Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - A:imose

A:imose 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ouligisudafa Hina Gode da nama eno esala ba:su olelei. Amo ganodini na da daba amo ifa fage amoga nabai dialebe ba:i.
2Hina Gode da nama amane adole ba:i, “A:imose! Di da adi ba:sala:?” Na da bu adole i, “Na da ifa fage daba ganodini sali ba:sa.” Hina Gode da nama amane sia:i, “Na fi Isala:ili dunu da logo dibiga doaga:i dagoi. Na asigi dawa:su amo Na da ilima se dabe imunu amo Na da bu hame afadenemu.
3Amo se dabe imunu esoga, hina bagade ea diasuga gesami hea:su da afadenene bu didigia:su bagade agoane nabimu. Bogoi da:i hodo da soge huluane ganodini bagohame dialebe ba:mu. Sia: huluane da hame nabimu. Ilia da ha:digi dagoi ba:mu.”
4Dilia bagade gagui dunu amo da hame gagui amola fonobahadi dunu ilima hasalasisa! Na sia: nabima!
5Dilia da dilia asigi dawa:su ganodini amane sia:sa, “Ninia ha:i manu ganodini amane sia:sa, ‘Ninia ha:i manu bidi lamusa:, Godema nodone sia:ne gadosu hadigi eso da hedolo dagomu da defea. Sa:bade eso da hedolowane dagomu da defea. Amasea, ninia da ha:i manu bidi lasea, muni bagade baligili lamu. Ninia da dioi defei ilegesu liligi amo ninia fi dunuma ogogoma:ne, ninisu da wadela:mu.
6Ninia da wadela:i widi amo muni bagadega bidi lamu dawa:. Ninia da hame gagui dunu ba:sea, e da ea muni imunu muni hamedeiba:le hame iaha. E da emo salasu bidi lamu hame dawa:. Amo dunu udigili hawa: hamomusa:gini, ninia da bidi lamu.
7Isala:ili Hina Gode da dafawane ilegele sia:i dagoi amane, “Na da ilia wadela:i hou hamedafa gogolemu.
8Amaiba:le, osobo bagade da yagugumu. Dunu huluane da se nabimu. Na da soge huluane igugumu. Soge da Naile Hano defele, gado heda:le gudu sa:ili agoane hamomu.
9Eso da misunu amoga, Na da esomogoa eso banenesimu amola esoga gasi agoane ba:mu. Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na da sia:i dagoi.
10Na da dilia hahawane lolo nabe amo sinidigili, bogoi ili dogosu eso defele hamomu. Dilia hahawane gesami hea:su Na da afadenene, bu se nabasu didigia:su hamomu. Dilia da dilia dialuma waga:mu amola wadela:i eboboi abula salimu. Dilia ada amola ame ilia mano afae fawane bogoiba:le didigia:sa, amo defele dilia da didigia:mu. Se nabasu da mae fisili, asili, dagosu eso da doaga:mu.
11Eso da doaga:mu amoga Na da ha: bagade dilia sogega iasimu. Dunu ilia da hanai ba:mu be agi moma:ne hame hanai. Dunu da hano hanai agoane ba:mu be hano moma:ne hame hanai agoane. Ilia da Gode Ea sia: nabima:ne hanaiwane ba:mu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.
12Dunu ilia da udigili lalumu. Ilia da Bogoi Hano Wayabo amo fisili, Medidela:inia Hano Wayabo amoga asili ilia da ga (north) asili gusudili amoga bu masunu. Ilia da soge huluane ganodini Gode Ea sia: hogoi helele, hame ba:mu.
13Amo esoga, hame oloi ayeligi amola a:fini da hano hame maiba:le, sidimu.
14Nowa da loboga hamoi ogogosu Samelia ‘gode’ liligi ilima nodone sia:ne gadosa, ilia da “Da:ne ‘gode’ ea dioba:le o Biasiba ‘gode’ ea dioba:le” amo dioba:le ilegele sia:sea, amo dunu ilia da dafane, bu eno hame wa:lesimu.”