Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Da:i Dione Dawa:i Olelesu

Da:i Dione Dawa:i Olelesu 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawa:ma:i! Dia hou hidadea dadawa:lalu, fa:no Gode Ea Debolo diasu amoga golila heda:ma. Dilia udigili mae masa, be dawa: lamusa:ne masa. Be gagaoui dunu ilia da udigili gobele salasu hou hamosa. Ilia da noga:le hame dawa:lai, habo da moloi amola habo da wadela:i.
2Bisili dia asigi dawa:suga noga:le dadawa:lalu, fa:no di sia:ma. Amola Godema hawa: hamosu hamomusa:gini sia: afae udigiliwane maedafa ilegele sia:ma. Bai Gode da Hebene gado esala amola di da osoboga esala. Amaiba:le, Ema sia: udigiliwane mae sia:ma.
3Dia hou manebe amoma bagadewane da:i dione dadawa:sea, dia da simasia wadela:i ba:mu. Amola sia: sedade bagade ado dasea, dia da hedolowane gagaoui agoane sia:mu.
4Amaiba:le, di da Godema hawa: hamomusa: ilegele sia:sea, hedolowane dia sia:i defele hamoma. Bai E da gagaoui higasa. Be dia ilegei sia:i hedolo hamoma.
5Be hawa: hamomusa: ilegele sia:sea, amola amo hame hamomu da defea hame. Agoai galea, hamedafa ilegele sia:mu da defea galu.
6Di da udigili sia:beba:le, wadela:i hou hamomu da defea hame. Di agoane hamobeba:le, Gode ea gobele salasu dunuma gogosiane fofada:sa:besa:le, udigili mae sia:ma. Di da abuliba:le Gode dima ougima:ne hamoma:bela:? Dia udigili hamobeba:le, Gode da di wadela:lesimu da defea hame.
7Be di da bagadewane simasia ba:sea o udigili hawa: bagadewane hamosea o udigili bagadewane sia: dasea, huluane da hamedei liligi. Bai bagade da Godema fawane beda:mu da defea.
8Di da eagene amo ilia da hame gagui dunu ilima banenesisa amola ilima moloidafa hou hame hamosa, amo ba:sea, mae fofogadigima. Ouligisu dunu afae afae da eno dunu gado amoga ouligisa. Amola ouligisu bagade da ilima ouligisa esala.
9Dunu huluane amola hina bagade amola, ilia muni amola labe da ha:i manu gamisu amoga fawane maha.
10Be di da muni hanai galea, di da hame sadimu amola hahawanedafa hame ba:mu. Muni bagade gagumu hanai galea, di da muni lale, eno lamusa: hanai ba:mu. Amo hou da hamedei, wadela:i.
11Di da muni baligili lasea, dunu eno bagohame da dima ha:i manu lamusa: misunu. Amaiba:le, muni bagade lai da dia hou hame fidimu. Di da muni bagade gagui amo dawa:mu, be hou eno da hame fidimu.
12Hawa: hamosu dunu da muni bagade hame amola eso enoga ha:sa. Be e da hame da:i dioiba:le, hahawane golasa. Be bagade gagui dunu da ea gagui dawa:lalebeba:le, mae golale sidagane esalebe ba:sa.
13Na da hou noga:i hame osobo bagadega ba:sa. Dunu da ilila: hou hobea fidimusa: muni gagadosa.
14Be eso afaega, ilia giadofale hou afae hamosea, ilia muni huluane ebelei dagoi ba:sea, ilia mano ilima imunu hamedei agoane ba:sa.
15Ninia da osobo bagadega hame gaguiwane doaga:i. Amo defele, ninia da bogosea, hame gaguiwane yolesimu. Ninia da gasa bagadewane hawa: hamosa. Be bogosea, ninia muni gagui amo gaguli masunu da hamedei.
16Amo da moloi hame! Ninia misi defele ninia da masunu. Ninia da hawa: hamosa, ninia da fo amo loboga gagumusa: dawa:, be liligi hame laha.
17Ninia da gasi ganodini da:i dioiwane esala. Ninia da ougiwane amola se nabawane amola oloiwane esala.
18Na da amo hou ba:i dagoi. Mae dawa:le, ha:i manu amola waini manu amola dia gagui liligi amoga hahawane esalumu da defea. Bai Gode da dunumuni esalusu fawane ninima ia dagoi. Ninia osobo bagade dunu esalusu hou da amo fawane.

19Gode da dunu afae ema muni bagade amola soge amola diasu iasea, defea, e da nodone ea hamoi ea bidi amo hahawane lale hamomu da defea. Bai amo da Gode ea iasu.
20Gode da ema hahawane logo olelebeba:le, e da ea esalusu da dunumuni fawaneba:le, bagade hame da:i diomu.