Text copied!
CopyCompare
Ang Dating Biblia (1905) - EZRA

EZRA 2

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Ang mga ito nga'y ang mga anak ng lalawigan, na nagsiahon mula sa pagkabihag sa mga nayon na nangadala, na dinala sa Babilonia ni Nabucodonosor na hari sa Babilonia, at nangagbalik sa Jerusalem at sa Juda, na bawa't isa'y sa kaniyang bayan;
2Na nagsidating na kasama ni Zorobabel, si Jesua, si Nehemias, si Seraias, si Reelias, si Mardocheo, si Bilsan, si Mispar, si Bigvai, si Rehum, si Baana. Ang bilang ng mga lalake ng bayan ng Israel ay ito:
3Ang mga anak ni Paros, dalawang libo't isang daan at pitong pu't dalawa.
4Ang mga anak ni Sephatias, tatlong daan at pitong pu't dalawa.
5Ang mga anak ni Ara, pitong daan at pitong pu't lima.
6Ang mga anak ni Pahath-moab, sa mga anak ni Josue at ni Joab, dalawang libo't walong daan at labing dalawa.
7Ang mga anak ni Elam, isang libo't dalawang daan at limang pu't apat.
8Ang mga anak ni Zattu, siyam na raan at apat na pu't lima.
9Ang mga anak ni Zachai, pitong daan at anim na pu.
10Ang mga anak ni Bani, anim na raan at apat na pu't dalawa.
11Ang mga anak ni Bebai, anim na raan at dalawang pu't tatlo.
12Ang mga anak ni Azgad, isang libo at dalawang daan at dalawang pu't dalawa.
13Ang mga anak ni Adonicam, anim na raan at anim na pu't anim.
14Ang mga anak ni Bigvai, dalawang libo at limang pu't anim.
15Ang mga anak ni Adin, apat na raan at limang pu't apat.
16Ang mga anak ni Ater, ni Ezechias, siyam na pu't walo.
17Ang mga anak ni Besai, tatlong daan at dalawang pu't tatlo.
18Ang mga anak ni Jora, isang daan at labing dalawa.

19Ang mga anak ni Hasum ay dalawang daan at dalawang pu't tatlo.
20Ang mga anak ni Gibbar siyam na pu't lima.
21Ang mga anak ni Bethlehem, isang daan at dalawang pu't tatlo.
22Ang mga lalake ng Nethopha, limang pu't anim.
23Ang mga lalake ng Anathoth, isang daan at dalawang pu't walo.
24Ang mga anak ni Azmaveth, apat na pu't dalawa.
25Ang mga anak ni Chiriathjearim, ni Cephira, at ni Beeroth, pitong daan at apat na pu't tatlo.
26Ang mga anak ni Rama at ni Gaaba, anim na raan at dalawang pu't isa.
27Ang mga lalake ng Michmas, isang daan at dalawang pu't dalawa.
28Ang mga lalake ng Beth-el at ng Hai, dalawang daan at dalawang pu't tatlo.
29Ang mga anak ni Nebo, limang pu't dalawa.
30Ang mga anak ni Magbis, isang daan at limang pu't anim.
31Ang mga anak ng ibang Elam, isang libo't dalawang daan at limang pu't apat.
32Ang mga anak ni Harim, tatlong daan at dalawang pu.
33Ang mga anak ni Lod, ni Hadid, at ni Ono, pitong daan at dalawang pu't lima.
34Ang mga anak ni Jerico, tatlong daan at apat na pu't lima.
35Ang mga anak ni Senaa, tatlong libo't anim na raan at tatlong pu.
36Ang mga saserdote: ang mga anak ni Jedaia, sa sangbahayan ng Jesua, siyam na raan at pitong pu't tatlo.

