Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Əzra

Əzra 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɵwǝndikilǝr Neboⱪadnǝsar tǝripidin Babilƣa sürgün ⱪilinƣan Yǝⱨudiyǝ ɵlkisidikilǝrdin, ularning ǝwladliri ⱪaytip kelip, Yerusalem wǝ Yǝⱨudiyǝgǝ qiⱪip, ⱨǝrbiri ɵz xǝⱨirlirigǝ kǝtkǝnlǝr: —
2— ular Zǝrubbabǝl, Yǝxua, Nǝⱨǝmiya, Seraya, Rǝilaya, Mordikay, Bilxan, Mispar, Bigway, Rǝⱨum wǝ Baanaⱨlar bilǝn billǝ ⱪaytip kǝldi. Əmdi Israil hǝlⱪining iqidiki ǝrkǝklǝrning sani tɵwǝndikiqǝ: —
3Paroxning ǝwladliri ikki ming bir yüz yǝtmix ikki kixi;
4Xǝfatiyaning ǝwladliri üq yüz yǝtmix ikki kixi;
5Araⱨning ǝwladliri yǝttǝ yüz yǝtmix bǝx kixi;
6Paⱨat-Moabning ǝwladliri, yǝni Yǝxua bilǝn Yoabning ǝwladliri ikki ming sǝkkiz yüz on ikki kixi;
7Elamning ǝwladliri bir ming ikki yüz ǝllik tɵt kixi;
8Zattuning ǝwladliri toⱪⱪuz yüz ⱪiriⱪ bǝx kixi;
9Zakkayning ǝwladliri yǝttǝ yüz atmix kixi;
10Banining ǝwladliri altǝ yüz ⱪiriⱪ ikki kixi;
11Bibayning ǝwladliri altǝ yüz yigirmǝ üq kixi;
12Azgadning ǝwladliri bir ming ikki yüz yigirmǝ ikki kixi;
13Adonikamning ǝwladliri altǝ yüz atmix altǝ kixi;
14Bigwayning ǝwladliri ikki ming ǝllik altǝ kixi;
15Adinning ǝwladliri tɵt yüz ǝllik tɵt kixi;
16Ⱨǝzǝkiyaning jǝmǝtidin bolƣan Aterning ǝwladliri toⱪsan sǝkkiz kixi;
17Bizayning ǝwladliri üq yüz yigirmǝ üq kixi;
18Yoraⱨning ǝwladliri bir yüz on ikki kixi;

19Ⱨaxumning ǝwladliri ikki yüz yigirmǝ üq kixi;
20Gibbarning ǝwladliri toⱪsan bǝx kixi;
21Bǝyt-Lǝⱨǝmliklǝr bir yüz yigirmǝ üq kixi;
22Nitofaliⱪlar ǝllik altǝ kixi;
23Anatotluⱪlar bir yüz yigirmǝ sǝkkiz kixi;
24Azmawǝtliklǝr ⱪiriⱪ ikki kixi;
25Kiriat-Arimliⱪlar, Kǝfiraⱨliⱪlar wǝ Bǝǝrotluⱪlar bolup jǝmiy yǝttǝ yüz ⱪiriⱪ üq kixi;
26Ramaⱨliⱪlar bilǝn Gebaliⱪlar jǝmiy altǝ yüz yigirmǝ bir kixi;
27Mikmaxliⱪlar bir yüz yigirmǝ ikki kixi;
28Bǝyt-Əlliklǝr bilǝn ayiliⱪlar jǝmiy ikki yüz yigirmǝ üq kixi;
29Neboliⱪlar ǝllik ikki kixi;
30Magbixning ǝwladliri bir yüz ǝllik altǝ kixi;
31ikkinqi bir Elamning ǝwladliri bir ming ikki yüz ǝllik tɵt kixi;
32Ⱨarimning ǝwladliri üq yüz yigirmǝ kixi;
33Lod, Ⱨadid wǝ Ononing ǝwladliri jǝmiy yǝttǝ yüz yigirmǝ bǝx kixi;
34Yeriholuⱪlar üq yüz ⱪiriⱪ bǝx kixi;
35Sinaaⱨning ǝwladliri üq ming altǝ yüz ottuz kixi.
36Kaⱨinlarning sani tɵwǝndikiqǝ: — Yǝxua jǝmǝtidiki Yǝdayaning ǝwladliri toⱪⱪuz yüz yǝtmix üq kixi;

