Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Hari

2 Hari 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nahitabo kini sa ikasiyam nga tuig sa paghari ni Haring Zedekia, sa ikanapulo nga bulan, ug sa ikanapulo nga adlaw sa bulan, miabot si Nebucadnezar nga hari sa Babilonia uban sa iyang kasundalohan batok sa Jerusalem. Nagkampo siya atbang niini, ug nagtukod sila ug kuta palibot niini.
2Busa napalibotan ang siyudad hangtod sa ikanapulo ug usa ka tuig sa paghari ni Haring Zedekia.
3Sa ikasiyam nga adlaw sa ikaupat nga bulan sa tuig, hilabihan gayod ang kagutom didto sa siyudad nga wala nay pagkaon alang sa mga tawo sa maong yuta.
4Unya nalumpag ang siyudad, ug mikalagiw ang tanang manggugubat nga mga kalalakin-an sa pagkagabii pinaagi sa agianan sa ganghaan taliwala sa duha ka mga paril, pinaagi sa tanaman sa hari, bisan tuod gipalibotan sa mga Caldeanhon ang tibuok siyudad. Miadto ang hari sa dalan nga paingon sa Araba.
5Apan gigukod sa kasundalohan sa Caldeanhon si Haring Zedekia ug naapsan siya didto sa kapatagan sa walog sa Suba sa Jordan nga duol sa Jerico. Nagkatibulaag ang tanan niyang kasundalohan palayo kaniya.
6Gidakop nila ang hari ug gidala siya ngadto sa hari sa Babilonia didto sa Ribla, diin gihukman nila siya.
7Alang sa mga anak nga lalaki ni Zedekia, gipangpatay nila sila sa iyang atubangan. Unya gilugit nila ang iyang mga mata, gigapos siya sa mga kadena nga tumbaga, ug gidala siya ngadto sa Babilonia.
8Karon sa ikalima nga bulan, sa ikapito nga adlaw sa bulan, nga ika-19 ka tuig sa paghari ni Nebucadnezar ang hari sa Babilonia, miabot sa Jerusalem ang sulugoon sa hari sa Babilonia ug pangulo sa iyang mga magbalantay, nga si Nebuzaradan.
9Gisunog niya ang balay ni Yahweh, ang palasyo sa hari, ug ang tanang mga balay sa Jerusalem; gisunog usab niya ang tanang mahinungdanon nga mga dagkong balay sa siyudad.
10Ingon man sa tanang mga paril nga nakapalibot sa Jerusalem, gigun-ob kini sa tanang kasundalohan sa Babilonia nga ubos sa pagdumala sa pangulo sa magbalantay.
11Alang sa uban pang mga katawhan nga nahibilin didto sa siyudad, kadtong mga mibiya sa hari sa Babilonia, ug ang mga nahibilin sa katawhan—si Nebuzaradan, ang pangulo sa magbalantay, mibihag kanila.
12Apan gibilin sa pangulo sa magbalantay ang labing kabos sa yuta aron motrabaho sa kaparasan ug sa kaumahan.
13Alang sa mga haligi nga tumbaga nga atua sa balay ni Yahweh, ang tungtonganan ug ang tumbaga nga tangke nga atua sa balay ni Yahweh, gidugmok sa mga Caldeanhon ug gidala pagbalik ang tumbaga didto sa Babilonia.
14Ang mga kolon, mga pala, mga igpapalong sa lampara, mga kutsara, ug ang tanang mga butang nga tumbaga nga ginagamit sa mga pari nga nag-alagad didto sa templo—gikuha kining tanan sa mga Caldeanhon.
15Ang mga kolon alang sa pagkuha sa mga abo ug ang mga panaksan nga hinimo sa bulawan, ug kadtong hinimo sa plata—gikuha usab kini sa kapitan sa magbalantay sa hari.
16Ang duha ka mga haligi, ang tumbaga nga tangke, ang mga tungtonganan nga gihimo ni Solomon alang sa balay ni Yahweh dili maalsa tungod sa kadaghan sa tumbaga.
1718 ka kubiko ang gitas-on sa unang haligi, ug ang ulohan nga tumbaga anaa sa ibabaw niini. Tulo ka kubiko ang gitas-on sa ulohan nga tumbaga uban sa binuhat nga rehas ug napalibotan sa mga granada ang ulohan, ang tanan hinimo sa tumbaga. Ang ubang haligi ug ang binuhat nga rehas niini managsama lamang sa nauna.