37Ang mga anak ni Immer, isang libo at limang pu't dalawa.
38Ang mga anak ni Pashur, isang libo't dalawang daan at apat na pu't pito.
39Ang mga anak ni Harim, isang libo at labing pito.
40Ang mga Levita: ang mga anak ni Jesua at ni Cadmiel, sa mga anak ni Hodavias, pitong pu't apat.
41Ang mga mangaawit: ang mga anak ni Asaph, isang daan at dalawang pu't walo.
42Ang mga anak ng mga tagatanod-pinto: ang mga anak ni Sallum, ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Accub, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Sobai, ang lahat ay isang daan at tatlong pu't siyam.
43Ang mga Nethineo: ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Hasupha, ang mga anak ni Thabaoth.
44Ang mga anak ni Cheros, ang mga anak ni Siaa, ang mga anak ni Phadon;
45Ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Accub;
46Ang mga anak ni Hagab, ang mga anak ni Samlai, ang mga anak ni Hanan;
47Ang mga anak ni Gidiel, ang mga anak ni Gaher, ang mga anak ni Reaia;
48Ang mga anak ni Resin, ang mga anak ni Necoda, ang mga anak ni Gazam;
49Ang mga anak ni Uzza, ang mga anak ni Phasea, ang mga anak ni Besai;
50Ang mga anak ni Asena, ang mga anak ni Meunim, ang mga anak ni Nephusim;
51Ang mga anak ni Bacbuc, ang mga anak ni Hacusa, ang mga anak ni Harhur;
52Ang mga anak ni Bazluth, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa;
53Ang mga anak ni Bercos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Tema;
54Ang mga anak ni Nesia, ang mga anak ni Hatipha.

55Ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon ay: ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Sophereth, ang mga anak ni Peruda;
56Ang mga anak ni Jaala, ang mga anak ni Darcon, ang mga anak ni Giddel;
57Ang mga anak ni Sephatias, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Pochereth-hassebaim, ang mga anak ni Ami.
58Lahat ng mga Nethineo, at ng mga anak ng mga lingkod ni Salomon, tatlong daan at siyam na pu't dalawa.
59At ang mga ito ang nagsiahon mula sa Tel-mela, Tel-harsa, Cherub, Addan, at Immer: nguni't hindi nila naipakilala ang mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, at ang kanilang binhi kung sila'y taga Israel:
60Ang mga anak ni Delaia, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Nicoda, anim na raan at limang pu't dalawa.
61At sa mga anak ng mga saserdote: ang mga anak ni Abaia, ang mga anak ni Cos, ang mga anak ni Barzillai, na nagasawa sa mga anak ni Barzillai na Galaadita, at tinawag ayon sa kanilang pangalan.
62Ang mga ito ay nagsihanap ng talaan ng kanilang pangalan sa nangabilang ayon sa talaan ng lahi, nguni't hindi nangasumpungan: kaya't sila'y nangabilang na hawa, at nangaalis sa pagkasaserdote.
63At sinabi ng tagapamahala sa kanila, na sila'y huwag magsisikain ng mga pinakabanal na bagay, hanggang sa tumayo ang isang saserdote na may Urim at Thummim.
64Ang buong kapisanang magkakasama ay apat na pu't dalawang libo at tatlong daan at anim na pu,
65Bukod sa kanilang mga aliping lalake at babae, na may pitong libo't tatlong daan at tatlong pu't pito: at sila'y nangagkaroon ng dalawang daan na mangaawit na lalake at babae.
66Ang kanilang mga kabayo ay pitong daan at tatlong pu't anim; ang kanilang mga mula ay dalawang daan at apat na pu't lima;
67Ang kanilang mga kamelyo, apat na raan at tatlong pu't lima; ang kanilang mga asno, anim na libo't pitong daan at dalawang pu.
68At ang ilan sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, nang sila'y magsidating sa bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem, ay nangaghandog na kusa sa bahay ng Dios, upang husayin sa kinatatayuan:
69Sila'y nangagbigay ayon sa kanilang kaya sa ingatang-yaman ng gawain, na anim na pu't isang libong darikong ginto, at limang libong librang pilak, at isang daan na bihisan ng mga saserdote.
70Gayon ang mga saserdote, at ang mga Levita, at ang iba sa bayan, at ang mga mangaawit, at ang mga tagatanod-pinto, at ang mga Nethineo, nagsitahan sa kanilang mga bayan, at ang buong Israel ay sa kanilang mga bayan.