Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esirasi

Esirasi 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuda bɔnsɔnna nun Bunyamin bɔnsɔnna yaxune yi a mɛ a muxun naxanye kelixi konyiyani, ne Alatala Batu Banxin tima, Isirayilaa Ala.
2E fa Sorobabeli nun denbaya xunne fɛma, e yi a fala e xa, e naxa, “En birin nan a tima, bayo, nxu fan en ma Ala batuma alo ɛ tan, nxu saraxane bama a xa xabu Asiriya mangana Esaraxadon waxatini, naxan faxi nxu ra be.”
3Koni Sorobabeli nun Yosuwe nun Isirayila denbaya xunna bonne yi e yabi, e naxa, “En birin xa mi Ala Batu Banxin tima nxɔ Ala xa, nxu tan nan Alatala Batu Banxin tima a xa, Isirayilaa Ala, alo Perise yamanan mangan Kirusi a yamarixi nxu ma kii naxan yi.”
4Nayi, yamanan muxune yi Yuda muxune tunnaxɔlɔ fɔlɔ e ma, e lu e magaxuɛ, alogo e xa e yikala Ala Batu Banxin tideni.
5E yi gbetin so manga gbeen kawandi muxune yii alogo e xa na wanla raxɛtɛ xanbin na. Na yi liga keli Perise yamanan mangan Kirusi a mangayaan yanyin birin ma han sa dɔxɔ Dariyusi a mangayaan waxatina, Perise mangana.
6Asuyerusu a mangayaan fɔlɔ waxatini, e yi kɛdin sɛbɛ Yuda kaane nun Yerusalɛn kaane xili ma.
7Aratasɛrɛkɛsi a mangayaan waxatini, Bisilan nun Mitiredati nun Tabele nun e lanfa dɔnxɛne yi bataxin sɛbɛ Perise yamanan mangana Aratasɛrɛkɛsi ma. Bataxin yi maxɛtɛ Arami xuini, a sɛbɛ Arami kaane sɛbɛnla nin.
8Yamana kanna Rexun nun sɛbɛli tiin Simisayi nan bataxin sɛbɛ Manga Aratasɛrɛkɛsi xa Yerusalɛn kaane xili ma, e ito nan sɛbɛ singen, e naxa,
9“Yamana kanna Rexun nun sɛbɛli tiin Simisayi nan bataxini ito sɛbɛxi e nun e lanfa dɔnxɛne nun Din kaane nun Afarasataka nun Tarapele nun Afarasa nun Ereki nun Babilɔn kaane nun Suse kaane nun Deha kaane nun Elan kaane,
10e nun yamanan bonne muxune, muxu gbeena Osinapari naxanye suxu a siga e ra Samari taane yi, e nun yiren naxanye Efirati baan sogegododen binni.”
11Na muxune nan bataxini ito sɛbɛ, e a rasiga Manga Aratasɛrɛkɛsi ma, e naxa, “Manga Aratasɛrɛkɛsi, i ya walikɛɛn naxanye dɔxi Efirati baan sogegododen binni, ne i xɔntɔn.
12Mangana, a kolon a Yahudiyan naxanye kelixi i konni e fa nxu yɛ Yerusalɛn yi, ne taa murutɛxi ɲaxin nan tima. E mɔn yinna soma taan ma. E mɔn taan banxine bɛtɛn sama.
13Mangan xa a kolon, xa e na taan ti, e yinna so a ma, e mi fa mudun fima sɔnɔn, e mi e xun saren fima, na mi fama fandeni mangan na.
14Anu, bayo nxu nxu dɛgema i ya mangayani, nxu mi nɔɛ tinɲɛ muxune xa mangan naɲaxu, nanara, nxu faxi xibaruni itoe ra i xɔn
15alogo i ya muxune xa feene fɛsɛfɛsɛ i benbane kɛdine kui yamanana fe taruxune sɛbɛxi dɛnaxan yi. I a toɛ mangane kɛdine kui fa fala taani ito findixi taa murutɛxin nan na, taan naxan muxune mangane nun yamanane tɔrɔma, naxanye murutɛxi xabu waxati xɔnkuye. Taani ito kalaxi na nan ma fe ra.
16Mangana, nxu a falama i xa nɛn, xa taani ito ti, yinna yi so a ma, na ma, i mi fa dɛdɛ sɔtɛ Efirati baan sogegododen binna yirene yi.”
17Manga Aratasɛrɛkɛsi yi yabini ito rasiga, a naxa, “Yamana kanna Rexun nun sɛbɛli tiin Simisayi nun e lanfa dɔnxɛn naxanye dɔxi Samari yamanan nun Efirati baan sogegododen binna yire gbɛtɛne yi, n bata ɛ xɔntɔn.
18Ɛ bataxin naxan nafaxi nxu ma, a bata xaran n yɛɛ xɔri.

19N bata feene xɔnfen yamarin fi, n bata a kolon fa fala taani ito murutɛma mangane xili ma xabu waxati xɔnkuye, muxu murutɛxine nan e ra.
20Manga sɛnbɛmane lu nɛn Yerusalɛn yi, naxanye yi yamanan birin nɔxi Efirati baan sogegododen binni, mudun nun xun saren nun yamanani gidi saranna yi soma naxanye yii.
21Na ma, ɛ yamarin fi muxuni itoe e wanla xa dan alogo taani ito mɔn nama ti xa n tan mi yamarin fi.
22Ɛ nama feni ito xɔnbeɲin de, alogo tɔrɔn nama gbo ayi mangan ma.”
23Manga Aratasɛrɛkɛsi a bataxin xaran nɛn yamana kanna Rexun nun sɛbɛli tiin Simisayi nun e lanfaan dɔnxɛne yɛɛ xɔri tun, e yi siga Yahudiyane fɛma Yerusalɛn yi mafurɛn, e sa danna sa e wanla ra nɔɔn nun yɛngɛni.
24Nayi, Ala Batu Banxin wanla yi dan Yerusalɛn yi han Perise yamanan mangan Dariyusi a mangayaan ɲɛɛ firindena.