18Gikuha sa pangulo sa mga magbalantay si Seraya ang pangulo nga pari, kauban si Zefania, ang ikaduha nga pari, ug ang tulo ka tigbantay sa ganghaan.

19Gikan sa siyudad gidala niya ang opisyal nga maoy sinaligan sa mga kasundalohan, ug ang lima ka mga kalalakin-an nga nagtambag sa hari, nga anaa gihapon sa siyudad. Gidala usab niya ang opisyal nga sundalo sa hari nga maoy sinaligan alang sa pagtigom sa mga kalalakin-an ngadto sa kasundalohan, uban sa 60 ka mahinungdanon nga mga kalalakin-an gikan sa yuta nga atua sa siyudad.
20Unya gikuha sila ni Nebuzaradan, ang pangulo sa magbalantay, ug gidala sila ngadto sa hari sa Babilonia sa Ribla.
21Gipangpatay sila sa hari sa Babilonia sa Ribla didto sa yuta sa Hamat. Niini nga paagi, gipagawas nga binihag ang Juda sa ilang yuta.
22Alang sa mga tawo nga nahibilin sa yuta sa Juda, kadtong gibiyaan ni Nebucadnezar nga hari sa Babilonia, gihimo niya nga tinugyanan kanila, si Gedalia nga anak nga lalaki ni Ahikam ang anak nga lalaki ni Shafan.
23Karon sa dihang nadungog sa mga pangulo sa mga kasundalohan, sila ug ang ilang mga kalalakin-an, nga gihimo sa hari sa Babilonia si Gedalia nga gobernador, miadto sila kang Gedalia nga anaa sa Mizpa. Kini nga mga kalalakin-an mao si Ismael nga anak nga lalaki ni Netania, si Johanan nga anak nga lalaki ni Karea, si Seraya nga anak nga lalaki ni Tanhumet nga Netofatihanon, ug si Jaazania nga anak nga lalaki sa Maacatihanon—sila ug ang ilang kalalakin-an.
24Naghimo ug pakigsaad si Gedalia kanila ug sa ilang kalalakin-an, ug miingon siya kanila, “Ayaw kahadlok sa mga opisyal sa mga Caldeanhon. Pagpuyo sa yuta ug pag-alagad sa hari sa Babilonia, ug maayo ang tanan nga mahitabo diha kaninyo.”
25Apan nahitabo kini sa ikapito nga bulan nga si Ismael nga anak nga lalaki ni Netania nga anak nga lalaki ni Elishama, gikan sa harianon nga pamilya, miabot uban sa napulo ka mga kalalakin-an ug gisulong si Gedalia. Namatay si Gedalia, uban sa mga kalalakin-an sa Juda ug ang mga taga-Babilonia nga uban kaniya didto sa Mizpa.
26Unya mibarog ug miadto sa Ehipto ang tanang katawhan, gikan sa dili mahinungdanon ngadto sa labing mahinungdanon, ug ang mga pangulo sa mga kasundalohan, tungod kay nangahadlok sila sa mga taga-Babilonia.
27Nahitabo kini human sa ika-37 ka tuig sa pagkabihag ni Jehoyakin nga hari sa Juda, sa ikanapulo ug duha nga bulan, sa ika-27 nga adlaw sa bulan, gibuhian ni Evil Merodac nga hari sa Babilonia si Jehoyakin nga hari sa Juda gikan sa pagkabinilanggo. Nahitabo kini sa tuig nga nagsugod sa paghari si Evil Merodac.
28Malumo siya nga nakigsulti kaniya ug gihatagan siya ug mas halangdon pa nga lingkoranan kaysa sa ubang mga hari nga uban kaniya sa Babilonia.
29Gihubo ni Evil-Merodac ang mga bisti ni Jehoyakin sa pagkabinilanggo, ug kanunay nga nagkaon si Jehoyakin didto sa lamesa sa hari sa tibuok niya nga kinabuhi.
30Ug ginahatagan siya ug panggasto alang sa iyang pagkaon sa matag adlaw alang sa tibuok niyang kinabuhi.