Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Hari

2 Hari 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Niadtong mga adlawa nagsakit si Hezekia ug himalatyon na. Busa miadto kaniya ang propeta nga si Isaias nga anak nga lalaki ni Amos, ug miingon kaniya, “Miingon si Yahweh, 'Ipahiluna ang imong panimalay; tungod kay mubo nalang ang imong kinabuhi, ug mamatay kana.”
2Human niini mitalikod si Hezekia ug miatubang sa paril ug nag-ampo kang Yahweh, nga nag-ingon,
3“Yahweh, palihog hinumdomi kung giunsa nako paglakaw nga matinud-anon sa imong atubangan sa tibuok kong kasing-kasing, ug kung unsa ang mga maayo nakong nabuhat sa imong panan-aw.” Unya midanguyngoy si Hezekia.
4Sa wala pa makagawas si Isaias didto sa tungatunga sa hawanan, miabot ang pulong ni Yahweh kaniya, nga nag-ingon,
5“Balik, ug sultihi si Hezekia, nga pangulo sa akong katawhan, 'Mao kini ang gisulti ni Yahweh, ang Dios ni David nga imong katigulangan, “Nadungog ko ang imong pag-ampo, ug nakita ko ang imong mga luha. Pagaayohon ko ikaw sa ikatulo nga adlaw, ug motungas ka sa balay ni Yahweh.
6Dugangan ko ug napulo ug lima ka tuig ang imong kinabuhi, ug pagaluwason ko ikaw ug kini nga siyudad gikan sa kamot sa hari sa Asiria, ug panalipdan ko kini nga siyudad alang sa akong kaugalingon ug alang sa akong alagad nga si David.””
7Busa miingon si Isaias, “Pagkuha ug unod sa bunga sa igera.” Gibuhat nila kini ug gibutang sa iyang hubag, ug naayo siya.
8Miingon si Hezekia kang Isaias, “Unsa man ang timaan nga ayohon ako ni Yahweh, ug nga kinahanglan motungas ako ngadto sa templo ni Yahweh sa ikatulo nga adlaw?”
9Mitubag si Isaias, “Mao kini ang timaan alang kanimo gikan kang Yahweh, nga himoon ni Yahweh ang butang nga iyang gisulti. Kinahanglan ba nga moabante ang anino ug napulo ka tikang, o moatras ug napulo ka tikang?
10Mitubag si Hezekia, “Sayon lamang alang sa anino nga moabante ug napulo ka tikang. Dili, tugoti nga moatras ang anino ug napulo ka tikang.”
11Busa mituaw si Isaias ngadto kang Yahweh, ug gipaatras niya ang anino ug napulo ka tikang, gikan sa gilihokan niini sa hagdanan ni Ahaz.
12Niana nga takna nagpadala ug mga sulat ug gasa si Merodac Baladan nga anak sa hari sa Babilonia nga si Baladan ngadto kang Hezekia, tungod kay nadungog niya nga nagsakit si Hezekia.
13Gitagad ni Hezekia kadto nga mga sulat, ug unya gipakita ngadto sa mga mensahero ang tibuok palasyo ug ang tanang bililhon nga mga butang, ang plata, bulawan, mga pahumot ug bililhon nga lana, ug ang tipiganan sa iyang mga hinagiban, ug ang tanan nga makita sa iyang mga tipiganan. Walay butang sa iyang panimalay, ni sa tibuok niyang gingharian, nga wala gipakita ni Hezekia ngadto kanila.
14Unya miadto ang propeta nga si Isaias ngadto kang Haring Hezekia ug nangutana kaniya, “Unsa man ang giingon niining mga tawhana diha kanimo? Diin man sila gikan?” Miingon si Hezekia, “Gikan sila sa layong nasod sa Babilonia.”
15Nangutana si Isaias, “Unsa man ang ilang nakita sa imong panimalay?” Mitubag si Hezekia, “Nakita nila ang tanan sa akong panimalay. Walay ni usa sa akong bililhon nga mga butang ang wala nako gipakita kanila.”
16Busa miingon si Isaias ngadto kang Hezekia, “Paminawa ang pulong ni Yahweh:
17'Tan-awa, moabot ang mga adlaw nga ang tanan nga anaa sa imong palasyo, ang mga butang nga gitipigan sa imong mga katigulangan hangtod karong adlawa, pagadad-on ngadto sa Babilonia. Walay mahibilin, miingon si Yahweh.
18Ang mga anak nga lalaki nga gipakatawo gikan kanimo, nga imong giamoma—kuhaon nila silang tanan, ug mahimo silang mga yunoko sa palasyo sa hari sa Babilonia.'”

19Unya miingon si Hezekia ngadto kang Isaias, “Maayo ang pulong ni Yahweh nga imong gisulti.” Kay nagtuo man siya, “Wala bay kalinaw ug kahapsay sa akong mga adlaw?”
20Alang sa uban pang mga butang mahitungod kang Hezekia, ug sa tanan niyang kagahom, ug kung giunsa niya paghimo sa linaw ug ang agianan sa tubig, ug kung giunsa niya pagpaagas ang tubig paingon sa siyudad—wala ba kini nahisulat sa libro sa mga panghitabo sa mga hari sa Juda?
21Mipahulay si Hezekia uban sa iyang mga katigulangan, ug ang iyang anak nga lalaki nga si Manases ang nahimong hari puli kaniya.