Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esirasi

Esirasi 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na ɲan xanbini, kuntigine yi fa n fɛma, e yi a fala, e naxa, “Isirayila yamaan nun saraxaraline nun Lewi bɔnsɔnna muxune mi e makuyaxi siya gbɛtɛne muxune ra. E fe xɔsixin ligama alo Kanan kaane nun Xitine nun Perisine nun Yebusune nun Amonine nun Moyaba kaane nun Misiran kaane e nun Amorine.
2Bayo, e bata ne dii tɛmɛne futu e yɛtɛ xa e nun e dii xɛmɛne xa, e bɔnsɔn sariɲanxin sunbu e rabilinna siyane muxune ra. Kuntigine nun kitisane nan singe na tinxintareyaan ligaxi.”
3N to na mɛ, n yi n ma domani bɔ n ma, n yi n xunsɛxɛne nun n dɛ xabene matala, n sunuxin yi dɔxɔ.
4Naxanye birin yi gaxuxi Isirayila Alaa falan yɛɛ ra, ne birin yi dɔxi n nabilinni lan na muxune tinxintareyaan ma naxanye sa kelixi konyiyani. N tan sunuxin yi lu dɔxi han ɲinbanna saraxa ba waxatini.
5Ɲinbanna saraxa ba waxatini, n yagixin yi keli, n ma dugini bɔxi, n yi n xinbi sin, n yi n yiine ti Alatala, n ma Ala xa,
6n yi Ala maxandi, n naxa, “N ma Ala, n yagixi, n mi nɔɛ n xunna rakelɛ i tan n ma Ala yɛtagi, bayo nxɔ fe ɲaxin bata gbo ayi nxu xun ma. Nxu yulubine bata te han kore.
7Xabu nxu benbane waxatini han to, nxu findixi yulubi rabane nan na, nxɔ yamaan yi hakɛn liga. Nanara, nxu tan nun nxɔ mangane nun nxɔ saraxaraline findixi konyine ra manga xɔɲɛne bun, yɛngɛn nun suxun nun halagin nun yagini, alo a kii naxan yi to.
8Koni, Alatala, nxɔ Ala, i baxi hinande nxu ra iki, i yi nxu tan ndee lu e nii ra, i yi luden so nxu yii yire sariɲanxini, alogo nxɔ Ala xa nxu yɛɛne rabi, a yi nxu nii yifan nxu ma nxɔ konyiyani.
9Hali konyin to nxu ra, i tan nxɔ Ala mi nxu rabeɲinxi nxɔ konyiyani. I bata hinan nxu ra Perise mangan yɛtagi, i nxu lu nxu nii ra, alogo nxu xa Ala Batu Banxin ti, dɛnaxanye kalaxi nxu yi mɛnne yitɔn, i yi matabuden fi nxu ma Yuda nun Yerusalɛn yi.
10Nxɔ Ala, nxu fa nanse falɛ i xa na xanbi ra? Nxu bata nxu mɛ i ya yamarine ra,
11i bata a fala nxu xa fata nabine ra, i ya walikɛne, i naxa, ‘Ɛ soma yamanan naxan yi, ɛ dɔxɔ a yi, yamana xɔsixin nan na ra na yamanane muxune kɛwali xɔsixine xɔn, e bata yamanan birin nafe e fe xɔsixine ra.
12Nayi, ɛ nama ɛ dii tɛmɛne fi e dii xɛmɛne ma, ɛ nama e dii tɛmɛne fan fen ɛ dii xɛmɛne xa. Ɛ nama lanna raso ɛ nun ne tagi, ɛ nama e mali e xa hɛrin sɔtɔ. Nayi, ɛ sɛnbɛn sɔtɔma nɛn, ɛ yamanan muxune yi donse faɲine don, ɛ mɔn yi yamanan lu ɛ diine xa e kɛɛn na han habadan!’
13Nxɔ Ala, na feene birin nxu sɔtɔxi nɛn amasɔtɔ nxɔ fe xɔsixine nun nxɔ yulubi ɲaxine xɔn. Koni, i mi nxu saranxi nxɔ fe ɲaxine ra alo a yi lan kii naxan yi, i mɔn bata tin nxu xa lu nxu nii ra.
14Nxu lan nxu mɔn xa lu i ya yamarine kalɛ ba? Nxu lan nxu xa bira na yamanan muxune fɔxɔ ra naxanye fe xɔsixini? I ya xɔlɔn mi godɛ nxu ma ba, a yi nxu raxɔri, muxu yo mi lu?
15Alatala, Isirayilaa Ala, i tinxin, bayo nxu mɔn nxu nii ra to. Nxu tan nan ito ra i yɛtagi nxu nun nxɔ yulubine, muxu yo mi yi nɔɛ luyɛ a nii ra i yɛtagi.”