Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Esdras

Esdras 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Judächo yurej Israelcunata ray Nabucodonosor Babiloniaman prësu apashanpa jutincunami caycho caycan. Chay runacunaga cuticuran Jerusalenman, Judächo caycaj marcancunaman. Paycunataga pushar cutichiran: Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Pushamushan runacuna caran:
3Parospita mirajcuna 2,172.
4Sefatiaspita mirajcuna 372.
5Arapita mirajcuna 775.
6Pahat-Moab runacuna caran Josuëpita Joabpita mirajcuna 2,812.
7Elampita mirajcuna 1,254.
8Zatupita mirajcuna 945.
9Zacaipita mirajcuna 760.
10Binuypita mirajcuna 642.
11Bebaipita mirajcuna 623.
12Azgadpita mirajcuna 1,222.
13Adonicampita mirajcuna 666.
14Bigvaipita mirajcuna 2,056.
15Adinpita mirajcuna 454.
16Aterpa wamran Ezequiaspita mirajcuna 98.
17Bezaipita mirajcuna 323.
18Jorapita mirajcuna 112.
19Hasumpita mirajcuna 223.

20Gibarpita mirajcuna 95.
21Belén runacuna 123.
22Netofa runacuna 56.
23Anatot runacuna 128.
24Bet-azmavet runacuna 42.
25Quiriat-jearim, Cafira, Beerot runacuna 743.
26Ramäwan Geba runacuna 621.
27Micmas runacuna 122.
28Betelwan Hai runacuna 223.
29Nebo runacuna 52.
30Magbis runacuna 156.
31Jucaj Elam runacuna 1,254.
32Harim runacuna 320.
33Lod, Hadid, Ono runacuna 725.
34Jericó runacuna 345.
35Senaa runacuna 3,630.
36Cüracuna caran: Josuëpita miraj cüra Jedaiaspita mirajcuna 973.
37Cüra Imerpita miraj 1,052.

38Cüra Pasurpita miraj 1,247.
39Cüra Harimpita miraj 1,017.
40Cüracunata yanapaj Leví runacuna caran: Josuëpita, Cadmielpita, Hodaviaspita mirajcuna 74.
41Asafpita mirajcuna Diosta alabar cantajcuna 128.
42Salumpita, Aterpita, Talmonpita, Acubpita, Hatitapita, Sobaipita mirajcuna. Paycuna caran puncu täpajcuna 139.
43Diospa Templuncho ima ruraycunachöpis arojcuna caran: Zihapita, Hasufapita, Tabaotpita,
44Querospita, Siahapita, Padonpita,
45Lebanapita, Hagabapita, Acubpita.
46Hagabpita, Salmaipita, Hananpita,
47Gidelpita, Gaharpita, Reaiapita,
48Rezinpita, Necodapita, Gazampita,
49Uzapita, Paseahpita, Besaipita,
50Asenapita, Meunpita, Nefusimpita,
51Bacbucpita, Hacufapita, Harhurpita,
52Bazlutpita, Mehidapita, Harsapita,
53Barcospita, Sisarapita, Temapita,
54Neziapita, Hatifapita miraj runacuna.
55Salomonpa uywaynincunapita mirajcuna caran cayno jutiyoj runacunapa wamrancunami: Sotaipa, Soferetpa, Perudapa,

56Jaalapa, Darconpa, Gidelpa,
57Sefatiaspa, Hatilpa, Poqueret-hazebaimpa, Amonpa.
58Templucho arojcuna Salomonpa uywayninpita mirajcunawan llapanga caran quimsa pachac isgun chunca ishcaynin (392) runacuna.
59Tel-melapita, Tel-harsapita, Querubpita, Imerpita, chayamojcunaga manami sumäga musyaranchu lijïtimu Israel casta cashanta, ni carullapana famillya cashantapis. Chay runacunaga caran:
60Delaiapita, Tobiaspita, Necodapita mirajpa wamrancuna. Paycuna caran sojta pachac pichga chunca ishcaynin (652).
61Cüra famillya cajcunapis caran: Habaiapita, Cospita, Barzilaipita mirajcuna. Chaypa wamrancuna majachacaran Galaadpita caj Barzilaipa warmi wamrancunawan. Majachacarcur paycunaga Galaadcho tiyaj cajpa jutintana aparan.
62Paycuna chay famillyalla anutacushancho jutincunata ashiran. Chaycho mana taricaptin cüracuna arushanchöga manana aruchirannachu.
63Gobernadorpis niran Diospaj churashancunata manana micunanpaj, Urimta Tumimta ricaypa cüra musyanancama.
64Ushajpäga runacuna caran chuscu chunca ishcaynin waranga quimsa pachac sojta chuncan (42,360).
65Uywaynin cajcunataga ollguta warmitapis mana yuparanchu. Chay cajcunaga shuyni caran ganchis waranga quimsa pachac quimsa chunca ganchisnin (7,337). Diosta alabar cantajcunapis warmi ollgu caran ishcay pachac (200).
66Cawalluncuna caran ganchis pachac quimsa chunca sojtan (736). Mülacuna caran ishcay pachac chuscu chunca pichgan (245).
67Camëllucuna caran chuscu pachac quimsa chunca pichgan (435). Bürrucunana caran sojta waranga ganchis pachac ishcay chuncan (6,720).
68Jerusalencho Tayta Diospa Templunman chayaycärir waquin famillyapa mandajnincuna goycäriran Templuta unay cashallancho yapay jatarachinanpaj.
69Aycatapis goycunanpaj shacyashanpitami goycäriran Templu allchachejman. Chaura gorita shuntaran chuscu pachac pusaj chunca pusajnin (488) quïluman aypajta. Guellaytapis shuntaran ishcay waranga ganchis pachac pichga chuncan (2,750) quïluta. Cüracunapäpis goycäriran pachac (100) sotänacunata.
70Waquin Leví famillyawan cüracunaga jinan Jerusalenllacho tiyacuran. Jerusalenllacho tiyacuran Diospa Templu puncunta täpajcuna, ima aruycho arojcunapis. Chaypita cäga cada ünun aywacuran awiluncuna tiyashan siudäcunaman, marcacunaman-cama.