Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esirasi

Esirasi 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Denbaya xunne nun e fɔxɔrabirane xinle sɛbɛxin ni ito ra, naxanye bira n fɔxɔ ra keli Babilɔn yi Manga Aratasɛrɛkɛsi waxatini.
2Gɛrisɔmi, Finexasi yixɛtɛne yɛ, Daniyɛli, Itamara yixɛtɛne yɛ, Xatusi, Dawuda yixɛtɛne yɛ,
3Sɛkani a dii xɛmɛn Sakari, Parosi yixɛtɛne yɛ, e nun muxu kɛmɛ tonge suulun nan yi a ra naxanye xinle yi sɛbɛxi, xɛmɛne gbansan.
4Paxata-Moyaba yixɛtɛne yɛ, Sɛraxayaa dii xɛmɛna Eliyehowenayi e nun muxu kɛmɛ firin, xɛmɛne gbansan.
5Satu yixɛtɛne yɛ, Yaxasiyeli a dii xɛmɛn Sɛkani e nun muxu kɛmɛ saxan, xɛmɛne gbansan.
6Adin yixɛtɛne yɛ, Yonatan ma dii xɛmɛna Ebedi e nun muxu tonge suulun, xɛmɛne gbansan.
7Elan yixɛtɛne yɛ, Atali a dii xɛmɛn Yɛsaya e nun muxu tonge solofere, xɛmɛne gbansan.
8Sɛfati yixɛtɛne yɛ, Mikeli a dii xɛmɛn Sebadiya e nun muxu tongo solomasɛxɛ, xɛmɛne gbansan.
9Yowaba yixɛtɛne yɛ, Yɛxiyɛli a dii xɛmɛna Abadi e nun muxu kɛmɛ firin muxu fu nun solomasɛxɛ, xɛmɛne gbansan.
10Bani yixɛtɛne yɛ, Yosifi a dii xɛmɛn Selomiti e nun muxu kɛmɛ tongo sennin, xɛmɛne gbansan.
11Bebayi yixɛtɛne yɛ, Sakari, Bebayi a dii xɛmɛna e nun muxu mɔxɔɲɛn nun solomasɛxɛ, xɛmɛne gbansan.
12Asagada yixɛtɛne yɛ, Hakatan ma dii xɛmɛn Yoxanan e nun muxu kɛmɛ muxu fu, xɛmɛne gbansan.
13Adonikami yixɛtɛn muxu dɔnxɛne yɛ, Elifeleti nun Yeyiyɛli nun Semaya, e nun muxu tonge sennin, xɛmɛne gbansan.
14Bigiwayi yixɛtɛne yɛ, Yutayi nun Sakuru e nun muxu tonge solofere, xɛmɛne gbansan.
15Baan naxan danguma Ahawa taan dɛxɔn, n yi muxuni itoe malan mɛnni, nxu lu na xi saxan. N yi yamaan nun saraxaraline yɛɛ to, koni n mi Lewi bɔnsɔnna muxu yo to e yɛ.
16Nayi, n yi yɛɛratini itoe xili, Eliyeseri nun Ariyele nun Semaya nun Elanatan nun Yaribi nun Elanatan boden nun Natan nun Sakari nun Mesulan, e nun xaran tiine Yoyaribi nun Elanatan.
17N yi e rasiga Manga Yido konni, naxan dɔxi Kasifiya yi, n yi a fala e xa e lanma e xa naxan fala Yido nun a ngaxakedenne xa Ala Batu Banxin walikɛɛn naxanye yi dɔxi Kasifiya yi alogo e xa fa nxu fɔxɔ ra e nxu mali Ala Batu Banxini.
18Bayo en ma Ala yi nxu malima, e yi fa Serebi ra nxu xa, xɛmɛ xaxilimana Maxali yixɛtɛne yɛ, Isirayilaa diin Lewi mamandenna nde, a tan nun a xunyɛne nun a dii xɛmɛne, e muxu fu nun solomasɛxɛ.
19E mɔn yi fa Hasabi ra e nun Yɛsaya Merari yixɛtɛne yɛ, e nun a ngaxakedenne nun a dii xɛmɛne, muxu mɔxɔɲɛ.
