Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esirasi

Esirasi 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Esirasi yi xinbi sinxi waxatin naxan yi Ala Batu Banxin yɛtagi, a wugama, a Ala maxandima a ti e yulubine ra, Isirayila kaane yi e malan a fɛma, xɛmɛne nun ɲaxanle nun diidine, yamaan birin yi lu wugɛ.
2Nayi, Yɛxiyɛli a dii xɛmɛn Sɛkani Elan xabilani, na yi falan tongo, a yi a fala Esirasi xa, a naxa, “Nxu bata tinxintareyaan liga en ma Ala yɛɛ ra yi, nxu yi ɲaxalan xɔɲɛne futu, naxanye yi findixi siya gbɛtɛ muxune ra. Hali na, yigin mɔn Isirayila ma lan na feen ma.
3En na ɲaxanle nun e diine kedi, en layirin xidi en nun Ala tagi, alo n kanna a falaxi kii naxan yi en nun naxanye birin xuruxurunma en ma Alaa yamarine ra. En xa a liga alo sariyana a falaxi kii naxan yi.
4Keli, bayo feni ito i tan nan matoxi. Nxu birama nɛn i fɔxɔ ra. I wɛkilɛ, i a liga.”
5Nayi, Esirasi yi keli, a yi saraxarali kuntigine nun Lewine nun Isirayila kaane birin nakɔlɔ, a baxi naxan falade, e birin xa na liga. E yi e kɔlɔ a xa.
6Na xanbi ra, Esirasi yi mini Ala Batu Banxini, a yi siga Eliyasibi a dii xɛmɛn Yehoxanan ma banxini. A to yi mɛnni, a mi donse don, a mi ige min, bayo a yi sunuxi muxu suxi fonne tinxintareyana fe ra.
7E yi yamarin nawanga Yuda nun Yerusalɛn birin yi, naxan yi a falaxi a muxu suxine birin xa e malan Yerusalɛn yi.
8Naxan yo mi fa benun xi saxan, a yiiseene birin nasuxuma nɛn a ra, a tan yɛtɛɛn yi kedi yamaan yɛ alo kuntigine nun fonne a falaxi kii naxan yi.
9Yuda nun Bunyamin xɛmɛne yi e malan Yerusalɛn yi na xi saxanna bun ma. Kike solomasɛxɛden xi mɔxɔɲɛn nan yi a ra. Yamaan birin yi malanxi yama malandeni Ala Batu Banxin yɛtagi, e gaxuxin xuruxurunma lan na feen ma, e nun tulena fe ra.
10Saraxaralina Esirasi yi keli, a naxa, “Ɛ bata tinxintareyaan naba ɛ to ɲaxalan xɔɲɛne dɔxi, ɛ mɔn yi Isirayila yamaan findi yulubi tongone ra.
11Iki, ɛ ti ɛ yulubine ra Alatala yɛtagi, ɛ benbane Ala, ɛ yi a sagoon liga! Ɛ masiga yamanan muxune nun ɲaxalan xɔɲɛne ra.”
12Yamaan birin yi yabin ti e xuini texin na, e naxa, “Ɔn! Nxu lanma nɛn nxu a liga alo i a falaxi kii naxan yi.
13Koni yamaan gbo, tule waxatin na a ra. Nxu mi nɔɛ luyɛ tandeni be, bayo xi keden hanma xi firin wali xa mi ito ra, muxu wuyaxi bata yulubin liga feni ito yi.
14Nxɔ kuntigine xa lu be yamaan birin xinla ra. Naxanye birin ɲaxalan xɔɲɛne dɔxi nxɔ taane yi, ne xa fa waxati saxine ma, e nun taan fonne nun taan kitisane, e yi na feen sa a kiini han Ala xɔlɔ gbeen yi ɲan, a makuya en na lan feni ito ma.”
15Koni, Asahɛli a dii xɛmɛn Yonatan nun Tikiwaa dii xɛmɛn Yaxasiya yi na feen yɛngɛ. Lewi bɔnsɔnna muxuna nde Sabetayi nun Mesulan yi ne mali.
16Koni muxu suxi fonne yi tin Esirasi a falan ma. Saraxaralina Esirasi yi denbaya xunna ndee sugandi denbaya yɛɛn ma, e yi e birin xinla fala. E yi dɔxɔ na kike fuden lɔxɔ singen ma alogo e xa na feen mato.
17Kike singen lɔxɔ singen ma, e yi yelin xɛmɛne kitin sɛ naxanye birin ɲaxalan xɔɲɛne dɔxɔ.
18Saraxaraline yɛ, naxanye ɲaxalan xɔɲɛne dɔxɔ, ne nan itoe ra: Yosadaki a dii xɛmɛn Yosuwe nun a xunyɛne xabilan muxune yɛ, Maaseya nun Eliyeseri nun Yaribi e nun Gedali.

