Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Amosi

Annabi Amosi 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wo wo tuli mati yi masenyi ra, Alatala naxan masenma Isirayilakae bɛ, a xabilɛ naxan namini Misira bɔxi ra.
2«N wo tan nan gbansan sugandi duniɲa xabilɛe birin ya ma. Na nan a ra, n a ɲanigexi wo xa ɲaxankatɛ sɔtɔ wo xa yunubie xa fe ra.»
3Mixi firin nɔma ɲɛrɛ ralande xa e mu lanxi na ma?
4Yɛtɛ a xui raminima wula i xa a mu sube nde sɔtɔxi?
5Xɔni goroma yɛlɛ kui xa donse mu na yɛlɛ ra? Gantanyi nɔma fulade xa xɔni mu suxuxi a ra?
6Feri fema taa nde kui ɲama kui mu ifu? Gbaloe taa nde lima, xa Alatala xa mu a ragiri?
7Marigi Alatala mu fefe rabama, a mu a xa gundo masen a xa konyi namiɲɔnmɛe bɛ.
8Yɛtɛ na a xui ramini, nde mu gaaxuma? Marigi Alatala na wɔyɛn, nde tondima na masende?
9Wo xa yi fala Asidodi yire makantaxie kui, wo man xa yi fala Misira yire makantaxie kui, «Wo xa wo malan Samari geyae fari, wo xa a mato mɛnnikae kɔntɔfilixi ki naxɛ, a nun e e boore tɔɔrɔma ki naxɛ.»
10Alatala xa masenyi nan ya: «E mu tinxinyi yo kolon, e xa fe ɲaaxi nun muɲɛ xun nan tun masafe. E naxan sɔtɔma, e na malanma e xa yire makantaxie nan kui.»
11Marigi Alatala naxan masen, na nan yi ki. «Wo wo ya rabi, wo yaxui na fafe wo xa bɔxi kanade. E fama nɛ wo xun nakanade, e fa wo xa yire makantaxie kana.»
12Alatala naxa a masen, «Yɛtɛ na yɛxɛɛ ibɔɔ, xuruse dɛmadonyi nɔma yɛxɛɛ sanyi firin, xa na mu a ra a tuli xuntunyi rakiside yɛtɛ ma. Isirayilakae fan kisima na ki nɛ. Samarika naxee e malabuma sade ma, naxee e magoroma Damasi magoro see kui, wo tan mu kisima.»
13Mangɛ Alatala xa masenyi nan ya: «Wo wo tuli mati n na, wo na masen Yaxuba bɔnsɔɛ bɛ.
14N na Isirayila ɲaxankata a xa yunubie xa fe ra tɛmui naxɛ, n man e ɲaxankatama nɛ e xa sɛrɛxɛbadee xa fe ra naxee na Beteli. Na sɛrɛxɛbade suxusee birama nɛ bɔxi.
15N man e xa banxi tofanyie rabirama nɛ, ɲɛmɛ nun sogofure banxi birin, naxee ratofanxi sili ɲinyi ra. N na birin kanama nɛ.» Alatala xa masenyi nan na ki.