20E mɔn yi fa Ala Batu Banxin walikɛɛn bɔnsɔn muxuna ndee ra muxu kɛmɛ firin muxu mɔxɔɲɛ. Dawuda nun a kuntigine bata yi na bɔnsɔnna muxune sugandi naxanye yi walima Lewi bɔnsɔnna muxune fɔxɔ ra, ne birin xinle yi sɛbɛxi.
21N yi a fala, a birin xa sunna suxu Ala yɛtagi Ahawa baan dɛxɔn, alogo a xa lu nxu xɔn sigatini nxu nun nxɔ diine nun nxɔ seene birin.
22N yi yagima nɛn a faladeni mangan xa a xa sofane nun soo ragine bira nxu fɔxɔ ra e yi nxu ratanga nxu yaxune ma kira yi, bayo nxu a fala nɛn mangan xa, nxu naxa, “Nxɔ Ala muxune birin malima naxanye a fenma, koni a xɔlɔn luma nɛn muxune ma naxanye e mɛma a tan na.”
23Nxu sunxi na nan ma, nxu yi Ala maxandi, a yi nxu yabi.
24N yi saraxarali kuntigin muxu fu nun firin sugandi Serebi nun Hasabi e nun e ngaxakedenne, muxu fu.
25N yi gbeti fixɛn yatɛ e yɛɛ xɔri, e nun xɛmaan nun seene, mangan naxanye ba e nun a kawandi muxune nun a kuntigine nun Isirayila kaan naxanye birin yi na lan en ma Ala Batu Banxina fe ma.
26N yi gbeti fixɛn kilo wuli mɔxɔɲɛ so e yii, e nun gbeti fixɛ seen naxanye yi lanɲɛ kilo wuli saxan ma e nun xɛmaan kilo wuli saxan,
27nun igelengenna xɛma daxin mɔxɔɲɛ naxanye yi lanɲɛ kilo solomasɛxɛ ma e nun sula xuruxi goron firin naxanye yi fan alo xɛmana.
28N yi a fala e xa, n naxa, “Ɛ bata findi Alatala gbeen na, seni itoe fan bata rasariɲan Ala gbeen na. Gbeti fixɛni ito nun xɛmaan findixi ɲɛnige ma saraxan nan na Alatala xa, en benbane Ala.
29Ɛ liga ɛ yeren ma, ɛ yengi dɔxɔ itoe xɔn ma han ɛ sa e yiliga kuntigine nun Lewi bɔnsɔnna muxune yɛtagi, e nun Isirayila denbaya xunne Alatala Batu Banxini konkone kui Yerusalɛn yi.”
30Saraxaraline nun Lewine yi gbeti fixɛn nun xɛmaan nun seene rasuxu naxanye bata yi yiliga alogo e xa rasiga Yerusalɛn yi en ma Ala Batu Banxini.
31Nxu yi keli Ahawa baan dɛ siga Yerusalɛn yi kiken xi fu nun firinna ma. En ma Ala yi lu nxu xɔn, a yi nxu ratanga nxu yaxune nun fe ɲaxin sifan birin ma kira yi.
32Nxu to so Yerusalɛn yi, nxu yi nxu matabu xi saxan.
33Xi naaninde lɔxɔni, gbetin nun xɛmaan nun seen naxanye yiliga nxɔ Ala Batu Banxini, ne yi so saraxaraliin Yuriyaa dii xɛmɛn Meremoti yii. Finexasi a dii xɛmɛna Eleyasari yi a fɛma e nun Yosabadi a dii xɛmɛn Yosuwe e nun Binuwi a dii xɛmɛn Nowadi, Lewi bɔnsɔnna muxune.
34E to e birin yatɛ, e yi e yiliga, e yi e birin malanxin binyen xasabin sɛbɛ.
35Muxu suxi fonne, naxanye fa sa keli konyiyani, ne yi tura fu nun firin ba saraxa gan daxin na Isirayilaa Ala xa Isirayila kaane birin ma fe ra, e nun konton tonge solomanaanin e nun sennin, e nun yɛxɛɛ tonge solofere e nun solofere. E mɔn yi kɔtɔ fu nun firin ba yulubi xafari saraxan na. Ne birin saraxa gan daxin na Alatala xa.
36Na xanbi ra, e yi mangana yamarine rali mangan bundɔxɔne ma, e nun Efirati baan sogegododen binna yamana kanne, ne yi yamaan mali lan Ala Batu Banxina feene ma.