang pangalan).
62Sinubukan nilang tuklasin ang kanilang tala-angkanan sa talaan ngunit hindi ito matagpuan dahil dinungisan nila ang kanilang pagkapari.
63Kaya sinabi ng gobernador sa kanila na hindi sila dapat kumain ng anumang mula sa banal na mga alay hanggang sa pahintulotan sila ng isang pari sa Umim at Tumim.
64Ang kabuuang grupo ay may bilang na 42, 360,
65hindi kabilang ang kanilang mga aliping lalaki at aliping babae (ito ay 7, 337) at ang kanilang mga lalaki at babaeng mang-aawit sa templo (200).
66Ang kanilang kabayo: 736. Ang kanilang mola: 245.
67Ang kanilang kamelyo: 435. Ang kanilang asno: 6, 720.
68Nang pumunta sila sa tahanan ni Yahweh sa Jerusalem, ang mga punong matatanda ay naghandog ng mga kusang-loob na handog upang maipatayo ang tahanan ni Yahweh.
69Sila ay nagbigay para sa pondo ayon sa kanilang kakayahan: 61, 000 na gintong darika, 5, 000 pilak na mina at 100 na tunikang pangpari.
70Kaya ang mga pari at mga Levita, ang mga tao, ang mga mang-aawit at mga bantay-pinto ng templo at ang mga inatasang maglingkod sa templo ay nanirahan sa kanilang mga lungsod. Lahat ng tao sa Israel ay nasa kanilang mga lungsod.