Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esirasi

Esirasi 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nabi Xage nun Nabi Sakari, Yido yixɛtɛn yi nabiya falane ti Isirayilaa Ala xinli Yahudiyane xa naxanye yi Yuda nun Yerusalɛn yi.
2Nayi, Selatili a dii xɛmɛn Sorobabeli nun Yosadaki a dii xɛmɛn Yosuwe yi keli, e Ala Batu Banxin ti fɔlɔ Yerusalɛn yi. Alaa nabine fan yi e malima.
3Na waxatini, yamana kanna Tatenayi naxan yi Efirati baan sogegododen binna xun na, e nun Sɛtara-Bosenayi nun e lanfane yi siga e fɛma, e yi e maxɔdin, e naxa, “Nde ɛ yamarixi a ɛ xa banxini ito ti e nun a yinna?”
4E mɔn yi e maxɔdin, e naxa, “Muxun naxanye banxini ito tima, ne xili di?”
5Koni, Ala yi a ɲɔxɔ luxi Yahudiyane fonne xɔn. E mi wanli kala e ma alogo e xa sa dɛntɛgɛna nde sa Dariyusi xa han e yi kɛdina nde sɔtɔ a ra lan wanla fe ma.
6Baan binna yamana kanna Tatenayi nun Sɛtara-Bosenayi nan kɛdin nasiga e nun e lanfane, yamana kuntigin naxanye yi Efirati baan sogegododen binna xun na. E kɛdini ito nan nasiga Manga Dariyusi ma.
7Ito nan yi sɛbɛxi, a naxa, “Manga Dariyusi, Ala xa bɔɲɛ xunbenla fi i ma!
8Mangan xa a kolon fa fala nxu bata siga han Yuda yamanani, siga han Ala Batu Banxini, Ala naxan gbo. Muxune a tima gɛmɛ masolixine nan na, wudine yi sa yinne xuntagi. Wanla rabama a faɲin na, a mɔn mafuraxi e yii.
9Nxu fonne maxɔdin nɛn, nxu naxa, ‘Nde ɛ yamarixi ɛ mɔn xa banxini ito ti?’
10Nxu mɔn yi e maxɔdin e xinle ma, nxu yi e yɛɛratine singe xinle sɛbɛ alogo nxu xa e fala i xa.
11E nxu yabixi ito nan na, e naxa, ‘Kore xɔnna nun bɔxɔ xɔnna Alaa walikɛne nan nxu ra. Ala Batu Banxini ito naxan ti bata bu, nxu mɔn na tima nɛn. Waxati danguxine yi, Isirayila manga gbeena nde a ti nɛn, a yi a raɲan.
12Koni nxu benbane to Ala raxɔlɔ, Ala Naxan Kore, Ala yi e sa Babilɔn mangan Nebukadanesari, Kalidi kaan sagoni. Na yi na banxin kala, a yi yamaan suxu, a siga e ra Babilɔn yi.
13Koni, Kirusi a mangayaan ɲɛɛ singeni Babilɔn yi, Manga Kirusi mɔn yi Ala Batu Banxin ti feen yamarin fi.
14Manga Kirusi mɔn yi seene birin tongo naxan yi Ala Batu Banxini nun a fɔlɔni, xɛmaan nun gbeti fixɛna. Nebukadanesari bata yi ne ba Ala Batu Banxini Yerusalɛn yi, a siga e ra a gbee ala batu banxini Babilɔn yi. Manga Kirusi nan e tongo, a yi e so Sɛsɛbasari yii, a naxan dɔxɔ yamana kanna ra Isirayila yamanani.
15A yi a fala a xa, a naxa, “Seni itoe tongo, i sa e sa Ala Batu Banxini Yerusalɛn yi. Ala Batu Banxin mɔn xa ti a funfuni.”
16Na Sɛsɛbasari yi fa Ala Batu Banxin bɛtɛn sa Yerusalɛn yi. Xabu na waxatini han to, banxin mɔn tima, a munma raɲan.’ ”
17“Iki, xa a rafan mangan ma, muxune xa fe xɔnfenna ti Babilɔn mangana kɛdi ramaradeni alogo a xa kolon xa Manga Kirusi yamarin fi nɛn fa fala Ala Batu Banxin mɔn xa ti Yerusalɛn yi. Mangan mɔn xa a waxɔn feene fala nxu xa lan feni ito ma.”