37Immǝrning ǝwladliri bir ming ǝllik ikki kixi;
38Paxhurning ǝwladliri bir ming ikki yüz ⱪiriⱪ yǝttǝ kixi;
39Ⱨarimning ǝwladliri bir ming on yǝttǝ kixi.
40Lawiylarning sani tɵwǝndikiqǝ: — Hodawiyaning ǝwladliridin, yǝni Yǝxua bilǝn Kadmiyǝlning ǝwladliri yǝtmix tɵt kixi;
41Ƣǝzǝlkǝxlǝrdin: — Asafning ǝwladliri bir yüz yigirmǝ sǝkkiz kixi.
42Dǝrwaziwǝnlǝrning nǝslidin: — Xallumning ǝwladliri, Aterning ǝwladliri, Talmonning ǝwladliri, Akkubning ǝwladliri, Hatitaning ǝwladliri bilǝn Xobayning ǝwladliri jǝmiy bir yüz ottuz toⱪⱪuz kixi.
43Ibadǝthana hizmǝtkarliri tɵwǝndikiqǝ: — Zihaning ǝwladliri, Hasufaning ǝwladliri, Tabbaotning ǝwladliri,
44Kirosning ǝwladliri, Siyaⱨaning ǝwladliri, Padonning ǝwladliri,
45Libanaⱨning ǝwladliri, Ⱨagabaⱨning ǝwladliri, Akkubning ǝwladliri,
46Ⱨagabning ǝwladliri, Xamlayning ǝwladliri, Ⱨananning ǝwladliri,
47Giddǝlning ǝwladliri, Gaⱨarning ǝwladliri, Reayaⱨning ǝwladliri,
48Rǝzinning ǝwladliri, Nikodaning ǝwladliri, Gazzamning ǝwladliri,
49Uzzaning ǝwladliri, Pasiyaning ǝwladliri, Bisayning ǝwladliri,
50Asnaⱨning ǝwladliri, Mǝunimning ǝwladliri, Nǝfussimning ǝwladliri,
51Bakbukning ǝwladliri, Hakufaning ǝwladliri, Harhurning ǝwladliri,
52Bazlutning ǝwladliri, Mǝⱨidaning ǝwladliri, Harxaning ǝwladliri,
53Barkosning ǝwladliri, Siseraning ǝwladliri, Temaⱨning ǝwladliri,
54Nǝziyaning ǝwladliri bilǝn Hatifaning ǝwladliri.

55Sulaymanning hizmǝtkarlirining ǝwladlirining sani tɵwǝndikiqǝ: — Sotayning ǝwladliri, Sofǝrǝtning ǝwladliri, Pirudaning ǝwladliri,
56Yaalaⱨning ǝwladliri, Darkonning ǝwladliri, Giddǝlning ǝwladliri,
57Xǝfǝtiyaning ǝwladliri, Hattilning ǝwladliri, Poⱪǝrǝt-Ⱨazzibaimning ǝwladliri bilǝn amining ǝwladliri.
58Ibadǝthana hizmǝtkarliri wǝ Sulaymanning hizmǝtkari bolƣanlarning ǝwladliri jǝmiy üq yüz toⱪsan ikki kixi.
59Tɵwǝndiki kixilǝr Tǝl-Melaⱨ, Tǝl-Harxa, Kerub, Addan wǝ Immǝrdin kǝlgǝn bolsimu, lekin ular ɵzlirining ata jǝmǝtining yaki nǝsǝbining Israil adimi ikǝnlikini ispatlap berǝlmidi.
60Bular Delayaning ǝwladliri, Tobiyaning ǝwladliri wǝ Nikodaning ǝwladliri bolup, jǝmiy altǝ yüz ǝllik ikki kixi;
61kaⱨinlarning ǝwladliri iqidǝ Habayaning ǝwladliri, Kozning ǝwladliri bilǝn Barzillayning ǝwladliri bar idi; Barzillay Gileadliⱪ Barzillayning bir ⱪizini alƣaqⱪa ularning eti bilǝn atalƣanidi.
62Bular jǝmǝtining nǝsǝbnamisini izdǝp tapalmidi; xunga ular «napak» ⱨesablinip kaⱨinliⱪtin ⱪalduruldi.
63Waliy ularƣa: — Urim wǝ tummimni kɵtürgüqi kaⱨin arimizda hizmǝttǝ bolƣuqǝ «ǝng muⱪǝddǝs yimǝkliklǝr»gǝ eƣiz tǝgküzmǝysilǝr, dedi.
64Pütün jamaǝt jǝmiy ⱪiriⱪ ikki ming üq yüz atmix kixi;
65buningdin baxⱪa ularning yǝnǝ yǝttǝ ming üq yüz ottuz yǝttǝ ⱪul-dediki bar idi; yǝnǝ ikki yüz ǝr-ayal ƣǝzǝlqisi bar idi.
66Ularning yǝttǝ yüz ottuz altǝ eti, ikki yüz ⱪiriⱪ bǝx ⱪeqiri,
67tɵt yüz ottuz bǝx tɵgisi wǝ altǝ ming yǝttǝ yüz yigirmǝ exiki bar idi.
68Jǝmǝt kattiwaxliridin bǝziliri Yerusalemƣa wǝ Pǝrwǝrdigarning ɵyigǝ kǝlgǝn qaƣda, Hudaning xu ɵyi ǝsli orniƣa yengiwaxtin selinixi üqün qin kɵnglidin sowƣatlarni tǝⱪdim ⱪildi.
69Ular ɵzlirining ⱪurbiƣa ⱪarap ⱪurulux hǝzinisigǝ atmix bir ming darik altun, bǝx ming mina kümüx wǝ yüz ⱪur kaⱨin toni tǝⱪdim ⱪildi.
70Xuningdin keyin kaⱨinlar, Lawiylar wǝ bir ⱪisim hǝlⱪ ⱪoxulup, ƣǝzǝlkǝxlǝr, dǝrwaziwǝnlǝr, ibadǝthana hizmǝtkarliri ɵz xǝⱨǝrlirigǝ makanlaxti; ⱪalƣan Israil hǝlⱪining ⱨǝmmisi ɵz xǝⱨǝrlirigǝ makanlaxti.