Text copied!
CopyCompare
Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab - Ezra

Ezra 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Babil padşahı Navuxodonosorun Babilə apardığı əsirlər yaşadıqları vilayətdən Yerusəlimə və Yəhudadakı öz şəhərlərinə qayıtdılar.
2Onlar Zerubbabil, Yeşua, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordokay, Bilşan, Mispar, Biqvay, Rexum, Baananın başçılığı ilə gəldilər. Sürgündən qayıdan İsraillilərin sayı:
3Paroş övladları – 2172 nəfər;
4Şefatya övladları – 372 nəfər;
5Arah övladları – 775 nəfər;
6Yeşua və Yoav nəslindən Paxat-Moav övladları – 2812 nəfər;
7Elam övladları – 1254 nəfər;
8Zattu övladları – 945 nəfər;
9Zakkay övladları – 760 nəfər;
10Bani övladları – 642 nəfər;
11Bevay övladları – 623 nəfər;
12Azqad övladları – 1222 nəfər;
13Adoniqam övladları – 666 nəfər;
14Biqvay övladları – 2056 nəfər;
15Adin övladları – 454 nəfər;
16Ater, yəni Xizqiya övladları – 98 nəfər;
17Besay övladları – 323 nəfər;
18Yora övladları – 112 nəfər;

19Xaşum övladları – 223 nəfər;
20Gibbar övladları – 95 nəfər;
21Bet-Lexem övladları – 123 nəfər;
22Netofa sakinləri – 56 nəfər;
23Anatot sakinləri – 128 nəfər;
24Azmavet övladları – 42 nəfər;
25Qiryat-Arim, Kefira və Beerot övladları – 743 nəfər;
26Rama və Geva övladları – 621 nəfər;
27Mikmas sakinləri – 122 nəfər;
28Bet-El və Ay sakinləri – 223 nəfər;
29Nevo övladları – 52 nəfər;
30Maqbiş övladları – 156 nəfər;
31Digər Elam övladları – 1254 nəfər;
32Xarim övladları – 320 nəfər;
33Lod, Xadid və Ono övladları – 725 nəfər;
34Yerixo övladları – 345 nəfər;
35Senaa övladları – 3630 nəfər.
36Kahinlər: Yeşua nəslindən Yedaya övladları – 973 nəfər;

37İmmer övladları – 1052 nəfər;
38Paşxur övladları – 1247 nəfər;
39Xarim övladları – 1017 nəfər.
40Levililər: Hodavya nəslindən yaranan Yeşua və Qadmiel övladları – 74 nəfər.
41İlahiçilər: Asəf övladları – 128 nəfər.
42Məbəd qapıçıları: Şallum övladları, Ater övladları, Talmon övladları, Aqquv övladları, Xatita övladları və Şovay övladları ilə birlikdə 139 nəfər.
43Məbəd qulluqçuları: Sixa övladları, Xasufa övladları, Tabbaot övladları,
44Qeros övladları, Siaha övladları, Padon övladları,
45Levana övladları, Xaqava övladları, Aqquv övladları,
46Xaqav övladları, Şamlay övladları, Xanan övladları,
47Giddel övladları, Qaxar övladları, Reaya övladları,
48Resin övladları, Neqoda övladları, Qazzam övladları,
49Uzza övladları, Paseah övladları, Besay övladları,
50Asna övladları, Meunim övladları, Nefusim övladları,
51Baqbuq övladları, Xaqufa övladları, Xarxur övladları,
52Baslut övladları, Mexida övladları, Xarşa övladları,
53Barqos övladları, Sisra övladları, Tamax övladları,
54Nesiah övladları, Xatifa övladları.

55Süleymanın əyanlarının nəslindən: Sotay övladları, Hassoferet övladları, Peruda övladları,
56Yela övladları, Darqon övladları, Giddel övladları,
57Şefatya övladları, Xattil övladları, Pokeret-Hassevayim övladları, Ami övladları.
58Məbəd qulluqçuları ilə Süleymanın əyan qullarının övladları – cəmi 392 nəfər.
59Tel-Melahdan, Tel-Xarşadan, Keruvdan, Addondan, İmmerdən qayıdan, ancaq ailələrinin və nəsillərinin İsrail övladlarından olduğunu sübut edə bilməyənlər bunlardır:
60Delaya övladları, Toviya övladları, Neqoda övladları – 652 nəfər.
61Kahinlərin nəslindən: Xovaya övladları, Haqqos övladları, Gileadlı Barzillayın qızlarından arvad alıb qayınatasının adını götürən Barzillay övladları.
62Onlar nəsil şəcərəsini axtardılar, lakin öz adlarını tapa bilmədilər və buna görə murdar sayılaraq kahinlikdən çıxarıldılar.
63Yəhuda valisi onlara əmr edib belə dedi: «Urim və Tummimi işlədən bir kahin olmayınca onlar ən müqəddəs yeməklərdən yeməsin».
64Bütün camaat birlikdə 42 360 nəfər idi.
65Bundan başqa, 7337 nəfər kölə və kənizlər, 200 nəfər kişi və qadından ibarət ilahiçi var idi.
66Bu adamların 736 atı, 245 qatırı,
67435 dəvəsi, 6720 eşşəyi var idi.
68Rəbbin Yerusəlimdəki məbədinə gələn zaman bəzi nəsil başçıları Allahın evini öz yerində tikmək üçün könüllü ianələr verdilər.
69Bu iş üçün yığılan xəzinəyə imkan daxilində altmış bir min darik qızıl, beş min mina gümüş və yüz kahin geyimi verdilər.
70Kahinlər, Levililər, xalqın bəziləri, ilahiçilər, məbəd qapıçıları və qulluqçuları öz şəhərlərində yerləşdilər. Beləliklə, İsraillilər isə öz şəhərlərində yerləşdilər.