Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esirasi

Esirasi 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na feene dangu xanbini, Perise mangana Aratasɛrɛkɛsi waxatini, Esirasi fan yi fa, Serayaa dii xɛmɛna. Asari nan Seraya sɔtɔ. Xiliki nan Asari sɔtɔ.
2Salun nan Xiliki sɔtɔ. Sadɔki nan Salun sɔtɔ. Axituba nan Sadɔki sɔtɔ.
3Amari nan Axituba sɔtɔ. Asari nan Amari sɔtɔ. Merayoti nan Asari sɔtɔ.
4Sɛraxaya nan Merayoti sɔtɔ. Yusi nan Sɛraxaya sɔtɔ. Buki nan Yusi sɔtɔ.
5Abisuwa nan Buki sɔtɔ. Finexasi nan Abisuwa sɔtɔ. Eleyasari nan Finexasi sɔtɔ. Saraxarali kuntigin Haruna nan Eleyasari sɔtɔ.
6Na Esirasi yi siga Babilɔn yi. Sɛbɛli tiin nan yi a ra, naxan yi xaranxi Musaa sariyana fe ma ki faɲi, Alatala, Isirayilaa Ala naxan soxi Musa yii. Mangan yi a waxɔn feene birin naba a xa, bayo Alatala, Isirayilaa Ala yi a fɔxɔ ra.
7Isirayila kaana ndee nun Lewi bɔnsɔnna muxuna ndee nun bɛti baane nun kantan tiine nun walikɛne Ala Batu Banxini, ne fan birin yi siga Yerusalɛn yi Manga Aratasɛrɛkɛsi a mangayaan ɲɛɛ solofereden ma.
8Esirasi yi fa Yerusalɛn yi mangana mangayaan ɲɛɛ solofereden kike suulunden ma.
9A keli Babilɔn yi kike singen xi singe lɔxɔni, a sa so Yerusalɛn yi kike suulunden xi singe lɔxɔni, bayo a Ala yi a fɔxɔ ra a fanni.
10Esirasi bata yi Alatalaa sariyan xaran feen nun a suxu feen sa a bɔɲɛni, a yi Isirayila yamaan xaran tɔnne nun sariyane ma.
11Manga Aratasɛrɛkɛsi bataxini ito nan so Esirasi yii, saraxaraliin nun sɛbɛli tiin naxan yi yamarine nun tɔnne sɛbɛma, Alatala naxanye fala lan Isirayila fe ma. Mangan yi falani ito rasiga, a naxa,
12“Mangane mangana Aratasɛrɛkɛsi naxa saraxaralina Esirasi xa, naxan yi Alaa sariyan kolon naxan kore:
13N bata yamarin so i yii, yamaan naxan birin Isirayila yi, saraxaraline nun Lewi bɔnsɔnna muxune nun naxanye birin n ma yamanani naxanye waxi siga feni Yerusalɛn yi, a lu e birin xa siga i fɔxɔ ra.
14Mangan nun a kawandi muxu soloferene nan i rasigaxi Yuda nun Yerusalɛn yi alogo i xa siga i ya Alaa sariyan na i yii, i mɛnna rakɔrɔsi xa na sariyan suxi.
15I siga gbetin nun xɛmaan na mangan nun a kawandi muxune naxan ɲɛnigexi e xa ba saraxan na Isirayilaa Ala xa, naxan dɔxi Yerusalɛn yi.
16I mɔn yi siga wure gbeti fixɛn nun xɛmaan na i na naxan sɔtɔ Babilɔn yi, e nun ɲɛnige ma saraxane yamaan nun saraxaraline naxanye bama e Ala Batu Banxin xa Yerusalɛn yi.
17Na ma, i nɔɛ turane nun kontonne nun yɛxɛɛne sarɛ nɛn na gbetin na, e nun seen naxanye birin lanma e findi bogise saraxane nun minse saraxane ra, i yi e ba ɛ Ala Batu Banxin saraxa ganden fari Yerusalɛn yi.
18Ɛ nun i ngaxakedenne na naxan nagidi lan gbetin nun xɛma dɔnxɛne fe ma, ɛ na liga, alo ɛ Ala wama a xɔn kii naxan yi.

19Seen naxanye so i yii ɛ Ala Batu Banxin nawali feen na, i fa ne ra Ala Batu Banxini Yerusalɛn yi.
20I xa gbetin tongo mangana gbeti ramaradeni, i makoon naxan ma naxan lanɲɛ se gbɛtɛye saren ma, i naxanye rawalima ɛ Ala Batu Banxini.
21N tan Manga Aratasɛrɛkɛsi bata yamarini ito fi Efirati baan sogegododen binna gbeti ramarane birin ma. Saraxaralina Esirasi, sɛbɛli tiin naxan Alaa sariyan xaranma, Ala Naxan Kore, na na naxan yo maxɔdin, ɛ xa a so a yii,
22han gbeti fixɛn kilo wuli saxan, murutun kilo wuli tonge saxan, manpaan litiri wuli naanin, turen litiri wuli naanin e nun a na wa fɔxɔn xasabin naxan xɔn.
23Ala Naxan Kore, na naxan birin yamarixi, na birin xa liga a kiini kore xɔnna Ala Batu Banxina fe yi, alogo a xɔlɔn nama godo mangana yamanan nun a muxune ma.
24Nanara, nxu a falama ɛ xa a ɛ nama mudun nun muxu dangumatɔɔn saren nasuxu saraxaraline nun Lewi bɔnsɔnna muxune nun bɛti baane nun kantan tiine nun Ala Batu Banxi walikɛne nun Ala Batu Banxini ito muxu yo ra.
25I tan Esirasi, fata i ya Alaa fekolonna ra, a naxan fixi i ma, i xa kitisane dɔxɔ naxanye kitin sɛ yamaan birin ma Efirati baan sogegododen binni, naxanye birin Alaa sariyan kolon. Naxanye mi a kolon, i ne xaran a ma.
26Naxan yo mi i ya Alaa sariyan suxu e nun mangana sariyana, na kanna yalagima nɛn, a faxa, hanma a kedi yamanani, hanma a yiiseene yi ba a yii, hanma a yi sa kasoon na.”
27Tantunna Alatala xa, en benbane Ala, naxan xaxinla fixi mangan ma, a yi binye sifani ito fi Ala Batu Banxin ma Yerusalɛn yi,
28a yi a hinanna yita n na mangan nun a kawandi muxune nun a kuntigi sɛnbɛmane birin yɛtagi! Alatala to yi n sɛnbɛ soma, n ma Ala, n yi Isirayila kuntigine malan alogo nxu birin xa siga.