19E yi a ragidi a e xa e mɛ e ɲaxanle ra, e yi kontonna ba yangin saraxan na e yulubina fe ra.
20Imeri xabilani, Xanani nun Sebadiya.
21Xarimi xabilani, Maaseya nun Eli nun Semaya nun Yɛxiyɛli e nun Yusiya.
22Pasaxuri xabilani, Eliyowenayi nun Maaseya nun Yisimayɛli nun Natanɛli nun Yosabadi e nun Elasa.
23Lewi bɔnsɔnna muxune yɛ, Yosabadi nun Simeyi nun Kelaya naxan mɔn xili Kelita e nun Petaxi nun Yuda e nun Eliyeseri.
24Bɛti baane yɛ Lewi bɔnsɔnni, Eliyasibi. Dɛ kantanne yɛ Lewi bɔnsɔnni, Salun nun Telemi e nun Yuri.
25Isirayila kaa gbɛtɛye: Parosi xabilani, Ramiya nun Isiya nun Malakiya nun Miyamin nun Eleyasari nun Malakiya e nun Bɛnaya.
26Elan xabilani, Matani nun Sakari nun Yɛxiyɛli nun Abidi nun Yeremoti e nun Eli.
27Satu xabilani, Eliyowenayi nun Eliyasibi nun Matani nun Yeremoti nun Sabadi e nun Asisa.
28Bebayi xabilani, Yehoxanan nun Xananiya nun Sabayi e nun Atalayi.
29Bani xabilani, Mesulan nun Maluku nun Adaya nun Yasubu nun Seyala e nun Yeremoti.
30Paxata-Moyaba xabilani, Adana nun Kelala nun Bɛnaya nun Maaseya nun Matani nun Bɛsalɛli nun Binuwi e nun Manase.
31Xarimi xabilani, Eliyeseri nun Yisiya nun Malakiya nun Semaya nun Simeyɔn
32nun Bunyamin nun Maluku e nun Sɛmaraya.
33Xasun xabilani, Matenayi nun Matata nun Sabadi nun Elifeleti nun Yeremayi nun Manase e nun Simeyi.
34Bani xabilani, Maadayi nun Amirama nun Yuweli
35nun Bɛnaya nun Bedeya nun Keluhi
36nun Waniya nun Meremoti nun Eliyasibi

37nun Matani nun Matenayi nun Yaasu
38nun Bani nun Binuwi nun Simeyi
39nun Selemiya nun Natan nun Adaya
40nun Makanadebayi nun Sasayi nun Sarayi
41nun Asarɛli nun Selemiya nun Sɛmaraya
42nun Salun nun Amari e nun Yusufu.
43Nebo xabilani, Yeyiyɛli nun Matitiya nun Sabadi nun Sebina nun Yadayi nun Yowɛli e nun Bɛnaya.
44Ne birin bata yi ɲaxalan xɔɲɛne dɔxɔ nun, ndee bata yi diine bari.