Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esirasi

Esirasi 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɲɛɛn kike soloferedena a liyɛ, Isirayila kaane birin bata yi dɔxɔ e taane yi. Nayi, yamaan yi e malan xaxili kedenni Yerusalɛn yi.
2Yosadaki a dii xɛmɛn Yosuwe nun a ngaxakeden saraxaraline nun Selatili a dii xɛmɛn Sorobabeli nun a xabilan muxune mɔn yi saraxa ganden nafala Isirayilaa Ala xa alogo e xa saraxa gan daxine ba, alo a sɛbɛxi Nabi Musaa sariya kɛdin kui kii naxan yi.
3E yi gaxuxi e rabilinna siyane yɛɛ ra, koni e mɔn yi saraxa ganden bɛtɛn sa, e a rafala a yire fonni, e yi saraxa gan daxine ba Alatala xa, e nun xɔtɔn ma saraxa gan daxine nun ɲinbanna xiine.
4E yi Bubu Kui Sanla raba alo a sɛbɛxi kii naxan yi, e yi saraxa gan daxine yatɛne ba naxanye lan sali lɔxɔne ma alo a sɛbɛxi kii naxan yi.
5Na danguxina, e lu saraxa gan daxine bɛ yɛyɛ, kike nɛnɛn saraxa gan daxine nun sanla naxanye birin nabama Alatala xa, e nun naxanye birin yi ɲɛnige ma saraxane bama Alatala xa.
6Kike solofereden xi singeni, e yi saraxa gan daxine ba fɔlɔ Alatala xa. Anu, na waxatini, Alatala Batu Banxin munma yi bɛtɛn sa singen.
7E yi gbetin so gɛmɛ sonle nun kamudɛrɛne yii, e mɔn yi donseene nun minseene nun turen so Sidɔn kaane nun Tire kaane yii alogo e xa sa fa suman wudine ra igen xun ma sa keli Liban yi siga han Yafa, alo Perise yamanan mangan Kirusi a yamari kii naxan yi.
8Ɲɛɛ firinden kike firindeni e so xanbini Ala Batu Banxini Yerusalɛn yi, Selatili a dii xɛmɛn Sorobabeli nun Yosadaki a dii xɛmɛn Yosuwe nun e ngaxakedenna bonne yi wali fɔlɔ, saraxaraline nun Lewine e nun naxanye birin fa Yerusalɛn yi, sa keli konyiyani, e yi Lewine ti Alatala Batu Banxin wanle xun na naxanye bata yi ɲɛɛ mɔxɔɲɛ e nun nde sɔtɔ.
9Lewi bɔnsɔnna muxun naxanye a ragidi a e xa Ala Batu Banxin walikɛne xun mato a ra, ne ni i ra: Yosuwe nun a dii xɛmɛne nun a ngaxakedenne nun Kadamile nun a dii xɛmɛn naxanye yi findixi Yuda kaane ra Hodawiya xabilani, e nun muxune Xenadada xabilani, ne dii xɛmɛne nun e xunyɛne.
10Walikɛne to Alatala Batu Banxin bɛtɛn sa, e yi saraxaraline lu e danna, e maxidixi saraxaraliya dugine yi, xɔtane suxi e yii. E nun Lewine nan yi tixi na naxanye yi Asafi xabilani, kariɲanne suxi naxanye yii alogo e xa Alatala tantun alo Isirayila manga Dawuda a yita kii naxan yi.
11E yi e bode yabima Alatala batu xuiin nun a tantun xuiin nin falani itoe ra, e naxa, “Amasɔtɔ a fan, a hinanna luma nɛn Isirayila xa habadan!” Yamaan birin yi gbelegbelema, e Alatala tantunma, bayo e bata yi Alatala Batu Banxin bɛtɛn sa.
12Koni, saraxarali wuyaxi yi na, e nun Lewi bɔnsɔnna muxune nun denbaya xunna naxanye bata yi fori, naxanye banxi singen to, ne yi wugama e to yamaan to Ala Batu Banxi nɛnɛn bɛtɛn sɛ. Muxu wuyaxi fan yi gbelegbelema sɛwani.
13Yamaan mi yi fa nɔɛ wuga xuiin nun sɛwa xuiin tagi rabɛ, bayo yamaan yi gbelegbelema, e gbelegbele xuiin yi siga pon!