Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esirasi

Esirasi 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nayi, Manga Dariyusi yi fe xɔnfenna yamarin fi lan Babilɔn kɛdi ramaraden ma.
2E yi sa kɛdi mafilinxina nde to Ekabatana manga taani Mede yamanani, a yi sɛbɛxi naxan ma fa fala:
3Manga Kirusi a mangayaan ɲɛɛ singeni, a yi yamarini ito fi Ala Batu Banxina fe yi Yerusalɛn yi, a naxa, “Ala Batu Banxin xa ti alogo saraxane xa ba a xa mɛnni, a xa bɛtɛn sa ki faɲi. A xa mate ayi nɔngɔnna yɛ tonge sennin, a yigbona nɔngɔnna yɛ tonge sennin.
4Gɛmɛ gbeen masolixin bilin saxan xa dɔxɔ e nun wudin sanɲa ma keden. Mangan nan wali saren fima.
5Nebukadanesari xɛma seene nun gbeti fixɛ seen naxanye tongo Ala Batu Banxini Yerusalɛn yi, a siga e ra Babilɔn yi, ne mɔn naxɛtɛma nɛn e funfuni Ala Batu Banxini Yerusalɛn yi, e sa tongo dɛnaxan yi Alaa banxini.”
6Nayi, Manga Dariyusi yi a sɛbɛ, a naxa, “Baan binna yamana kanna Tatenayi nun Sɛtara-Bosenayi nun ɛ tan, e lanfane, yamana kuntigin naxanye dɔxi Efirati baan sogegododen binni, feni ito mi ɛ matoxi.
7Ɛ tin Ala Batu Banxin wanla xa siga yɛɛn na. Yahudiya yamana kanna nun Yahudiya fonne xa Ala Batu Banxin ti a funfuni.
8N yamarini ito nan soma ɛ yii, ɛ sa Yahudiya fonne malima kii naxan yi Ala Batu Banxin tideni: Se saren naxanye bama mudun na sa keli Efirati baan sogegododen binni so mangan yii, ne xa so muxuni itoe yii, alogo wanla nama dan.
9Naxan fan saraxa gan daxin na Ala yɛtagi, Ala Naxan Kore, tura bulanne nun kontonne nun yɛxɛɛ diine e nun murutun nun fɔxɔn nun manpaan nun turena alo a yitaxi kii naxan yi Yerusalɛn saraxaraline xɔn, ɛ xa ne so e yii na kiini lɔxɔ yo lɔxɔ,
10alogo e xa saraxa xiri faɲine ba Ala xa naxan kore, e yi Ala maxandi mangan nun a diine xa.
11Awa, xa muxu yo falani ito kala, xalanbe keden xa botin a banxini, na kanna yi sɔti a dɛ, a banxin yi kala fefe.
12Ala naxan a xinla luxi Yerusalɛn yi, na Ala xa na kanna halagi naxan na n ma yamarini ito beɲin a banxini ito kala, xa a findi mangan na hanma muxu yo. N tan Dariyusi bata yamarini ito fi, a xa liga a kiini.”
13Nayi, yamana kanna Tatenayi naxan yi Efirati baan sogegododen binna xun na, e nun Sɛtara-Bosenayi nun e lanfane birin yi na yamarin suxu Manga Dariyusi naxan nafaxi.
14Yahudiya fonne yi nɔ sɔtɔ banxin tideni, alo Nabi Xage nun Yido mamandenna Nabi Sakari a fala kii naxan yi. E yi banxin ti, e yelin, alo Isirayilaa Ala a yamari kii naxan yi e nun Kirusi nun Dariyusi nun Aratasɛrɛkɛsi, Perise mangane.
15Banxin yi raɲan Ada kiken xi saxande lɔxɔni, Manga Dariyusi a mangayaan ɲɛɛ sennindeni.
16Isirayila kaane nun saraxaraline nun Lewi bɔnsɔnna muxune nun muxu suxi dɔnxɛne yi Ala Batu Banxin nabi sɛwani.
17E yi tura kɛmɛ nun konton kɛmɛ firin nun yɛxɛɛ dii kɛmɛ naanin ba banxin nasariɲan seen na, e nun kɔtɔ fu nun firin Isirayila kaane birin ma yulubi xafari saraxan na, lan Isirayila bɔnsɔnne yatɛn ma.
18E yi saraxaraline fan dɔxɔ lan e yɛba kiin ma, e nun Lewi bɔnsɔnna muxune fata e yitaxun kiin na Yerusalɛn yi Alaa wanla ra, alo a sɛbɛxi Musaa kɛdin kui kii naxan yi.

19Muxun naxanye sa kelixi konyiyani, ne yi Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla raba kike singen xi fu nun naaninde lɔxɔni.
20Saraxaraline nun Lewi bɔnsɔnna muxune bata yi e bode rasariɲan sanla xili yi, e birin yi sariɲan. Lewi bɔnsɔnna muxune yi yɛxɛɛ diine kɔɛ raxaba Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla fe ra muxu suxi fonne birin xa, e nun e ngaxakeden saraxaraline xa, e nun e tan yɛtɛɛn xa.
21Muxun naxanye birin bata yi xɛtɛ siyane fe sariɲantarene fɔxɔ ra, e yi Alatala fen, Isirayilaa Ala, ne nun Isirayila kaan naxanye xɛtɛ sa keli konyiyani, e birin yi Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla donseene don e bode xɔn.
22E Buru Tetaren Sanla raba sɛwani xi solofere, bayo Alatala bata Manga Asiriya bɔɲɛn masara a yi e mali Ala Batu Banxin wanli, Isirayilaa Ala.